4
Akulu a utawala wa Selemani
Selemani wakala mfalume wa tsi yosi ya Iziraeli, na hinya ndinyo ariokala akulu a utawalawe. Azaria mwana wa Sadoki wakala ni mlavyadzi-sadaka. Elihorefu na Ahija ana a Shisha kala ni aandishi. Jehoshafati mwana wa Ahiludi wakala muandishi wa kumbukumbu. Benaya mwana wa Jehoyada wakala ni mkpwulu wa jeshi wa asikari. Sadoki na Abiathari kala ni alavyadzi-sadaka. Azaria mwana wa Nathani kala ni mkpwulu wa maliwali. Mlavyadzi-sadaka Zabudi mwana wa Nathani kala ni msenangbwa wa mfalume. Ahishari wakala mkpwulu wa nyumba ya mfalume. Adoniramu mwana wa Abuda wakala muimirizi wa kazi za shokowa.
Selemani watsambula maliwali kumi na airi a tsi ndzima ya Iziraeli. Hinyo ahewa kazi ya kuendza chakurya kpwa ajili ya mfalume na nyumbaye. Chila mmwenga wao arehe chakurya cha mwezi mmwenga chila mwaka. Madzina ga hinyo maliwali ni higa. Beni-Huri waimirira tsi ya myango ya Efuraimu. Beni-Dekeri waimirira midzi ya Makasi, Shaalibimu, Bethi-Shemeshi na Eloni-Bethi-Hanani. 10 Beni-Hesedi waimirira mudzi wa Arubothi, piya waimirira Soko na tsi yosi ya Heferi. 11 Beni-Abinadabu, mlume wa Tafathi, mwana mchetu wa Selemani, waimirira eneo rosi ra Dori. 12 Baana, mwana wa Ahiludi, waimirira midzi ya Taanaki, Megidona seemu yosi ya Bethi-Seani iriyo phephi na mudzi wa Sarethani, uphande wa mwakani wa mudzi wa Jeziriili na kula Bethi-Sheani hadi midzi ya Abeli-Mehola na hadi kutsupa mudzi wa Jokimeamu. 13 Beni-Geberi waimirira mudzi wa Ramothi-Giliadi phamwenga na vidzidzi vya Giliadi virivyokala vya Jairi mwana wa Manase. Tsona waimirira eneo ra Arigobu kpwenye tsi ya Bashani. Jumula ya midzi yosi mikulu kala ni mirongo sita, iriyozungulusirwa kuta na kuikirwa magbwama ga shaba miryangoni. 14 Ahinadabu mwana wa Ido, waimirira eneo ra Mahanaimu. 15 Ahimaazi, mlume wa Basemathi, mwana mchetu wa Selemani, waimirira tsi ya Nafutali. 16 Baana mwana wa Hushai, waimirira tsi ya mbari ya Asheri na Bealothi. 17 Jehoshafati mwana wa Parua, waimirira tsi ya mbari ya Isakari. 18 Shimei mwana wa Ela, waimirira seemu ya tsi ya atu a mbari ya Benjamini. 19 Geberi mwana wa Uri, waimirira tsi ya Giliadi, ambayo zamani kala ni ya Sihoni mfalume wa Aamori na Ogi mfalume wa Bashani, kpwakala na muimirizi mmwenga mkpwulu wa tsi yosi.
Utawala wa Selemani unafanikiywa
20 Atu a Juda na Iziraeli akala anji dza mtsanga wa pwani nao kala achirya, achinwa na kuhererwa. 21  4:21 Mwandzo 15:18; 2 Nyakati 9:26Selemani watawala falume zosi kuandzira muho Yufurati hadi kpwenye tsi ya Afilisti na kpwenderera hadi kpwenye mphaka wa Misiri. Falume hizo zamuhumikira na kumripha kodi siku zosi za maishage.
22 Chakurya cha Selemani cha siku mwenga kpwa ajili ya nyumbaye chakala ni unga laini madaba magana mahahu na mirongo mihahu na unga wa kawaida madaba magana sita na mirongo sita, 23 ngʼombe kumi za kurisirwa kaya na ngʼombe mirongo miiri za kuphirikpwa marisani, mangʼondzi gana mwenga phamwenga na kulungu, viphala, vidzisa na nyama a mapha a kunona.
24 Tsi yosi ya uphande wa mtswerero wa dzuwa wa muho Yufurati, kutulukiza Tifusa hadi mudzi wa Gaza, kala i tsini ya utawalawe. Afalume osi a uphande wa mtswerero wa dzuwa wa muho Yufurati akala tsiniye na wakala na amani na tsi zosi jirani. 25 Siku zosi za utawala wa Selemani, atu a Juda na a Iziraeli asagala salama, kula Dani hadi Beeri-Sheba chila mutu wahurira tsini ya mizabibuye na Mitiniye.
26  4:26 1 Afalume 10:26; 2 Nyakati 1:14; 9:25Selemani wakala na mabanda elufu mirongo mine kpwa ajili ya farasi na magarige ga kuvwehwa ni farasi na asikari akuhumira farasi elufu kumi na mbiri. 27 Hara maliwalie kumi na airi, chila mmwenga kpwa mwezi ariopangirwa, waphirika chakurya cha kutosha kpwa ajili ya mfalume Selemani na hara osi ariorya katika nyumbaye. Mahitaji gao gosi gatoshelezwa. 28 Zuma ya chila mmwenga iriphofika, waphirika shayiri na nyasi za kurisa farasi a kuvweha magari na farasi anjina phatu ambapho kala ni ziphirikpwe kulengana na irivyolagizwa.
29 Mlungu wamupha Selemani ikima zaidi na achili kpwa unji. Marifwage gakala dza mtsanga wa pwani, tagayakala na chipimo. 30 Ikima ya Selemani yatsupa ikima ya atu osi a mlairo wa dzuwa na yashinda ikima ya atu a Misiri. 31  4:31 Zaburi 89Waashinda atu osi kpwa ikima. Washinda Ethani, yuya Muezira, Hemani na Kalikoli na Darida, ana a Maholi; na ngumaze zagota kpwenye mataifa gosi jirani. 32  4:32 Misemo 1:1; 10:1; 25:1; Wira wa Selemani 1:1Watunga misemo elufu tahu na mawira elufu mwenga na tsano. 33 Wasemurira mambo ga mihi, kuandzira muerezi urio Lebanoni, hata muhisopo, muhi uambalao dzulu ya ukuta. Piya wasemurira dzulu ya nyama, nyama a mapha, viumbe vihambalavyo na ngʼonda. 34 Atu kula mataifa ganjina gosi na afalume osi ariophaha kusikira dzulu ya ikima ya mfalume Selemani, akpwedza ili amusikize.

4:21 4:21 Mwandzo 15:18; 2 Nyakati 9:26

4:26 4:26 1 Afalume 10:26; 2 Nyakati 1:14; 9:25

4:31 4:31 Zaburi 89

4:32 4:32 Misemo 1:1; 10:1; 25:1; Wira wa Selemani 1:1