3
Selemani anavoya ikima
(2 Nyakati 1:3–12)
Selemani wahenda uhusiano na mfalume wa Misiri kpwa kumlóla mwanawe mchetu. Wamreha hiye mwana wa mfalume wa Misiri na achimuika kpwenye mudzi wa Daudi, hadi ariphomala kudzenga nyumbaye mwenye, nyumba ya Mwenyezi Mlungu na ukuta wa kuzunguluka Jerusalemu.
Wakati hinyo, atu kala analavya sadaka phatu pha dzulu pha ibada, kpwa kukala nyumba ya Mwenyezi Mlungu kala bado kudzengbwa. Selemani wammendza Mwenyezi Mlungu, wagbwira malagizo ga ise Daudi, ela tu naye walavya sadaka na kufukiza uvumba phatu pha dzulu pha ibada.
Mfalume waphiya Gibioni kpwendalavya sadaka, mana phakala ndipho phatu pha dzulu pha ibada ambapho ni phakulu. Naye Selemani walavya sadaka za kuochwa elufu mwenga kahi za phatu hipho pha kulavira sadaka. Siku mwenga hiko Gibioni, Mwenyezi Mlungu achimtsembukira Selemani usiku kpwenye ndoso achimuamba, “Voya chochosi ulondacho nami ndakupha.”
Selemani wamuamba, “Wamuhendera manono mtumishio, baba Daudi, kpwa sababu wakuhumikira kpwa uaminifu, kpwa haki na kpwa moyo wa usawa. Piya ukadumisha manonogo kpwa kumupha mwana anayesagarira chihiche cha ufalume dza irivyo rero. Na hivi sambi, ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu, ukaniika mimi mtumishio kukala mfalume phatu pha baba Daudi dzagbwe nchere dangʼa ra mwana simanya namuna ya kutimiza kazi hino. Na hipha ukaniika kahi ya atuo ambao waatsambula nao ni anji hata taaweza kuolangika. Kpwa hivyo nakuvoya uniphe mimi mtumishio moyo wa ikima niphahe kuamula atuo na niweze kuelewa manono na mai. Mana ni ani awezaye kuatawala atuo ario anji chiasi hichi?”
10 Voyo hiri ra Selemani ramfwahira sana Mwenyezi Mlungu, 11 Mlungu achimuamba, “Kpwa kukala ukalavya voyo hiri na kukadzitakira maisha mare au utajiri wala kukavoya maaduigo gaangamizwe, ela ukadzivoyera ikima ya kulavya uamuli au kuhenda haki, 12 phahi vivi ndahenda dza vyo uchivyovoya. Ndakupha ikima na achili kpwa chipimo ambacho takuna mutu wanjina ariyephaha kukala nacho kabila ya uwe na wala takundatokea wanjina bada ya uwe. 13 Na piya nakupha gara ambago kukavoya. Nakupha utajiri na ishima zaidi ya mfalume wanjina yeyesi wa sikuzo. 14 Nawe, ichikala undalunga njira zangu na kugbwira masharuti na malagizo gangu dza vira sowe Daudi arivyohenda, phahi, ndazihenda sikuzo zikale nyinji.”
15 Selemani ariphovumbuluka, wamanya kukala ni ndoso. Alafu wauya Jerusalemu, achendaima mbere ya Sanduku ra Chilagane ra Mwenyezi Mlungu, achimlavira sadaka za kuochwa na sadaka za amani. Alafu achiahendera karamu ahendadzi kazie osi.
Selemani anaamula malau mafu
16 Siku mwenga, achetu airi malaya aphiya kpwa mfalume Selemani ili aamurirwe makosa gao. 17 Mmwenga wao waamba, “Ee bwana wangu, mimi na hiyu myangu hunakala nyumba mwenga. Mino navyala na hiyu kala a phapho. 18 Bada ya siku tahu hiyu naye wavyala mwanawe. Takuyakala mutu wanjina ndani ya nyumba isiphokala swiswi airi bahi. 19 Usiku mchetu hiyu wamlarira mwanawe na achifwa. 20 Phahi myangu walamuka usiku, achimuhala mwanangu kula phephi na phangu chifuwani wakati mino mtumwao nrere, achimlaza phephi na phakpwe chifuwani. Alafu wahala lufu ra mwanawe, achiriika phephi na phangu chifuwani. 21 Ligundzu nripholamuka na kutaka kuamwisa mwanangu, nchimuona akafwa. Nriphochunguza sana, nchimanya kukala siye mwanangu nriyemvyala.”
22 Ela yuya mchetu wanjina waamba, “Hata! Wangu ndiye ariye mzima na wako ndiye achiyefwa.”
Naye mchetu wa kpwandza waamba, “Hata! Mwanao ndiye achiyefwa, wangu ni hiyu ariye mzima!” Phahi, aenderera kushindana hivyo mbere za mfalume.
23 Ndipho mfalume Selemani achiamba, “Chila mmwenga wenu anadai kukala mwanawe ndiye mzima na kukala achiyefwa si wakpwe.” 24 Phahi, mfalume waamba, “Nreherani upanga!” Naye achireherwa upanga. 25 Mfalume achiamuru, “Mganye hiyu mwana mzima vipande viiri, nusu ahewe hiyu na nusu yanjina ahewe hiyu.”
26 Yuya mchetu ariyekala ndiye nine wa mwana ariye moyo wamuonera mbazi mwanawe, achimuambira mfalume, “Nakuvoya mfalume, msimuolage mwana. Mrichireni iye ahale ye mwana ariye moyo.”
Ela yuya mchetu wanjina waamba, “Hata! Mwana naasikale wangu wala wako. Naaganywe vipande viiri.”
27 Ndipho mfalume Selemani waamba, “Usimuolage mwana! Muphe mchetu wa kpwandza amuhale, mana iye ndiye nine.”
28 Atu osi a Iziraeli ariphosikira uamuli wa mfalume, amuogopha. Kpwa sababu amanya kukala ana ikima ya Mlungu iriyomupha uwezo wa kuamula haki.