15
Kufufuka kpwa Jesu
Sambi enehu, nalonda nikutambukizeni hira habari nono kuhusu Jesu nriyokusemurirani, namwi mchiikubali, na munadinisa kuikuluphira. Habari nono iyo ndiyo inayokuokolani mchigbwira ngingingi hinyo ujumbe nriokufundzani. Ichikala tamuhendere hivyo, kuluphiro renu tarindakala na fwaida yoyosi.
15:3 Isaya 53:5–12Mana nákufundzani mambo muhimu sana ambago nami náhendafundzwa kukala, Jesu wafwa ili huswamehewe dambi zehu, kama Maandiko ganavyoamba. 15:4 Zaburi 16:8–10; Mathayo 12:40; Mahendo 2:24–32Tsona wazikpwa na siku ya hahu achifufulwa, kama Maandiko ganavyoamba. 15:5 Luka 24:34,36; Mathayo 28:16–17; Mariko 16:14; Johana 20:19Chisha achimtsembukira Petero* 15:5 Dzina asili ra Petero ni Kefa. na badaye achiatsembukira hara mitume kumi na airi. Bada ya hipho watsembukira zaidi ya afuasi magana matsano chivyamwenga, ambapho anji aho achere azima, ela anjina afwa. Badaye wamtsembukira Jakobo, chisha achiatsembukira mitume osi. 15:8 Mahendo 9:3–6Mwisho kabisa Jesu wanitsembukira mimi dza mutu yevyalwa wakati ambao sio wa kawaida. 15:9 Mahendo 8:3Mana ndimi mtume mdide kabisa na sifwaha hata kuihwa mtume kpwa sababu nágayisa afuasi a Jesu. 10 Ela ni mtume kpwa mbazi za Mlungu, nazo mbazize taziyakala za bure. Mana náhenda kazi zaidi kuriko mitume anjina osi. Yo kazi yoihenda, naihenda kpwa sababu Mlungu kala a phamwenga nami, ela siihendere kpwa uwezo wangu mwenye. 11 Kpwa hivyo, ikale ni mimi au ni hinyo ayangu ariofundza, dzambo muhimu ni kukala munaamini higa hunagofundza.
Kufufuka kpwa Ariofwa
12 Sambi ichikala mwafundzwa kala Jesu wafufulwa kula kpwa ariofwa, kpwadze atu enu anjina anaamba kala atu a kufwa taandafufuka? 13 Ichikala atu a kufwa taandafufuka, phahi hata Jesu kayafufuka. 14 Na ichikala Jesu kayafufuka, mafundzo gehu ni bure na kuluphiro renu naro piya ni ra bure. 15 Zaidi ya hivyo, swiswi hunaonekana kama mashaidi ga handzo kuhusu Mlungu, mana hwaamba kala Mlungu wamfufula Jesu. Ela ichikala kpweli atu a kufwa taafufuka, phahi Mlungu kayamfufula Jesu. 16 Mana ichikala atu a kufwa taafufuka, phahi hata Jesu naye kayafufuka. 17 Na ichikala Jesu kayafufuka, phahi kuluphiro renu ni ra bure, namwi mchere na dambi zenu. 18 Nao atu ariofwa na kuno anamkuluphira Jesu, aangamika. 19 Ichikala kuluphiro rehu kpwa Jesu ni kpwa maisha higa bahi, ni lazima hufoserwe mbazi zaidi ya atu osi duniani.
20 Ela kpwa kpweli Jesu wafufuka. Iye ndiye matunda ga kpwandza ga mavuno ga hinyo atu ariofwa. 21 Mana dza viratu chifo charehewa ni mutu mmwenga, na kufufuka nako kpwarehewa ni mutu mmwenga. 22 Yani chila mmwenga nkufwa kpwa vira hosi hu chivyazi cha Adamu, mutu wa kpwandza. Vivyo hivyo swiswi hosi hundahendwa hukale moyo kpwa kuungana na Jesu. 23 Ela chila mmwenga andafufulwa kpwa wakatiwe, kpwandza ni Jesu ambaye ni matunda ga kpwandza, alafu wakati achiuya, hara ario akpwe.
