2
Phahi nákata shauri mi mwenye nchiona baha nsedze nikakusononesani tsona. Mana nchikusononesani, takuna atu anjina awezao kunihenda nioneto, siphokala mwimwi ambao ndakala nkakukoserani. Ndiyo mana nákuandikirani hira baruwa, kala simendze nisononeswe ni atu ambao ndio angenihenda nioneto. Mana nina hakika kala mimi nchionato, phahi hata mwimwi namwi mundaonato phamwenga nami. Simendzere kukusononesani kpwa baruwa iyo ambayo nákuandikirani na tabu sana, sonono ya moyo, tsona na matsozi manji. Ela nálonda mmanye vira ninavyozidi kukumendzani.
Mswameheni mutu
achiyehenda dambi
Sambi ichikala mutu yeyesi wasononesa myawe, kayanihendera mimi, ela wakuhenderani mwimwi mosi kpwa chiasi fulani, nami simendze kuikira uziho zaidi dzambo hiri. Phahi vivyo ambavyo anji enu amdemurira, vinatosha. Ela inafwaha mumswamehe na kumphoza roho ili asisononeke zaidi na kukata tamaa kamare. Kpwa hivyo nakuvoyani mumuonyese kala bado munammendza kpweli. Nákuandikirani baruwa iyo kpwa lengo ra kumanya kpwa hakika ichikala munaniogopha kpwa chila chitu. 10 Mchiswamehe mutu yeyesi, nami piya nindamswamehe. Na hira dambi ambayo nindamswamehe, ichikala kpwakala na dambi ya kuswamehe, nami nindamswamehe mbere ya Jesu kpwa fwaida yenu. 11 Hwahenda hivyo ili Shetani asedze akahushinda kpwa werevu, mana hunamanyato uyi wa mipangoye.
Ushindi wa Jesu
12  2:12 Mahendo 20:1Phahi nriphofika mudzi wa Tirowa ili nikatangaze habari nono kuhusu Jesu, Mlungu achinipha nafwasi nono sana ya kuhenda hivyo. 13 Ela kala nina wasiwasi kpwa sababu ya mwenehu Tito, ambaye kala kadzangbwefika. Hipho nálaga nchiuka kuphiya Makedonia.
14 Ela nahumshukuruni Mlungu ambaye chila wakati anahulongoza kusherekeya ushindi wa Jesu. Mlungu nkuhumira swiswi kueneza chila phatu marifwa kuhusu Jesu dza mafuha ga kunukato. 15 Swiswi kpwa Mlungu ni dza kungu nono ya Jesu inayoenea kahi za atu anaookolwa na atu anaoangamika. 16 Kpwa atu anaookoka, hunanuka kungu nono irehayo uzima, ela kpwa atu anaoangamika, swiswi hunanuka lovu rireharo chifo. Ela ni ani awezaye kushiriki mambo higo? Takuna hata mmwenga! 17 Mana tahutangaza ujumbe wa Mlungu ili huphahe pesa, kama atu anjina ahendavyo. Ela hunagomba moyo kutsuka mbere za Mlungu, naswi hunagomba kpwa uwezo huriohewa ni Jesu kama atu ariohumwa kula kpwa Mlungu.

2:12 2:12 Mahendo 20:1