13
Maonyo ga mwisho
13:1 Kumbukumbu 17:6; 19:15Hino ni kano yangu ya hahu kpwedza kpwenu. Maandiko ganaamba kala chila shitaka ni lazima rihakikishwe ni mashaidi airi au ahahu. Nákuonyani kare nriphokala namwi mara ya phiri. Nauyira dzagbwe ni kure namwi. Ndiphokpwedza tsona, sindaricha kutiya adabu hara nrioaonya kuhusu dambi zao nriphokala namwi na piya hara anjina osi anaohenda dambi. Ndahenda hivyo kpwa kukala mnalonda ushaidi wa kpweli kala Jesu anagomba kutsupira mimi. Naye si mnyonje kpwenu, ela nguvuze zinahenda kazi kahi yenu. Mana hata dzagbwe wakotwa msalabani kpwa hali ya unyonje, anaishi kpwa uwezo wa Mlungu. Vivyo hivyo swiswi naswi hu anyonje dza iye, ela hwaungana naye kpwa uwezo wa Mlungu, na kpwa hinyo uwezo hundakpwedza hukutsanganyeni.
Dzilauleni mwimwi enye mmanye ichikala kpweli muna kuluphiro. Dzipimeni enye. Dze, tammanya kukala Jesu Masihi a phamwenga namwi? Ichikala si hivyo, phahi mkashindwa. Ela nakuluphira kukala mundamanya kukala swiswi tahushindwa. Hunavoya Mlungu msihende uyi wowosi, si kpwa lengo ra swiswi kutogolwa, ela mphahe kuhenda manono, hata ichikala hundaonekana hukashindwa. Mana hukarema kupinga kpweli, ela hunahenda chadi ili ienderere. Swiswi hunahererwa wakati hu anyonje na wakati mwimwi muna nguvu. Kpwa hivyo hunakuvoyerani ili kuluphiro renu riphere. 10 Kpwa hivyo nakuandikirani higa kabila ya kpwedza ili nisedzekala msiru kpwa kuhumira uwezo nriohewa ni Mlungu. Mana wanipha uwezo wa kukuphezani chiroho wala si wa kukuvomolani.
Salamu za mwisho
11 Chimarigizo enehu, kpwaherini. Kuluphiro renu nariphere na mtiyane moyo. Mkale na nia mwenga na mkale salama, naye Mlungu wa mendzwa na amani andakala phamwenga namwi.
12 Lamusanani na mendzwa ya kpweli.
13 Mkaphozwa ni atu osi a Mlungu ario hiku.
14 Mbazi za Bwana Jesu Masihi, mendzwa ya Mlungu, na umwenga wa Rohowe, naukale namwi mosi.

13:1 13:1 Kumbukumbu 17:6; 19:15