14
Kugomba luga njeni na kutabiri
Enehu, mendzanani na muaze sana vipawa vya chiroho, hasa chipawa cha kutabiri. Mana mutu achigomba na luga njeni kagomba na atu, ela anagomba na Mlungu. Na kpwa kpweli takuna wanjina ndiyeelewa, mana anagomba siri kpwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ela mutu anayetabiri anagomba na atu ili kuadzenga chiroho, kuatiya moyo na kuaphoza maroho. Mutu anayegomba na luga njeni anadzipheza chiroho mwenye, ela anayetabiri anapheza chiroho kundi rosi ra afuasi a Jesu. Phahi, nalonda mosi mugombe na luga njeni, ela zaidi naaza mkale na chipawa cha kutabiri. Mana mutu atabiriye ni mkpwulu kuriko hiye agombaye na luga njeni, isiphokala phakale phana mutu wa kutafasiri hinyo ujumbe ili afuasi a Jesu aterywe.
Sambi enehu, nchedza kpwenu na kugomba na luga njeni, indakuteryani viphi? Taindakufwaidini chitu isiphokala nikurehereni maono kula kpwa Mlungu, marifwa, unabii na mafundzo. Hata vifwaya vya mawira dza chivoti au ngephephe, dzagbwe tavina uhai, vinahuonyesa umuhimu wa kugomba na luga ya kueleweka. Mana takuna ndiyeelewa wira uimbwao ichikala vifwaya hivyo tavikahumirwa kulavya sauti ya kueleweka vinono. Kpwa mfwano, gunda risiphotuluza sauti ya kumanyikana, ni ani ndiyedzitayarisha kufika barazani? Vivyo hivyo namwi, takuna mutu ndiyekuelewa uchigomba na luga njeni asiyoimanya. Mana kpwa kpweli manenogo gandaphiya na phepho! 10 Kuna luga nyinji tafwauti-tafwauti duniani, ela takuna hata mwenga ambayo taina mana. 11 Ela ichikala simanya luga ya yuya mutu, kpwa kpweli iye anayegomba ni mjeni kpwangu, nami ni mjeni kpwakpwe. 12 Vivyo hivyo namwi, kpwa vira mnalonda sana vipawa vya chiroho, phahi hendani chadi kpwa kuhumira vipawa vinavyoterya afuasi a Jesu.
13 Kpwa hivyo, mutu ambaye anagomba na luga njeni, ni lazima avoye Mlungu ili amuphe uwezo wa kutafasiri gara maneno anagogomba. 14 Mana nchivoya Mlungu na luga njeni, roho yangu inavoya kpweli, ela achili yangu inakala taipho. 15 Sambi nihendedze? Nindavoya na roho yangu na piya nindavoya na achili yangu, tsona nindaimba na roho yangu na piya nindaimba na achili yangu. 16 Uchimtogola Mlungu mwako rohoni macheyo, atu anjina ario hipho mkpwutanoni andawezadze kuamba “Amina” kpwa sababu ya shukuraniyo, ichikala kaelewere urichogomba? 17 Hata ichikala mavoyogo ni manono, tagaweza kuterya atu anjina hata chidide.
18 Namshukuru Mlungu mana naweza kugomba na luga njeni kuriko mwimwi mosi. 19 Ela baha nigombe maneno matsano ganagoeleweka ninaphokala phamwenga na afuasi a Jesu, ili niafundze, kuriko kugomba maneno elufu kumi ga luga njeni ambago atu taagaelewa.
20 Enehu, msiririkane mambo chanache. Maazo genu nagakale dza ga atu azima, ela kuhusu kuhenda mai, kalani dza ana atsanga. 21  14:21 Isaya 28:11–12Mlungu mwakpwe Maandikoni anaamba, “Nindahumira ajeni a luga tafwauti-tafwauti kubisha na atu angu, hata hivyo taandanisikira.” 22 Phahi kugomba na luga njeni ni dalili kpwa atu asiomkuluphira Jesu. Ela kutabiri ni kpwa fwaida ya atu amukuluphirao, ela si kpwa atu asiomkuluphira. 23 Sambi afuasi a Jesu achikutana na osi agombe na luga njeni, alafu phapho phainjire atu asioelewa au asiomkuluphira Jesu, dze taandakuihani atu a koma? 24 Ela atu osi achikala anatabiri, alafu phachiinjira mutu asiyeelewa au asiyemkuluphira Jesu, mutu hiye andamanya kpweli dambize na andadziamula kpwa gara ndigogasikira. 25 Tsona siri za moyowe zindaikpwa wazi. Kpwa hivyo andachita mavwindi kumuabudu Mlungu, achiamba, “Kpwa kpweli Mlungu a phamwenga namwi.”
Hunavyolondwa huabudu phamwenga
26 Phahi enehu, huhendedze? Munaphokala phamwenga kumuabudu Mlungu, mmwenga ana zaburi, wanjina anafundza, mmwenga ana maono, wanjina naye ana luga njeni na wanjina anatafasiri. Ni lazima muhende mambo higa gosi kpwa kuterya atu a Mlungu. 27 Ichikala phana atu analonda kugomba kpwa luga njeni, phahi naagombe atu airi au ahahu ela si zaidi, chila mmwenga kpwa zumare ra kugomba. Tsona phakale na mutu wa kutafasiri. 28 Ela ichikala taphana mutu wa kutafusiri hipho kundini, ni lazima hiye mutu wa kugomba na luga njeni anyamale, agombe macheye na Mlungu. 29 Manabii airi ama ahahu naatabiri ujumbe wa Mlungu, nao anjina apime hura ujumbe uchiogombwa. 30 Sambi mmwenga achikala aimire anatabiri, na wanjina asegereye achiphaha maono kula kpwa Mlungu, phahi yuya anayetabiri ni anyamale. 31 Mana atu osi anaweza kutabiri kpwa mazuma ili atu osi adzifundze na kutiywa moyo. 32 Na wakati mutu anatabiri, ni lazima atawale chipawache cha kutabiri, 33 mana Mlungu si Mlungu wa fujo, ela wa amani.
Kama garivyo makundi gosi ga afuasi a Jesu, 34 achetu ni anyamale mkutanapho. Mana taaruhusiwa kugomba, ela ni adziike tsini ya mamlaka kama Shariya za Musa ziambavyo. 35 Na ichikala mchetu analonda kuuza dzambo rorosi, naakauze mlumewe kaya, mana ni waibu mchetu kugomba mbere za kundi ra afuasi.
36 Hebu munafikiri ujumbe wa Mlungu wala kpwenu? Ama rino neno ra Mlungu rakpwedza kpwenu bahi? Hata chidide! 37 Mutu yeyesi achidziona kukala ni nabii au mutu wa chiroho, naamanye kukala higa nigaandikago ni malagizo kula kpwa Bwana Jesu. 38 Phahi mutu asiphophundza mambo higa, musimusikize.
39 Kpwa hivyo enehu, azani sana kutabiri, na piya msiazuwiye atu agombao kpwa luga njeni. 40 Ela chila chitu ni lazima chiphiye kpwa njira inayofwaha na kpwa utaratibu mnono.

14:21 14:21 Isaya 28:11–12