24 Bada ya higo, mwisho wa dunia undakpwedza. Jesu andamupha Mlungu Baba ufalumewe bada ya kuangamiza mamlaka gosi, uwezo wosi na nguvu. 25  15:25 Zaburi 110:1Ni lazima Jesu atawale hadi Mlungu ndiphoshinda maaduige gosi na gamgbwerere maguluni. 26 Adui wa mwisho kuangamizwa ni chifo. 27  15:27 Zaburi 8:6Mana Maandiko ganaamba, “Mlungu waika vyosi tsini ya maguluge.” Ganaphoamba Mlungu waika “vyosi” tsini ya Jesu, ni wazi kala Mlungu kamo ndani ya hinyo, mana Mlungu ndiye ariyeika vyosi tsini ya utawala wa Jesu. 28 Mana wakati Mlungu Baba ndiphoika chila chitu tsini ya mwana, iye mwana mwenye naye andadziika tsini ya Mlungu, ili Mlungu atawale vitu vyosi tsetsetse.
29 Sambi fikiriya kuhusu atu anaobatizwa kpwa ajili ya ariofwa. Tsona ichikala ni kpweli atu taafufulwa, kpwa utu wani atu hinyo nkubatizwa kpwa ajili ya atu a kufwa? Takuna sababu! 30 Na sisi, kpwa utu wani hunadzizindza chila wakati? 31 Mino nalola chifo na matso gangu chila siku. Dzambo hiri rina ukpweli sawa na ngulu zangu kpwenu kpwa kuungana na Masihi Jesu, Bwana wehu. 32  15:32 Isaya 22:13Ichikala mino náheha na atu asiru 15:32 Mana yanjina ni nyama asiru. hiko Efeso kpwa sababu za chibinadamu tu, munaona náphaha fwaida yani? Siyaphaha rorosi! Kpwa hivyo ichikala atu a kufwa taafufuka, “Nahurye na hunwe mana muhondo hundafwa.”
33 Msichengbwe ni atu anaogomba hivyo, kpwa sababu, “Usena uyi nkubananga tabiya nono.” 34 Hebu lamukani na mriche kuhenda dambi. Mana anjina enu taamanya Mlungu ambapho ni waibu sana kpwenu.
Miri ya atu ndiofufulwa
35 Labuda anjina anadziuza, “Atu a kufwa andafufulwadze? Na andakpwedza na miri ya viphi?” 36 Hiro ni swali ra chizuzu! Uchiphanda mbeyu mtsangani, taimera hadi mwandzo iole. 37 Na uchimwagira mbeyu, kuweza kukumbira muhi mzima ambao undamera badaye, ela nkukumbira mbeyu tu, dza ya nganu ama mbeyu yoyosi yanjina. 38 Ela Mlungu nkuipha hira mbeyu umbo ranjina ambaro analonda ye mwenye, na chila aina ya mbeyu nkuipha umbo ra tafwauti. 39 Vivyo hivyo kuna aina tafwauti-tafwauti za miri. Kuna miri ya anadamu, ya nyama, ya nyama a mapha, na ya ngʼonda. 40 Vivyo hivyo kuna vitu vya mlunguni na viumbe vya duniani. Unono wa vitu vya mlunguni u chivyakpwe, na unono wa viumbe vya duniani nao u chivyakpwe. 41 Dzuwa rina unonowe macheye, nao mwezi una unonowe, na nyenyezi zina unono wanjina. Na hata hizo nyenyezi nazo zina unono tafwauti kula nyenyezi mwenga hadi yanjina.
