2
Daudi anamuusiya Selemani
ra mwisho
Daudi ariphokala a phephi na kufwa, wamuiha mwanawe Selemani, achimlagiza achimuamba, “Mwanangu, dza irivyo kawaida kpwa viumbe vyosi kufwa, siku zangu zikasira. Kala imara na udine chilume. Lunga malagizo ga Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, ulunge njiraze na kugbwira masharutige, shariyaze, shuhudaze na hukumuze dza irivyoandikpwa katika Shariya ya Musa. Nawe undaongokerwa kpwa chila dzambo unarorihenda na kokosi ndikophiya. Naye Mwenyezi Mlungu andatimiza ahadiye ariyonipha, ariphoniamba, ‘Ichikala anao andaphiyato njira zao, anyendeke mbere zangu kpwa uaminifu na kpwa moyo wao wosi na kpwa roho zao zosi, kundaricha kukala na mutu wa kutawala Iziraeli wakati wosi.’
2:5 2 Samueli 3:27; 2 Samueli 20:10“Zaidi ya higo, unamanya gara Joabu mwana wa Seruya arigonihendera, vira arivyoahendera akulu airi a majeshi ga Iziraeli, Abineri mwana wa Neri na Amasa mwana wa Jetheri. Waaolaga wakati wa amani achitaka kuriphiza chisasi kpwa uolagadzi uriohendwa wakati wa viha. Waaolaga atu asiokala na kosa, achiutiya mlatso mkanda okala mwakpwe chibiruni na virahu virivyokala mwakpwe maguluni. Phahi, uwe henda kadiri ya ikimayo, ela tu usimriche akatsakala hata akahendafwa na amani.”
2:7 2 Samueli 17:27–29“Ela ahendere manono ana a Barizilai, yuya Mgiliadi, akale kahi ya hara aryao phako mezani, kpwa sababu anikaribisha nriphokala namchimbira mwenenu Abusalomu. 2:8 2 Samueli 16:5–13; 19:16–23Na piya, kuna Shimei mwana wa Gera, wa mbari ya Benjamini wa mudzi wa Bahurimu. Iye wanilani na maneno mai-mai nriphokala naphiya Mahanaimu ela ariphokpwedza muho Joridani kuniphokera namuapira kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu nchimuamba, ‘Sindakuolaga kpwa upanga.’ Ela uwe usimriche akale kana hatiya. Una ikima, undamanya utakaromuhenda. (Usikose kumtiya adabu, muolage na komvwize.) Dzagbwe iye ana komvwi, usimriche. Komvwize undazitsereza kuzimu na mlatso.”
Chifo cha Daudi
10 Daudi wafwa na achizikpwa kahi za mudziwe, urioihwa mudzi wa Daudi. 11  2:11 2 Samueli 5:4–5; 1 Nyakati 3:4Daudi watawala Iziraeli kpwa muda wa miaka mirongo mine. Hiko Heburoni miaka sabaa, na hiko Jerusalemu miaka mirongo mihahu na tahu. 12  2:12 1 Nyakati 29:23Phahi, Selemani wasagarira chihi cha ufalume phatu pha ise Daudi na ufalumewe waimarika sana.
Adonija anaolagbwa
13 Badaye, Adonija mwana wa Hagithi, waphiya kpwa Bathisheba, nine wa Selemani. Bathisheba achimuuza, “Dze! Ukedza kpwa amani?”
Adonija achimjibu, “Oho, nikedza kpwa amani.” 14 Tsona achiamba, “Nina dzambo nalonda nkuambire.”
Bathisheba wamuambira, “Gomba tu.”
15 Adonija achiamba, “Unamanya kukala mimi ndimi ningekala mfalume na hata Iziraeli yosi yakala inanitazamia ni tawale. Ela, mambo gagaluka na utawala uchihalwa ni mwenehu, kpwa mana wakala wakpwe kula kpwa Mwenyezi Mlungu. 16 Phahi mino nina voyo mwenga tu ambaro nakurai usinikahaze.”
