12
Maono ga Paulo
Inabidi nienderere kudzikarya, ela takuna fwaida! Ela nindabisha kuhusu ruwiya na maono nrigophaha kula kpwa Bwana. Namanya mfuasi wa Jesu ambaye miaka kumi na mine iriyotsupa, wahalwa ni Mlungu kuphiya dzulu mlunguni, yani mlungu wa hahu. Simanya mutu hiye waphiya na umbo ra chimwiri au ra chiroho. Mlungu ndiye amanyaye. 3-4 Namanya kukala mutu hiyu waphirikpwa Peponi. Simanya kala a chimwiri au kala a chiroho, Mlungu ndiye amanyaye. Hiko, mutu hiyu wasikira mambo ga siri ga ajabu ambago mwanadamu kalondwa agabishe. Nindadzikarya kpwa sababu ya mutu dza hiyu, ela sio kpwa sababu yangu mwenye, isiphokala nindadzikarya kuhusu unyonje wangu. Ela nchilonda kudzikarya, sindakala mpumbavu, mana ndakala ninagomba kpweli. Hata hivyo sindadzikarya, mana simendze mutu yeyesi anitogole zaidi ya vira nihendavyo na gara nigombago.
Mwiya mwirini mwa Paulo
Náhewa mwiya mwirini mwangu ili unirinde nisihende ngulu kpwa sababu ya maono higo ga ajabu nrigoonyeswa. Mwiya hinyo ni dza muhumwa wa Shetani, unigayisao nisihende ngulu. Návoya Bwana kano tahu ili aniusire mwiya hinyu, ela achiniamba, “Mbazi zangu zinakutosha, mana unaphokala mnyonje, uwezo wangu unahendwa ukamilike.” Kpwa hivyo nahererwa kudzikarya na unyonje wangu ili uwezo wa Jesu ukale nami. 10 Phahi kpwa ajili ya Jesu ni razi kukala mnyonje, kuberwa, kugaya, kuteswa na kuphaha mashaka, mana ninaphokala mnyonje, ndipho nikalapho na uwezo.
Paulo akaamakira Akorintho
11 Nikagomba dza mpumbavu! Ela mwimwi ndimwi mchionihenda nigombe hivyo. Hata dzagbwe mimi si chitu, inabidi mnitogole kpwa sababu mimi si mdide kuriko hara atu anaoihwa “mitume akulu.” 12 Kpwa kuvumirira sana náhenda dalili, maajabu na vilinje kahi yenu ambavyo vyaonyesa wazi kukala mimi ni mtume. 13 Tafwauti yenu na makundi ganjina ga afuasi ni kukala siyakala mzigo kpwa kulonda msada kula kpwenu. Kpwa hivyo sivoya msamaha kpwenu, mana siyakukoserani nriphodzitegemea.* 12:13 Mana yanjina ni, niswameheni kpwa kosa hiri.
14 Sambi ni tayari kpwedza kpwenu kano ya hahu. Nami sindakala mzigo kpwenu, wala silonda mali yenu, ela mwi enye. Mana ni kawaida avyazi kuaikira ana aho akiba, ela si kawaida ana kuaikira akiba avyazi ao. 15 Phahi nindahererwa kulavya nricho nacho na hata kudzilavya mi mwenye kpwa fwaida yenu. Dze, mundanimendza chidide kpwa vira mino nakumendzani sana? Hata, sivyo hivyo! 16 Sambi munakubali kukala siyakala mzigo kpwenu. Ela mutu wanjina anaweza kuamba, “Kpwa vira Paulo ni mlachu, wahugbwira kpwa kuhumira handzo.” 17 Dze, kuna mutu yeyesi nriyemhuma kpwenu ariyekufutani vitu vyenu? Takuna hata mmwenga! 18 Mino námsisitiza Tito edze kpwenu phamwenga na mfuasi myawehu wanjina. Dze, Tito wakufutani vitu vyenu? Hata! Iye na mimi hukulongozwa ni roho mmwenga na hukukala na tabiya mwenga.
19 Mendzerepho hata sambi munafikiri hukadzihehera mbere ya matso genu. Ela hunagomba higa mbere za Mlungu, kuno hukagbwirana na Jesu. Amendzwa angu, higa gosi ni ga kukutiyani moyo. 20 Shaka rangu ni kukala ndiphokpwedza hiko kpwenu sindahamirwa ni higo muhendago, namwi tamundahamirwa ni vira ndivyokuhenderani. Nami silonda nchedza mkale mcherekuheha, kuonerana chidzitso, kutsukirirwana, kudzimendza, kufyakatsirana, kusengenyana, kudzikarya chipumbavu, na kuhenda fujo. 21 Naogopha kukala ndiphokpwedza tsona, Mlungu andanihenda nione waibu mbere zenu. Na indabidi nisononeke kpwa sababu ya anji enu ambao bado taadzangbwetubu na kuricha dambi za uchafu, udiya na tamaa mbii arizohenda.

*12:13 12:13 Mana yanjina ni, niswameheni kpwa kosa hiri.