6
Phahi swiswi atu huhendao kazi phamwenga na Mlungu, hunavoya kukala zo mbazi na mendzwa hurizophokera kula kpwa Mlungu zisikale za bure. 6:2 Isaya 49:8Kpwa mana Mlungu anaamba,
“Wakati uriofwaha, nákuphundza,
na siku ya kuokoka nchikuterya.”
Phahi, uhu ndio wakati unaofwaha, na rero ndiyo siku ya kuokoka!
Matatizo ga Paulo
Tahuhenda chochosi chihendesacho kazi yehu ilaumiwe. Kpwa hivyo hunahenda chadi husikale chikpwazo kpwa mutu yeyesi. Ela kpwa chila njira hunaonyesa kukala hu atumishi kpweli a Mlungu. Mana hunavumirira sana mateso, tabu na wakati mgumu. 6:5 Mahendo 16:23Swino hwapigbwa, hwafungbwa jela, hwalaphizwa ni makundi ga atu ariokala akareya. Hwahenda kazi ngumu, hwachesa usiku kucha, na huchikala na ndzala. Tsona hunaonyesa kukala hu atumishi a Mlungu kpwa uswafi wa moyo, kukala na maarifwa, kuvumirira sana, kuonyesa mbazi, kulongozwa ni Roho Mtakatifu, na kpwa mendzwa ya kpweli isiyo na unafiki. Hukugomba ujumbe wa kpweli na kuhenda gosi kpwa nguvu za Mlungu. Hukugbwiririra silaha yehu ya haki uphande wa kulume na wa kumotso. Atu anjina nkuhuishimu ela anjina nkuhubera. Anjina nkuhuhadza kpwa manono ela anjina nkuhuhadza na mai. Nkuhuona hunachenga, ela swino hu aaminifu. Atu anjina nkuhumanya na kuhukubali, ela anjina nkuhuhenda avi taahumanya. Huchere azima, ela anjina nkuhuona avi hunafwa. Anjina nkuhutiya adabu, ela tahufwa. 10 Hunasononeka, ela huna raha chila wakati. Hu achiya, ela hunatajirisha atu chiroho. Hunaonekana tahuna chitu, ela huna vyosi.
11 Enehu Akorintho, hwagomba namwi chingʼangʼa, tsona hwakumendzani mioyo kutsuka. 12 Mendzwa yehu kpwenu taina chizuwizi, ela mwimwi munazuwiya mendzwa yenu kpwehu. 13 Phahi nagomba namwi kama anangu, nakuambirani, mvugule mioyo yenu kpwehu dza swiswi hunavyohenda kpwenu.
Musigbwirane na asiomuogopha Mlungu
14 Musigbwirane na atu asiomkuluphira Jesu. Mana kuna uhusiano wani kahi ya mutu wa haki na mutu mui? Tsona kuna uhusiano wani kahi ya mwanga na jiza? Takuna! 15 Jesu anawezadze kuelewana na Beliari?* 6:15 Beliari ni dzina ranjina ra shetani. Na mutu ambaye anamkuluphira Jesu ana uhusiano wani na mutu asiyemkuluphira? 16  6:16 1 Akorintho 3:16; 6:19; Alawi 26:12; Ezekieli 37:27Vizuka vina uhusiano wani na phatu pha kuvoya Mlungu? Mana swiswi ndio phatu phatakatifu photengbwa kuvoya Mlungu ariye moyo. Kama Mlungu arivyoamba:
“Nindaishi nao na kunyendeka phamwenga nao.
Ndakala Mlungu wao, nao andakala atu angu.”
17  6:17 Isaya 52:11Piya Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Kpwa hivyo tulukani kahi yao,
tsona mdzitenge nao.
Msigute chochosi ambacho ni najisi,
ndipho nindakuphokerani vinono.”
18  6:18 2 Samueli 7:14; 1 Nyakati 17:13; Isaya 43:6; Jeremia 31:9Tsona iye Mwenye Nguvu Zosi anaamba,
“Mimi ndakala sowe yenu,
namwi mundakala anangu, alume na achetu.”

6:2 6:2 Isaya 49:8

6:5 6:5 Mahendo 16:23

*6:15 6:15 Beliari ni dzina ranjina ra shetani.

6:16 6:16 1 Akorintho 3:16; 6:19; Alawi 26:12; Ezekieli 37:27

6:17 6:17 Isaya 52:11

6:18 6:18 2 Samueli 7:14; 1 Nyakati 17:13; Isaya 43:6; Jeremia 31:9