Baruwa ya phiri ya Paulo yoandikira
AKORINTHO
Tanga mbere
Paulo waandika baruwa hino ariphokala Makedonia. Waandikira hara anaokuluphira Jesu hiko mudzi wa Korintho na atu anjina osi a Mlungu ario tsi ya Yunani. Paulo waandika baruwa hino ili kurekebisha uhusianowe na afuasi a Korintho mana alimu a handzo kala akaayuga na maneno gao. Hinyo alimu a handzo kala akaamba kala Paulo kaaminika wala kayahumwa ni Mlungu. Kpwa hivyo Paulo anaeleza kuhusu kaziye ya utume na kuatiya moyo afuasi a Korintho ili asagale masagazi manono.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1:1–11
Paulo anaeleza mambo arigohenda 1:12—2:11
Paulo anaeleza kazi ya mtume 2:12—6:2
Paulo anaatiya moyo afuasi a Korintho ili asagale masagazi manono 6:3—7:16
Mafundzo kuhusu kulavya na kuteryana 8:1—9:15
Paulo anadzikanira na kaziye 10:1—13:10
Salamu 13:11–13
1
1:1 Mahendo 18:1Baruwa hino ila kpwangu mimi Paulo yetsambulwa ni Mlungu nikale mtume wa Masihi Jesu kama Mlungu arivyomendza.
Mimi na mfuasi myangu Timothi, hunakuandikirani mwimwi atakatifu a Mlungu hiko mudzi wa Korintho na atu a Mlungu osi hiko tsi ya Yunani.* 1:1 Ama Akaya ambayo i seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani.
Baba Mlungu na Bwana Jesu Masihi naakujaliyeni na mkale salama.
Mlungu ahuphozaye maroho
Naatogolwe Mlungu ambaye piya ni Isengbwa wa Bwana wehu Jesu Masihi. Mlungu ambaye ndiye chandzo cha mbazi na iye ndiye ahuphozaye maroho. Iye nkuhuphoza maroho wakati wa tabu zehu zosi, ili naswi huweze kuphoza maroho ayawehu ario na tabu, dza vira hurivyophozwa maroho ni Mlungu. Kpwa vira mateso ga Jesu, ambago ni manji, ganavyozidi kpwehu, vivyo hivyo kuphozwa maroho kpwehu nako kunazidi. Huchiteseka, hunateseka ili mwimwi mphozwe maroho na kuphaha wokofu. Na huchiphozwa maroho, hunaphozwa maroho ili namwi mphozwe maroho. Na kuphozwa maroho kpwenu kunakuhendani mvumirire mateso dza gago huphahago swiswi. Huna hakika kpwenu kpwa sababu hunamanya kala jinsi munavyoshiriki mateso gehu, vivyo hivyo piya munashiriki kuphozwa maroho dza swiswi.
1:8 1 Akorintho 15:32Enehu, hunalonda hukumanyiseni mateso hurigophaha ko Asia. Hwagaya sana, kutsapa chiasi cha uwezo wehu wa kuvumirira hata huchikata tamaa ya kpwenderera kuishi. Kpwa kpweli hwadzisikira mwehu mioyoni kala hukaamulwa chifo. Ela higa gahendeka ili husiadamire nguvu zehu, ela huadamire Mlungu ambaye nkufufula atu akufwa. 10 Akahutivya na hatari ya chifo, naye andahutivya, tsona hunakuluphira kukala Mlungu andaenderera kuhutivya. 11 Namwi munahuterya kpwa mavoyo genu. Mana atu anji andamshukuru Mlungu kpwa jinsi ndivyosikira mavoyo genu manji kpwa kuhujaliya.
Paulo anagaluza mipangoye ya charo
12 Hunahenda ngulu kpwa sababu hunaweza kukuambirani bila kusita-sita kala hwaishi kpwa uaminifu na moyo kutsuka. Naswi hwaahendera hivyo atu osi na haswa mwimwi mosi kpwa kuadamira mbazi za Mlungu badala ya marifwa gehu ga hipha duniani. 13-14 Mana tahukuandikirani mambo majeni isiphokala gago ambago munaweza kugasoma na kugaelewa. Hata ichikala hivi sambi tamuelewa chikamilifu, naamini kala siku mwenga mundaelewa vinono. Chisha siku Bwana Jesu achiuya, mundahenda ngulu na swiswi dza vyo hundivyokala na ngulu namwi.
15 Kpwa vira kala nina hakika na mambo higo, phahi nápanga kpwedza kpwenu kpwandza ili mphahe baraka kano mbiri. 16  1:16 Mahendo 19:21Nápanga kukutsupirani wakati naphiya Makedonia, na wakati nauya kula hiko, ili mphahe kuniterya wakati nchikala naphiya Judea. 17 Nriphopanga kukutsupirani siyakala na maazo ga kugaluza-galuza mipango yangu. Sipanga mipango yangu dza atu a dunia hino ambao hivi sambi anaweza kuamba “Ndivyo,” na badaye aambe “Sivyo.” 18 Kama Mlungu arivyo muaminifu, ujumbe wehu kpwenu tauyakala wa “Ndivyo” na “Sivyo,” ela ni wa kuaminika. 19  1:19 Mahendo 18:5Kpwa mana Jesu Masihi, ambaye ni Mwana wa Mlungu, na ambaye mimi, Timothi na Sila hwamuhubiri kpwenu, siye wa “Ndivyo” na “Sivyo,” ela siku zosi iye ni wa “Ndivyo.” 20 Mana ahadi zosi ambazo Mlungu walaga ni za “Ndivyo” kpwa sababu ya arigohenda Jesu. Ndiyo naswi kpwa kuungana naye, hukuamba “Amina” ili Mlungu atogolwe. 21 Mlungu mwenye ndiye ahuphaye swiswi na mwimwi uwezo wa kudina chilume kpwa kuungana na Jesu. Iye ndiye ariyehutsambula, 22 achihutiya mola kuonyesa kala hu akpwe, na achitiya Rohowe mwehu mioyoni dza mzamana kuhakikishirwa gara ndigokpwedza.
23 Phahi sababu kulu ambayo yanihenda nisiuye Korintho ni kukala simendze kukutiyani wasiwasi zaidi, hata Mlungu ni shaidi wangu. 24 Ela tahulonda kutawala imani zenu, ela hunahenda kazi na mwimwi ili muoneto. Mana hunamanya mwadina chilume kumkuluphira Jesu.

1:1 1:1 Mahendo 18:1

*1:1 1:1 Ama Akaya ambayo i seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani.

1:8 1:8 1 Akorintho 15:32

1:16 1:16 Mahendo 19:21

1:19 1:19 Mahendo 18:5