Bathisheba achimuamba, “We gomba tu.”
17  2:17 1 Afalume 1:3–4Naye Adonija achienderera kuamba, “Nakuvoya umuambire mfalume Selemani aniphe Abishagi, yuya wa kula Shunemu akale mkpwazangu, kpwa mana namanya uwe uchimvoya kandakukahaza.”
18 Bathisheba naye wamjibu, “Ni sawa ndabisha na mfalume kpwa niabayo.”
19 Phahi, Bathisheba wainjira kpwa mfalume Selemani kpwendabisha naye kpwa niaba ya Adonija. Mfalume waunuka kumkaribisha nine, achimzamira, halafu, achisagarira chihiche cha ufalume. Walagiza nine areherwe chihi naye achisagala uphande wa kulume wa mfalume. 20 Bathisheba waamba, “Nina neno mwenga dide nakuvoya usinikahaze.”
Mfalume wamuamba, “Niambira hajayo mayo, manage sindakukahaza.”
21 Naye waamba, “Mruhusu mwenenu Adonija amlóle Abishagi yuya Mshunemu.”
22 Mfalume Selemani achimuuza nine, “Kpwa utu wani unalonda Adonija nimuphe Abishagi Mshunemu? Hino ni sawa kabisa na kumtakira ufalume wangu! Tambukira kukala iye ni mvyere wangu na si iye tu, mlavyadzi-sadaka Abiathari na mkpwulu wa jeshi Joabu mwana wa Seruya, a uphandewe!” 23 Hipho mfalume Selemani waapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu achiamba, “Mlungu naaniolage napho neno hiri richirogombwa ni Adonija tarindagarimu maishage! 24 Kpwa vivyo, kama Mwenyezi Mlungu aishivyo, yuya ariyeniika na kuniimarisha katika ufalume wa baba Daudi na kutimiza ahadiye ya kunisagika chihi cha ufalume mimi na chivyazi changu, Adonija rero andafwa!” 25 Alafu mfalume Selemani wamuhuma Benaya mwana wa Jehoyada achendampiga Adonija naye achifwa.
Abiathari anazolwa
26  2:26 2 Samueli 15:24; 1 Samueli 22:20–23Mfalume Selemani wamuambira mlavyadzi-sadaka Abiathari, “Uya Anathothi kpwako mundani. Unastahili kufwa uwe. Ela sindakuolaga pha sambi, manage watsukula Sanduku ra Chilagane ra Mwenyezi Mlungu uriphokala na baba Daudi na waphaha tabu phamwenga naye.” 27  2:27 1 Samueli 2:27–36Phahi, mfalume Selemani wamzola Abiathari, asikale mlavyadzi-sadaka wa Mwenyezi Mlungu. Hivyo richitimiya neno arirogomba Mwenyezi Mlungu hiko Shilo, dzulu ya Eli na nyumbaye.
Joabu anaolagbwa
28 Joabu ariphophaha habari, wazorera kpwenye hema ra Mwenyezi Mlungu na kugbwiririra pembe za phatu pha kulavira sadaka kpwa kukala wamuunga mkpwono Adonija dzagbwe kayamuunga mkpwono Abusalomu. 29 Mfalume Selemani ariphosikira kukala Joabu akazorera hema ra Mwenyezi Mlungu na kukala aimire phatu pha kulavira sadaka, wamuhuma Benaya mwana wa Jehoyada achiamba, “Phiya ukamuolage.”
30 Phahi, Benaya waphiya kuriko na hema ra Mwenyezi Mlungu, achimuambira Joabu, “Mfalume akalagiza utuluke kondze.” Joabu wajibu achiamba, “Mino sindatuluka ndafwerera phapha.”