42 Phahi indakala vivyo hivyo na atu a kufwa wakati wa kufufuka. Miri yehu ya hipha duniani inabanangika, ela wakati ichifufuka, taibanangika tsona. 43 Mwiri nkuzikpwa kpwa njira ya waibu, ela mwiri nkufufuka kpwa njira ya nguma. Wakati uchizikpwa ni mnyonje, ela ndiphofufuka undakala na nguvu. 44 Wakati uchizikpwa ni mwiri wa chibinadamu, ela wakati uchifufuka undakala mwiri wa chiroho. Hunamanya kuna mwiri wa chibinadamu, na vivyo hivyo kuna mwiri wa chiroho, 45  15:45 Mwandzo 2:7mana Maandiko ganaamba kukala, Adamu, mutu wa kpwandza, waumbwa akale chiumbe chiricho moyo. Ela Adamu wa mwisho, yani Jesu, ni roho iphayo atu uhai. 46 Mwiri uriokpwedza mwandzo ni wa chibinadamu, sio wa chiroho. Ndipho badaye uchedza hinyo mwiri wa chiroho. 47 Adamu, mutu wa kpwandza, waumbwa kula kpwa ulongo wa dunia, ela Jesu, mutu wa phiri, wala mlunguni. 48 Atu a hipha duniani ana miri ya ulongo dza hura wa Adamu, na atu a mlunguni ana miri dza hura wa Jesu. 49 Na viratu hurivyoigana na Adamu, mutu wa ulongo, vivyo hivyo hundaigana na Jesu, mutu yela mlunguni.
50 Enehu nakuambirani hivi: Chirichoumbwa na nyama na mlatso tachiweza kurisi ufalume wa Mlungu, na vinavyobanangika taviweza kurisi kusabanangika.
51  15:51 1 Athesalonike 4:15–17Phundzani nikuambireni siri ya ajabu ambayo Mlungu wahufwenurira. Swiswi tahundafwa hosi, ela hosi hundagaluzwa. 52 Indahendeka upesi sana dza viratu kugbwinya, wakati gunda ra mwisho richipigbwa. Mana gunda ndiphopigbwa wakati wa mwisho, hara ariofwa andafufuka na miri isiyobanangika, naswi hurio moyo hundagaluzwa husifwe. 53 Kpwa mana hino miri yehu ya kubanangika ni lazima igaluzwe isibanangike, tsona miri yehu inayofwa ni lazima igaluzwe isikale ya kufwa. 54  15:54 Isaya 25:8Kpwa hivyo wakati hino miri yehu ya kufwa na kubanangika ichigaluzwa isifwe na kusabanangika, ndipho Maandiko ga Mlungu gandakamilika ganagoamba,
“Chifo chikaangamizwa ni ushindi!”
55  15:55 Hosea 13:14“We chifo, ushindio u kuphi? We chifo, utsunguo u phaphi?”
56 Chifo nkuphaha utsunguwe kula kpwa dambi, nayo dambi inaphaha nguvuze kula kpwa Shariya za Musa. 57 Ela nahumshukuruni Mlungu ariyehupha ushindi kpwa njira ya Bwana wehu Jesu Masihi.
58 Kpwa hivyo enehu amendzwa, dinani chilume na msiyumbe-yumbe. Tsona mzidi kuhenda kazi ya Bwana Jesu, mchimanya kukala kazi yenu kpwa Bwana siyo ya bure.

15:3 15:3 Isaya 53:5–12

15:4 15:4 Zaburi 16:8–10; Mathayo 12:40; Mahendo 2:24–32

15:5 15:5 Luka 24:34,36; Mathayo 28:16–17; Mariko 16:14; Johana 20:19

*15:5 15:5 Dzina asili ra Petero ni Kefa.

15:8 15:8 Mahendo 9:3–6

15:9 15:9 Mahendo 8:3

15:25 15:25 Zaburi 110:1

15:27 15:27 Zaburi 8:6

15:32 15:32 Isaya 22:13

15:32 15:32 Mana yanjina ni nyama asiru.

15:45 15:45 Mwandzo 2:7

15:51 15:51 1 Athesalonike 4:15–17

15:54 15:54 Isaya 25:8

15:55 15:55 Hosea 13:14