7
Enehu, Mlungu wahuikira hizi ahadi. Kpwa hivyo nahudzitakase na chochosi chinachochafuwa mwiri na roho. Tsona nahukaleni bila lawama kpwa kumuogopha Mlungu maishani mwehu.
Paulo anahamirwa ni afuasi
a Korintho
Vugulani mioyo yenu ili muweze kuhumendza. Tahudzangbwemkosera mutu, kumlongoza mutu vibaya, wala kumchenga mutu yeyesi kpwa fwaida yehu. Sigomba hivyo kpwa kukuamulani, hata chidide! Mino nákuambirani kare kala hunakumendzani sana kufwa kupona. Nakuaminini kabisa-kabisa, tsona nina ngulu kpwa sababu yenu. Dzagbwe hwakala na tabu chila phatu, ela nikatiywa moyo sana nami nina raha ya kutsapa mphaka.
7:5 2 Akorintho 2:13Mana huriphofika Makedonia, tahuyaphaha amani ama nafwasi ya kuoya. Hwakala na tabu chila phatu. Kondze ya kundi ra atu a Mlungu kpwakala na malumbano, na mwehu mioyoni kala hunayugbwa ni wuoga. Ela Mlungu ambaye nkutiya moyo hara ambao akavundzika mioyo, wahutiya moyo swiswi kpwa kumreha Tito kpwehu. Ela si kpwa kutsoloka kpwa Tito bahi, piya hwatiywa moyo kpwa jinsi mwimwi murivyomtiya moyo wakati mriphomkaribisha. Tito wahueleza munavyoaza kuniona, vira murivyo na sonono kpwa sababu ya makosa genu na vira munavyolonda kuniterya. Nriphosikira hivyo, náhererwa sana.
Hata ichikala baruwa nriyokuandikirani hipho kare yakusononesani, mino siona sababu ya kujuta. Mwandzo kala ninajuta kpwa sababu námanya baruwa iyo yakusononesani chidide, ela yakala ni kpwa muda tu. Ela hivi sambi nahererwa, si kpwa sababu mwasononeswa, hata, ela ni kpwa sababu sonono zenu zakuhendani mtubu na mchimuuyira Mlungu. Mana mwasononeka kulengana na mpango wa Mlungu ili msiphahe hasara yoyosi kpwa sababu ya mahendo gehu. 10 Mana sonono yedzayo kpwa mendzwa ya Mlungu nkuhenda atu akauyira Mlungu ili aphahe kuokoka, nao nkuhendwa asikale na majuto. Ela sonono ya himu duniani nkureha chifo.
11 Hebu lolani fwaida mrizophaha kpwa sababu ya sonono ihamirayo Mlungu. Wakuhendani mkale atu a chadi, a juhudi ya kudzikanira, a kurema kamare machafu, a kuogopha Mlungu, a kuaza kuniona, a kudzilavya kpwa mendzwa ya atu anjina, na a kukala tayari kuona haki inahendeka. Na kpwa chila njira mkaonyesa kukala tamuna makosa katika dzambo hiro chirobishwa. 12 Phahi siyakuandikirani baruwa iyo kpwa sababu ya hiye ariyehenda makosa au hiye ariyekoserwa, hata. Nákuandikirani ili mwi enye muone mbere za Mlungu vira murivyo na chadi cha kuhuterya. 13 Na kpwa sababu hiyo, swiswi hwatiywa moyo.
Phahi, zaidi ya kutiywa moyo, hwaonato sana huriphosikira vira murivyomuhenda Tito ahererwe kpwa kumuusira wasiwasiwe ariokala nao. 14 Mana nákutogolani mbereze, namwi tamuyanitiya waibu. Hwakuambirani kpweli kano nyinji. Vivyo hivyo vira hurivyokutogolani mbere za Tito piya vyakala kpweli. 15 Naye anazidi kukumendzani chila anaphotambukira vira murivyomuogopha na kumphokera kpwa wuoga na ishima. 16 Ninahererwa sana kpwa sababu naweza kukuadamirani kpwa mambo gosi.

7:5 7:5 2 Akorintho 2:13