Benaya wauya kpwa mfalume na kumuambira vira Joabu arivyojibu. 31 Mfalume achimuamba, “Henda sawa na achivyogomba. Muolage na umzike. Hivyo, uniusire mimi na chivyazi chanjina chosi cha Daudi hatiya ya mahendo ga Joabu ga kuaolaga atu asiokala na makosa. 32 Mwenyezi Mlungu andamuuyizira Joabu mlatso wa atu arinyoaolaga dzulu ya chitswache. Mana bila baba kumanya, ye washambuliya na achiolaga akulu a jeshi airi kpwa upanga, ambao kala ana haki zaidi na ni bora kuriko iye. Waolaga Abineri mwana wa Neri, mkpwulu wa jeshi wa Iziraeli na Amasa mwana wa Jetheri, mkpwulu wa jeshi wa Juda. 33 Mlatso wa uolagadzi hinyo undakala dzulu ya Joabu na chivyaziche hata kare na kare. Ela Mwenyezi Mlungu andareha amani siku zosi kpwa Daudi na chivyaziche ndiosagarira chihiche cha ufalume hata kare na kare.”
34 Phahi, Benaya mwana wa Jehoyada waphiya hiko hemani, achendamuolaga Joabu ambaye wazikpwa mwakpwe nyumbani, hiko weruni. 35 Mfalume wamuika Benaya mwana wa Jehoyada kukala mkpwulu wa jeshi phatu pha Joabu na Sadoki achiikpwa mlavyadzi-sadaka phatu pha Abiathari.
Chifo cha Shimei
36 Alafu mfalume walagiza Shimei aihwe, achedzamuamba, “Dzidzengere nyumba himu Jerusalemu, ukale phapha hipha usiphiye phatu phanjina phophosi. 37 Manage siku ndiphotuluka na kuvuka chidzuho Kidironi, manya kpwa kpweli undafwa na mlatsoo undakala dzulu ya chitswacho mwenye.”
38 Naye Shimei wajibu, “Uchivyoniambira bwana wangu Mfalume ni vinono nami mtumwao ndahenda kama uchivyoniambira.” Phahi, wakala Jerusalemu kpwa muda mure.
39 Ela kufikira mwisho wa mwaka wa hahu, atumwa airi a Shimei achimbira, achiphiya kpwa Akishi mwana wa Maaka, mfalume wa Gathi. Ariphophaha habari kukala a hiko Gathi, 40 Shimei wapanda dzulu ya pundawe, achiphiya Gathi kpwendaendza atumwae, kpwa mfalume Akishi. Phahi waphiya, achiaphaha na achiauyiza kpwakpwe. 41 Mfalume Selemani ariphosikira kukala Shimei akatuluka Jerusalemu, akaphiya Gathi na kuuya, 42 wamuiha Shimei na achimuuza, “Dze! We siyakpwapisha kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu kukala kundatuluka Jerusalemu? Nami nakuonya kukala siku utakaphosubutu kutuluka kondze, kpwa kpweli undafwa? Nawe wakubali, uchiniamba, ‘Uchigoniambira ni manono, ndagalunga.’ 43 Mbona phahi, ukavundza chiraphocho kpwa Mwenyezi Mlungu na amuri niriyokupha?” 44 Mfalume waenderera kumuambira Shimei, “Unagamanya wazi mai urigomuhendera baba Daudi. Phahi, kpwa ajili hiyo, Mwenyezi Mlungu andakuripha maigo urigohenda. 45 Ela mimi mfalume Selemani andanibariki na chihi cha ufalume cha Daudi chindaimarishwa mbere za Mwenyezi Mlungu hata kare na kare.” 46 Hipho, mfalume wamuamuru Benaya mwana wa Jehoyada naye watuluka, achimpiga na achimuolaga Shimei. Phahi, ufalume waimarika tsini ya Selemani.

2:5 2:5 2 Samueli 3:27; 2 Samueli 20:10

2:7 2:7 2 Samueli 17:27–29

2:8 2:8 2 Samueli 16:5–13; 19:16–23

2:11 2:11 2 Samueli 5:4–5; 1 Nyakati 3:4

2:12 2:12 1 Nyakati 29:23

2:17 2:17 1 Afalume 1:3–4

2:26 2:26 2 Samueli 15:24; 1 Samueli 22:20–23

2:27 2:27 1 Samueli 2:27–36