16
Misada ya kuterya afuasi a Jesu
16:1 Arumi 15:25–26Sambi, kuhusu misada munayokusanya kuterya atu a Mlungu, nalonda muhende viratu nrivyolagiza makundi ga afuasi a Jesu hiko jimbo ra Galatia. Siku ya kpwandza ya chila wiki, chila mmwenga naatenge chiasi fulani cha pesa kulengana na mapatoge, na ziikpwe ili siku nchedza kusikale na haja ya kukusanya misada yoyosi. Chisha siku nchedza hara ambao mundakala mkaatsambula, nindaapha baruwa za kudzimanyisa na zawadi aphirike hiko Jerusalemu. Ichikala inafwaha mimi piya niphiye, phahi nindaphiya nao.
Mipango ya Paulo
16:5 Mahendo 19:21Ndakpwedza kpwenu bada ya kutsupira jimbo ra Makedonia,* 16:5 Makedonia ni seemu ya vurini mwa tsi ya Yunani na Korintho ni mudzi hiko Akaya, seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani. mana ninapanga kutsupa na kuko. Mendzerepho ndakala namwi kpwa muda, hata kpwa majira ga mnyevu, ili mniterye vyaro vyangu kokosi ndikophiya. Kpwa vira ndakala natsapira kpwenu, sitaki nedze kpwenu sambi kpwa muda mfupi bahi. Mlungu achimendza, napanga kukala namwi kpwa muda wa kukola. 16:8 Alawi 23:15–21; Kumbukumbu 16:9–11 16:8 Mahendo 19:8–10Ela nindasagala mudzi wa Efeso hadi Sikukuu ya Pentekosti isire, mana kuna nafwasi malumu kpwangu ya kuhenda kazi muhimu, hata dzagbwe phana apindzani anji.
10  16:10 1 Akorintho 4:17Timothi achedza, mphokereni vinono, asiogophe chochosi achikala phamwenga namwi, mana nkuhenda kazi ya Bwana Jesu dza mimi. 11 Kpwa hivyo phasikale na mutu anayemʼbera. Piya mumsindikize salama ili edze hiku Efeso, mana namgodzera auye phamwenga na afuasi anjina.
12 Sambi kuhusu mwenehu wehu Apolo, námvoya sana edze ko kpwenu na afuasi anjina. Dzagbwe kayamendza kpwedza sambi, andakpwedza achiphaha nafwasi.
Maneno ga mwisho
13 Dzimanyirireni sana na mdine kumkuluphira Bwana Jesu. Dzitiyeni moyo na mkale na nguvu. 14 Chila muhendaro, rihendeni na mendzwa.
15  16:15 1 Akorintho 1:16Mnamanya enehu, Stefano na atu a mudziwe ndio a kpwandza kukala afuasi a Jesu hiko jimbo ra Akaya, 16:15 Ama Akaya ambayo i seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani. nao adzilavya kuahumikira atu anjina a Mlungu. Phahi nakuvoyani, 16 vilongozi dza hinyo na osi ahendao kazi kpwa chadi phamwenga nao, muaishimu.
17 Náhamirwa kala Stefano, Fotunato na Akaiko akpwedza, mana aniterya sana wakati kala tamupho. 18 Piya anitiya moyo sana dza vivyo arivyokutiyani moyo mwimwi. Phahi ishimuni sana atu dza hinyo.
19  16:19 Mahendo 18:2Makundi ga afuasi a Jesu ga jimbo ra Asia ganakuphozani. Akpwila na Prisila phamwenga na afuasi a Jesu akutanao mwao nyumbani piya akakuphozani dza afuasi a Bwana Jesu. 20 Atu a Mlungu osi hipha akakuphozani. Lamusanani na mendzwa ya kpweli.
21  Mimi Paulo, naandika salamu hizi na mkpwono wangu mwenye. 22 Mutu yeyesi asiyemmendza Bwana Jesu, naalaniwe. Bwana wehu, nakuvoya wedze!
23 Bwana Jesu naakujaliyeni mosi.
24 Mwimwi mosi, kalani na mendzwa yangu kama afuasi a Jesu Muokoli. Amina.

16:1 16:1 Arumi 15:25–26

16:5 16:5 Mahendo 19:21

*16:5 16:5 Makedonia ni seemu ya vurini mwa tsi ya Yunani na Korintho ni mudzi hiko Akaya, seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani.

16:8 16:8 Alawi 23:15–21; Kumbukumbu 16:9–11

16:8 16:8 Mahendo 19:8–10

16:10 16:10 1 Akorintho 4:17

16:15 16:15 1 Akorintho 1:16

16:15 16:15 Ama Akaya ambayo i seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani.

16:19 16:19 Mahendo 18:2