10
Paulo anakanira kaziye
Mimi Paulo, niambwaye ni mpole ninaphokala phamwenga namwi, ela ni kukala msiru ninaphokala kure namwi. Nakuvoyani kpwa upole na unyenyekevu wa Jesu, mniphundze. Nakuvoyani msinihende nkedza nikakala msiru sana dza ninavyotarajiya. Mana kuko kpwenu kuna atu aonao kukala, hunalunga mambo ga chidunia. Hata dzagbwe hunaishi hipha duniani, tahupigana viha dza vira atu a chidunia anavyopigana. Silaha zehu sizo dza za himu duniani, ela zina nguvu kula kpwa Mlungu za kuweza kuvundza ngome za Shetani. Hukubananga maazo ga handzo na chila aina ya chikpwazo chinachohendesa atu asimmanye Mlungu. Tsona hukuchunguza kpwa undani chila azo rehu ili humuogophe Jesu katika maazo gehu gosi. Na bada ya kuona kala kuogopha kpwenu kukakamilika, hu tayari kuatiya adabu atu asiomuogopha Jesu kpwa njira yoyosi.
Mwimwi mkulola mambo ga kondze tu.* 10:7 Mana yanjina ni: Lolani gara garigo phenu matsoni. Ichikala kuna yeyesi anayedziona kukala ni wa Jesu, naamanye kukala hata swiswi piya hu a Jesu. Mlungu wahupha uwezo, na uwezo uho ni wa kukuphezani chiroho ela sio wa kukuvomolani. Na hata nkadzikarya kuhusu hinyo uwezo wangu, uho taundanitiya waibu. Piya silonda yoonekane kukala nakuogofyerani na baruwa zangu. 10 Mana anjina anaamba, “Baruwa za Paulo ni ndziho na ngumu, ela ye mwenye ni mnyonje anaphokala phamwenga naswi, na manenoge ni kuberwa kpwa sababu tagana samani.” 11 Atu hinyo naamanye kukala, gara niambago katika baruwa zangu ninaphokala kure, ndigo ndigohenda kpwa nguvu wakati ndiphokpwedza ko kpwenu.
12 Tahulonda kudzilinganisha wala kudziika phamwenga na hara atu anaodzikarya enye. Mmanye kukala anaphodzipima kpwa kudziona ana samani, na kudzilinganisha enye kpwa enye, anaonyesa uzuzu wao. 13 Ela tahundadzikarya kutsupa chiasi. Ela kudzikarya kpwehu kundakala tu kpwa kazi huriyojaliwa ni Mlungu, kazi zinazokufikirani hata ko kpwenu. 14 Ichikala kpweli tahufikire kpwenu kureha kazi zehu, hungekala hwavuka miphaka. Ela si hivyo! Swiswi hwafika kpwenu kpwa kukureherani habari nono kuhusu Jesu ariyehuokola. 15 Wala tahutsupa chiasi kpwa kudzikarya kuhusu kazi yohendwa ni atu anjina. Hunakuluphira kukala kazi zehu kpwenu zindaenderera kupanuka kulengana na vira kuluphiro renu rinavyokula. 16 Hivyo hundaweza kutangaza habari nono kuhusu Jesu seemu zanjina kondze ya seemu yenu, bila kuhendera ngulu kazi ambayo tayari ikahendwa ni mutu wanjina. 17  10:17 Jeremia 9:24Dza Maandiko ganavyoamba, “Anayedzikarya, naadzikarye kpwa gara gahendwago ni Bwana.” 18 Mana anayekubalika kukala ni mnono siye yuya anayedzitogola mwenye, ela ni yuya anayetogolwa ni Mlungu.

*10:7 10:7 Mana yanjina ni: Lolani gara garigo phenu matsoni.

10:17 10:17 Jeremia 9:24