3
Atumishi a Chilagane Chiphya
Dze munaona kala hukaandza tsona kudzitogola? Tahudzitogola. Swino si dza atu anjina anaokureherani baruwa za kudzimanyisa kpwenu ama avoyao baruwa kula kpwenu kuhumanyisa kpwa atu anjina. Mwimwi mu dza baruwa yehu, ambayo yaandikpwa mwehu mioyoni, nayo inasomwa na kumanywa ni chila mutu. 3:3 Kutsama 24:12; Jeremia 31:33; Ezekieli 11:19; 36:26I wazi kala mwimwi mu dza baruwa yoandikpwa ni Jesu ambayo ni matokeo ga kazi yehu huriyokureherani. Baruwa iyo taiyaandikpwa na wino, ela na Roho Mtakatifu ariye moyo. Tsona baruwa iyo taiyaandikpwa dziweni, ela ndani ya mioyo ya atu.
Swiswi huna hakika ya mambo higo mbere za Mlungu kpwa sababu ya Jesu. Si kukala hunaweza kuhenda chochosi na uwezo wehu enye, ela hunaadamira uwezo kula kpwa Mlungu. 3:6 Jeremia 31:31Iye ndiye ariyehupha uwezo wa kukala atumishi a chilagane chiphya, ambacho chandzoche si shariya ya kuandikpwa, ela chandzoche ni Roho Mtakatifu. Shariya za kuandikpwa nkureha chifo, ela Roho nkureha uzima.
Utukufu wa Chilagane Chiphya
3:7 Kutsama 34:29Shariya za Musa zoandikpwa dzulu ya mawe zakala na utukufu wa Mlungu. Kpwa sababu iyo Aiziraeli taayaweza kulola uso wa Musa, mana usowe kala unangʼala, dzagbwe kungʼalakpwe kala ni kpwa muda tu. Ichikala kazi iyo ambayo nkusababisha chifo yakpwedza na utukufu, kpwa kpweli kazi ya Roho Mtakatifu irehayo uhai indakala na utukufu munji zaidi. Ichikala kazi ya Shariya za Musa ambayo ni kuhukumu atu yakala na utukufu, kpwa kpweli kazi iyo ambayo inaapha atu haki mbere za Mlungu indakala na utukufu munji zaidi. 10 Mana utukufu wa chilagane cha kare tauweza kulenganishwa na utukufu wa chilagane chiphya hata chidide. 11 Ichikala chilagane cha kare ambacho chinaphunguka, chakpwedza na utukufu, dze si zaidi sana nyo utukufu wa chilagane chiphya ambacho chinadumu hata kare na kare?
12 Kpwa hivyo huna usujaa kpwa sababu huna hakika kuhusu hichi chilagane chiphya. 13  3:13 Kutsama 34:33Swino si dza Musa ambaye wafwinika usowe na chitambaa ili Aiziraeli asiuone kungʼalakpwe ambako kala kunaphunguka. 14 Achili za hinyo atu zafungbwa, na hata sambi chilagane cha kare chichisomwa, achili zao bado zikafwinikpwa. Hizo achili zao tazidzangbwefwenulwa kpwa mana zinaweza kufwenulwa tu kpwa kumkuluphira Jesu. 15 Hata sambi wakati atu achisoma Maandiko ga Musa, achili zao zichere kufwinikpwa. 16  3:16 Kutsama 34:34Ela mutu amgalukirapho Bwana, achilize nkufwenulwa. 17 Phahi hiri neno “Bwana” rina mana ya Roho Mtakatifu. Naye Roho Mtakatifu nkuapha atu uhuru. 18 Kpwa hivyo swiswi hosi ambao nyuso zehu zafwenulwa, hukueneza nguma ya Bwana dza nuru ya chilolo ili ionewe ni anjina. Na Bwana ambaye ni Roho, anahugaluza huigane naye, huphahe kueneza ngumaye zaidi na zaidi.

3:3 3:3 Kutsama 24:12; Jeremia 31:33; Ezekieli 11:19; 36:26

3:6 3:6 Jeremia 31:31

3:7 3:7 Kutsama 34:29

3:13 3:13 Kutsama 34:33

3:16 3:16 Kutsama 34:34