11
Paulo anagomba kuhusu mitume
a handzo
Naaza mnivumirire nchigomba upumbavu chidide. Namwi kpweli munanivumirira. Nakuonerani wivu dza Mlungu anavyokuonerani wivu. Nákuahidini mlume mmwenga ambaye ni Jesu, ili nikuphirikeni mbereze dza mwanamwali ariyeposwa kulólwa ni hiye. 11:3 Mwandzo 3:1–5,13Ela nina wasiwasi kpwa kukala, dza viratu Hawa arivyochengbwa ni ulachu wa Shetani, vivyo hivyo mundachengbwa maazo genu kusudi mriche mendzwa yenu ya kpweli na uswafi wa moyo kpwa Jesu. Mana mu rahisi kukubali mutu yeyesi edzaye kpwenu kutangaza Jesu ambaye ni tafwauti na yuya huriyetangaza, au kuphokera roho tafwauti na Roho mriyephokera au piya habari tafwauti na iyo habari nono kuhusu Jesu mriyophokera kula kpwehu. Ninamanya kala mimi si mdide kuriko hinyo “mitume akulu” a kpwenu, hata chidide. Hata ichikala mino si fundi wa kubisha vinono, marifwa ninago. Higa hwakumanyisani wakati wosi katika hali zosi.
Dze, náhenda dambi kudzinyenyekeza ili nikuunuleni nriphotangaza neno ra Mlungu* 11:7 Chiyunani chinaamba injili ya Mlungu. bila maripho? Náphokera misada kula kpwa makundi ga afuasi anjina ili nikuhumikireni mwimwi. Ni avi náaiyira ayawenu nikuteryeni. 11:9 Afilipi 4:15–18Na nriphokala phamwenga namwi na kuphungukirwa, siyakuhikani mizigo, mana kuphungukirwa kpwangu kpwauswa ni afuasi kula Makedonia. Kpwa hivyo siyakala mzigo kpwenu, na sindakala hivyo tse. 10 Dza viratu ninavyosemurira ukpweli dzulu ya Jesu Muokoli chila wakati, naahidi kukala takuna mutu kahi ya tsi ya Yunani 11:10 Chiyunani chinaamba Akaya. anayeweza kunizuwiya kudzikarya kuhusu higo. 11 Kpwa hivyo, nkurema kukala mzigo kpwenu kpwa utu wani? Kpwa sababu sikumendzeni? Hata! Mlungu anamanya nakumendzani.
12 Nami nindaenderera kuhenda nihendago ili niangamize hara “mitume” anjina anaoendza nafwasi ya kuolangbwa sawa na swiswi kpwa mambo anagodzikarya nago. 13 Atu hinyo ni mitume a handzo, anaochenga atu na kudzigaluza ili aolangbwe dza mitume a kpweli a Jesu. 14 Na higa si ajabu! Amba Shetani piya naye anaweza kudzigaluza akaonekana dza malaika wa nuru! 15 Kpwa hivyo siro dzambo kulu atumishie kudzigaluza akakala dza atu a haki. Mwishowe andatiywa adabu kulengana na gara arigohenda.
Paulo anadzikarya
kuhusu kugayakpwe
16 Nauyira kukala mutu asinione mimi ni mpumbavu. Ela ichikala ananiona ni mpumbavu, anisikize dza mpumbavu ili nidzikarye chidide. 17 Gaga nidzikaryago nago bila wasiwasi hivi sambi ni ga chipumbavu, si kama Bwana Jesu agombavyo. 18 Kpwa vira atu anji anadzikarya kpwa vitu vya chibinadamu, phahi piya nami nindadzikarya. 19 Mwimwi mkufikiriya muna ikima sana, ela mkuvumirira atu apumbavu kpwa kuhererwa! 20 Kpwa kpweli mkuvumirira mutu yeyesi anayekuhendani atumwa, anayekufutani vitu vyenu, anayekuhegani, anayekuberani, hata anayekuwangani makofi. 21 Nchigomba kpwa kuchania tu, naona waibu kpwa sababu swiswi hu anyonje na tahuyaweza kuhenda mambo dza higo.
Ichikala mutu ana usujaa wa kudzikarya kuhusu dzambo fulani, hata mimi naweza kudzikarya na dzambo riro hiro. Vi sambi nagomba dza mpumbavu! 22 Dze, hinya ni Aeburania? Mimi piya ni Mueburania. Dze, hinya ni Aiziraeli? Nami piya. Achikala ni a chivyazi cha Burahimu, nami ni vivyo.
23  11:23 Mahendo 16:23Tsona achikala ni atumishi a Jesu, mino ni zaidi. (Vivi sambi nagomba dza mutu wa koma.) Nikahenda kazi zaidi, nikafungbwa jela kano nyinji zaidi, nikachapwa zaidi sana, na nikatsungurira chifo kano nyinji. 24  11:24 Kumbukumbu 25:3Kano tsano nikapigbwa vikoto kano mirongo mine kasoro chimwenga ni Ayahudi. 25  11:25 Mahendo 14:19; 16:22Kano tahu Arumi akanipiga milawa. Limwenga nikapigbwa mawe, kano tahu nikavudzikirwa ni meli baharini, na nchisala mumo baharini usiku na mutsi. 26  11:26 Mahendo 9:23; 14:5Kpwenye vyaro vyangu vinji, nikakutana na hatari za myuho, za anyangʼanyi, za Ayahudi ayangu na za atu asio kala Ayahudi. Piya nakala na hatari midzini, tsakani, baharini, na kula kpwa atu adzihendao dza afuasi ayangu. 27 Nikakala na kazi ngumu na tabu, siku nyinji nikakala matso bila usingizi. Nikakala na ndzala na chiru, bila chakurya cha kutosha. Tsona nikapigbwa ni mnyevu bila nguwo za kuvwala.
28 Higo mbai, nakala na mzigo chila siku kpwa kujali makundi gosi ga afuasi a Jesu. 29 Mutu anaphokala mnyonje chiroho, nami nkusikira unyonjewe. Mutu anapholongozwa kuhenda dambi, nami nkusononeka sana.
30 Ichikala ni lazima kudzikarya, richa nidzikarye kuhusu mambo ganagoonyesa unyonje wangu. 31 Mlungu, Baba wa Bwana Jesu atogolwaye hata kare na kare, anamanya sigomba handzo. 32  11:32 Mahendo 9:23–25Niriphokala Damasikasi, mtawala ariyekala tsini ya Mfalume Areta, waika arindzi katika miryango ya midzi ili anigbwire. 33 Ela nátserezwa na bweko ririrotsupizwa dzitundu ra ukuta wa mudzi, na kpwa njira iyo nápona kugbwirwa.

11:3 11:3 Mwandzo 3:1–5,13

*11:7 11:7 Chiyunani chinaamba injili ya Mlungu.

11:9 11:9 Afilipi 4:15–18

11:10 11:10 Chiyunani chinaamba Akaya.

11:23 11:23 Mahendo 16:23

11:24 11:24 Kumbukumbu 25:3

11:25 11:25 Mahendo 14:19; 16:22

11:26 11:26 Mahendo 9:23; 14:5

11:32 11:32 Mahendo 9:23–25