8
Teryani ayawenu na mioyo ya mbazi
8:1 Arumi 15:26Enehu, sambi nalonda nikuambireni vira Mlungu arivyoajaliya na mioyo ya mbazi makundi ga afuasi a Jesu hiko Makedonia. Hata dzagbwe kala ni achiya sana na kujezwa na tabu tafwauti-tafwauti, bado avugula mioyo yao kpwa kuhererwa ili aterye atu anjina. Mana nashuhudiya kukala alavya kpwa kadiri ya uwezo wao na hata zaidi bila ya kulazimishwa. Piya avoya sana swiswi hukubali kuapha ruhusa ya kushiriki kazi ihi ili aphahe kuterya atu a Mlungu. Na ahenda hata zaidi ya vira vyofikiriya sisi. Kpwandza adzitolea nyo enye kpwa Mlungu, chisha achidzitolea kpwehu swiswi viratu Mlungu amendzavyo. Phahi hwamsisitiza Tito, ambaye ndiye ariyeandza kazi hino, edze akutiyeni moyo mmarigize hendo hiro ra mendzwa ya kuterya atu. Mwimwi mu msitari wa mbere kpwa mambo gosi. Muna imani, uwezo wa kuelewana, marifwa, chadi chosi cha kuhenda manono, tsona munahumendza. Kpwa hivyo hunakuvoyani mkale msitari wa mbere kpwa kulavya ili muonyese munavyomendza ayawenu.
Sio kala ati nakulagizani kulavya, hata! Ela nalonda nipime ukpweli wa mendzwa yenu kpwa kuulinganisha chadi cha makundi ga afuasi ayawenu arivyo. Mana mnamanya mbazi za Bwana wehu Jesu Masihi. Hata dzagbwe kala ni tajiri, ela waricha utajiri wosi na achikala mchiya kpwa ajili yenu, ili kpwa kutsapira uchiyawe, mwimwi mphahe kukala matajiri.
10 Tambukirani mwaka dzana mwakala a mwandzo kuaza kulavya msada, tsona mwakala a kpwandza kuhenda hivyo. Kpwa hivyo nakushaurini, 11 marigizani kazi yenu ya kulavya kpwa hamu kulu kama murivyoiandza. Tsona lavyani kulengana na uwezo murio nao. 12 Mana mutu achilonda kulavya, vinono naalavye kpwa chiasi aricho nacho. Naye Mlungu andaphokera msadawe kpwa chiasi aricho nacho na si kpwa chiasi ambacho kana.
13 Lengo rehu siro kukala anjina aphahe raha wakati mwimwi munatsukuzwa mizigo, ela ni kukale na usawa. 14 Kpwa hivi sambi vira vinji murivyo navyo vindatosheleza upungufu wao ili wakati wanjina vira vinji arivyonavyo vindatosheleza upungufu wenu. Ndipho hipho phandakala na usawa. 15  8:15 Kutsama 16:18Kama Maandiko gaambavyo, “Yuya ariyekusanya vinji, kayakala na masaza, na yuya ariyekusanya vichache, kayaphungukirwa.”
Tito na ayae
16 Namshukuru Mlungu ariyemupha Tito moyo wa kukujalini dza vivyo nrivyo mimi. 17 Huriphomvoya edze kpwenu, wakubali moyo kutsuka, tsona ye mwenye kala anaaza sana kpwedza ko kpwenu. 18 Naswi hunamhuma phamwenga na mfuasi wa Jesu ambaye anatogolwa sana ni makundi gosi ga afuasi kpwa kazize za kueneza habari nono kuhusu Jesu Muokoli. 19 Zaidi ya higo mfuasi hiye watsambulwa ni makundi ga afuasi kuphiya naswi ndiphophirika msada hinyo hiko Jerusalemu. Na kpwa njira iyo ya kuimirira msada hinyo, hunareha nguma kpwa Bwana Jesu na kuonyesa chadi chehu cha kuterya anjina. 20 Tahumendze kulaumiwa ni mutu yeyesi kuhusu vira hunavyoimirira hinyo msada mkpwulu. 21  8:21 Misemo 3:4Mana lengo rehu ni kukala na chadi cha kuhenda haki mbere za Mlungu na mbere za anadamu piya.
22 Zaidi ya Tito na hiye myawe, hunaahuma na mfuasi wanjina wa Jesu ambaye hwampima kano nyinji na huchimuona kukala ana hamu kulu ya kuhenda manono. Mana vivi anahenda chadi zaidi kpwa sababu ya kuluphiro kulu arironaro kpwenu. 23 Naye Tito ni muhendadzi-kazi myangu anayehenda kazi phamwenga nami kpwa fwaida yenu. Na hinya afuasi anjina airi anawakilisha makundi ga afuasi, nao anamrehera nguma Jesu. 24 Kpwa hivyo aonyeseni mendzwa yenu ili makundi gosi ga afuasi gaone sababu ya kudzikarya kpwehu dzulu yenu.

8:1 8:1 Arumi 15:26

8:15 8:15 Kutsama 16:18

8:21 8:21 Misemo 3:4