9
Msada wa kuterya atu a Mlungu
Takuna haja ya mimi kukuandikirani baruwa kuhusu msada unaolaviwa kpwa ajili ya atu a Mlungu hiko Jerusalemu. Mana namanya kukala muna moyo wa kuterya ayawenu, na mimi nádzivuna mbere za atu a Makedonia, nchiamba kala mwimwi atu a Akaya* 9:2 Makedonia ni seemu ya vurini mwa tsi ya Yunani na Akaya ni seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani. mwakala tayari kuterya hangu mwaka dzana. Na iyo hamu kulu ya kuterya yaahenda anji aho hiko Makedonia akale tayari kuhenda dza vivyo. Ndiyo mana naahuma hinya enehu ili ahakikishe kala kudzikarya kpwehu, dzulu yenu kuhusu dzambo hiro gasikale ga maneno mahuphu, ela mkale tayari kama nrivyogomba kukala mu tayari kuterya. Mana nchedza na afuasi anjina kula Makedonia, na huchikuta tamdzangbwekala tayari, mundahugbwiza waibu kpwa sababu hwakuaminini bure huchiona mundakala tayari. Na hata mwimwi mundaona waibu piya. Kpwa hivyo náona ni muhimu nihimize hinya enehu anitanguliye kpwedza hiko kpwenu ili aike tayari zawadi yenu mriyoahidi. Hino indaonyesa kukala munalavya kpwa kumendza kpwenu na si kpwa kulazimishwa.
Ni lazima mmanye kala mkurima achikumbira mbeyu chache, andaphaha mavuno machache, na achikumbira mbeyu nyinji, andaphaha mavuno manji. Chila mmwenga naalavye chira arichopanga kulavya mwakpwe moyoni. Msilavye kpwa kusita-sita wala kushurutishwa, mana Mlungu anamendza mutu alavyaye kpwa kuhererwa. Naye anaweza kukujaliyani na baraka nyinji zaidi ya maitaji genu, ili chila wakati mkale na vya kulavya bila chizuwizi kpwa chila kazi nono. 9:9 Zaburi 112:9Kama Maandiko ganavyoamba:
“Anaganya vituvye moyo kutsuka kuganyira achiya,
hakiye inadumu hata kare na kare.”
10  9:10 Isaya 55:10Mlungu ndiye amuphaye mkurima mbeyu na kuapha atu chakurya. Vivyo hivyo Mlungu andakuphani mbeyu, naye andazihenda zizidi na kukuphani mavuno manji ga haki kpwa kulavya kpwenu kpwa mbazi. 11 Iye andakuhendani mkale matajiri kpwa chila dzambo ili muenderere kulavya bila choyo. Na kpwa njira iyo atu anji andamshukuru Mlungu kpwa sababu ya msada wenu ndiophaha kutsupira sisi. 12 Kpwa mana hino kazi muhendayo siyo tu kutimiza maitaji ga atu a Mlungu hiko Jerusalemu. Piya indahenda atu anji amshukuru sana Mlungu kpwa kuhererwa. 13 Tsona kazi yenu inaonyesa kukala mwimwi mu atumishi kpweli a Mlungu. Na kpwa sababu iyo atu anji andamtogola Mlungu kpwa vira mundakala mkalunga mafundzo kuhusu Jesu Muokoli 9:13 Mafundzo kuhusu Jesu Muokoli. Chiyunani chinaamba injili ya Masihi. ambago mwagakubali. Piya andamtogola kpwa vira mundakala mkalavya bila choyo kpwao na kpwa atu anjina. 14 Phahi andakuvoyerani kpwa mendzwa nyinji kpwa sababu ya mbazi za ajabu mrizoajaliwa ni Mlungu. 15 Humshukuruni Mlungu kpwa sababu ya zawadiye ambayo tahuweza kuieleza kpwa maneno bahi.

*9:2 9:2 Makedonia ni seemu ya vurini mwa tsi ya Yunani na Akaya ni seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani.

9:9 9:9 Zaburi 112:9

9:10 9:10 Isaya 55:10

9:13 9:13 Mafundzo kuhusu Jesu Muokoli. Chiyunani chinaamba injili ya Masihi.