5
Mana hunamanya kukala vibanda hivi husagalamo hipha duniani, yani miri yehu, vichibanangbwa, swiswi hundakala na nyumba zanjina kula kpwa Mlungu, yani miri miphya. Nyumba hizo zindadumu hata kare na kare hiko mlunguni mana tazidzengbwa ni anadamu. Hipha sambi swino hunaula hofwi huchiaza kpwa hamu kulu kuvwikpwa nyumba zehu za mlunguni. Na hunaaza kuvwikpwa hivyo kpwa sababu tahundakala chitsaha, ela roho zehu zindakala na miri hiyo. Kpwa mana wakati bado hucheresagala ndani ya vibanda vya hipha duniani, hunapiga hofwi kpwa kuremererwa sana. Si kukala hunalonda kuricha vibanda vyehu ambavyo nkubanangika, hata. Hulondaro ni husagale ndani ya nyumba zisizobanangika ili vira vibanangikavyo vimizwe tse ni uzima wa kare na kare. Mlungu mwenye ndiye ariyehuumba kpwa lengo hiro, na achihupha Rohowe dza mzamana ili kuhuhakikishira higo ndigokpwedza.
Kpwa hivyo huna usujaa munji wakati wosi hata dzagbwe hunamanya wakati hunaphosagala ndani ya miri hino, hukukala kure na Bwana. Mana hukuishi kpwa kuluphiro, siyo kpwa kulunga gara huonago. Phahi huna usujaa munji na hamu kulu ya kuricha kusagala na miri ihi ili huphiye hukasagale na Bwana. Kpwa hivyo hunalenga kuhenda mambo ga kumuhamira Mlungu, hukale huchere hipha ndani ya miri ihi au hiko na Bwana. 10  5:10 Arumi 14:10Kpwa mana swiswi hosi hundaima mbere za Jesu ili huhukumiwe. Naye chila mmwenga andariphiwa kulengana na mambo arigohenda wakati phokala asegere hipha duniani, gakale ni manono au mai.
Jesu anahupatanisha na Mlungu
11 Hunamanya kala Mlungu andaamula atu osi, kpwa hivyo hunahenda chadi kuabembeleza atu amkuluphire. Mlungu mwenye anahumanya vinono, na anamanya huhendaro; nami naaza kala mwimwi namwi mnamanya huhendaro. 12 Tahudzitogola tsona mbere zenu, hata. Ela hunalonda kukuphani nafwasi muhende ngulu kpwa sababu yehu, ili muweze kujibu apindzani ehu ambao anahendera ngulu mambo ganagoonekana tu kuriko mambo ga moyoni. 13 Ichikala atu anahuona kama hu atu a koma si chitu kpwehu, mana hunamhumikira Mlungu. Na ichikala atu anahuona kama hu atu azima, phahi ni kpwa fwaida yenu. 14 Hunahenda higa kpwa sababu hunalongozwa ni vyo Jesu ahumendzavyo. Iyo mendzwaye inahulongoza kpwa sababu hunaamini kukala mutu mmwenga wafwerera atu osi, phahi atu osi afwa. 15 Tsona wafwerera atu osi ili atu azima asiishi kpwa fwaida yao enye, ela aishi kumuhumikira hiye ariyefwa na kufufulwa kpwa fwaida yao.
16 Phahi hangu sambi tahupima mutu kama vira atu a dunia ahendavyo. Hata dzagbwe swiswi piya hipho mwandzo hwampima Jesu dza atu a dunia amuonavyo, ela sambi tahumpima hivyo tsona. 17 Kpwa mana mutu achiungana na Masihi, iye akakala chiumbe chiphya. Mana higo mamboge ga kare gakasira nahenda hivi, mambo maphya gakedza. 18 Higo gosi gala kpwa Mlungu ambaye wamhuma Jesu kpwedzahupatanisha na ye mwenye. Piya achihupha kazi ya kulongoza atu anjina apatanishwe na Mlungu. 19 Yani kpwa sababu ya arigohenda Jesu, Mlungu kala anapatanisha anadamu na ye mwenye, bila ya kuolanga dambi zao. Naye achihupha ujumbe unaohusu kupatanishwa na Mlungu.
20 Mana swiswi hu ahumwa ambao hukuwakilisha Jesu kama avi Mlungu mwenye anakuvoyani kpwa kutsupira swiswi. Kpwa hivyo hunakuvoyani kpwa uwezo huriohewa ni Jesu, mpatanishwe na Mlungu. 21 Jesu kayahenda dambi hata chidide! Ela Mlungu wamuhenda avi kala ana dambi, ili kpwa kuungana naye ariphofwa huphahe kukala na haki ya Mlungu.

5:10 5:10 Arumi 14:10