4
Amana za chiroho
ndani ya miyo ya ulongo
Phahi tahukata tamaa kpwa sababu Mlungu wahupha kazi hino kpwa mbazize. Ela hwaricha mahendo gosi ga chisiri-siri na waibu, na tahulunga mambo ga handzo wala kugaluza ukpweli wa mafundzo ga Mlungu. Badalaye hunatangaza ukpweli mbere za Mlungu, na atu amendzao ukpweli anahumanya kukala hu aaminifu. Na ichikala ni kpweli iyo habari nono huitangazayo yafwitsika isieleweke kpwa atu osi, phahi yafwitsika kpwa atu aangamikao. Naye Shetani, ambaye ni mlungu wa handzo wa dunia hino, watiya jiza achili za atu hinyo asiomkuluphira Jesu, ili asiweze kuona mwanga wa iyo habari nono ambao unaangʼarira. Piya taaelewa gara hunagohubiri kuhusu utukufu wa Jesu, ambaye ni mfwano haswa wa Mlungu. Tahudzitangazira si enye, hata! Ela hunatangaza kuhusu Jesu Masihi ambaye ni Bwana, naswi hu atumishi enu kpwa sababuye. 4:6 Mwandzo 1:3Mana Mlungu ndiye ariyeamba, “Mwanga naungʼale kula jizani.” Na hinyo mwangawe wauhenda ungʼale mwehu mioyoni ili huphahe mwanga wa kuelewa utukufuwe unaongʼala usoni pha Jesu.
Kpwa hivyo swiswi huna amana iyo ya chiroho ndani ya miyo ya ulongo, yani miri yehu, kuonyesa kukala hinyo uwezo mkpwulu ula kpwa Mlungu, sio kpwehu swiswi.
Tabu zikahuzunguluka chila uphande, ela tahushindwa tse. Mara nyinji tahumanya ra kuhenda, ela tahukata tamaa. Hunateswa, ela Mlungu kahuricha machiyehu. Hunalumizwa vibaya, ela tahuangamizwa. 10 Kpwa kugayiswa kpwehu hukushiriki chifo cha Jesu mwehu mirini, ili uhai wa Jesu piya uonekane mirini mwehu. 11 Mana swiswi hurio moyo hukuishi maisha ga hatari ya chifo kpwa kumuhumikira Jesu ili maisha ga Jesu gaonekane wazi ndani ya miri yehu ifwayo. 12 Kpwa hivyo swiswi hunaishi na hatari ya chifo, ela mwimwi munaphaha uzima wa kare na kare.
13  4:13 Zaburi 116:10Maandiko ganaamba, “Nákuluphira kpwa hivyo nágomba.” Phahi naswi piya huna kuluphiro dza riro, ndiyo mana hunaenderera kugomba. 14 Kpwa mana hunamanya kala Mlungu ariyemfufula Bwana Jesu, andahufufula swiswi piya, na andahureha mbereze phamwenga namwi. 15 Higa gosi ni kpwa fwaida yenu, ili mbazi za Mlungu zinaphozidi kufikira atu anji zaidi na zaidi, nao andalavya shukurani zaidi za kumtogola Mlungu.
Hundakala na miri miphya
16 Kpwa hivyo tahukata tamaa. Miri yehu inatsakala na kuphunguka mkpwotse, ela roho zehu, zinahendwa nyiphya chila siku. 17 Mana tabu zehu chache hunazophaha kpwa muda zinahurehera nguma ya hata kare na kare inayoshinda tabu hizo zosi. 18 Kpwa hivyo tahuika maazo gehu kpwa vitu vinavyoonekana, ela hukuika maazo gehu kpwa vira visivyoonekana. Mana vitu vinavyoonekana ni vya muda, ela visivyoonekana ni vya kare na kare.

4:6 4:6 Mwandzo 1:3

4:13 4:13 Zaburi 116:10