6
Selemani anadzenga
Nyumba ya kuvoya Mlungu
Katika mwaka wa mia ne na mirongo minane hangu Aiziraeli ariphola Misiri, mwaka wa ne hangu Selemani ariphoandza kutawala Iziraeli, katika mwezi wa Zifu* 6:1 Zifu ni mwezi wa phiri ambao unaandza kahi-kahi ya mwezi wa ne hadi kahi-kahi ya mwezi wa tsano wa kalenda ya kawaida. yani mwezi wa phiri, Selemani waandza kudzenga nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Nyumba iyo ambayo mfalume Selemani wamdzengera Mwenyezi Mlungu yakala ina ure wa mita 27, upana wa mita 9 na chimo cha mita 13.5. Hipho mbere za nyumba ya Mlungu phakala na ukumbi ambao una ure wa mita 4.5 na upana wa mita 9 sawa na upana wa yo nyumba. Nyumba iyo wayiika madirisha ambago mimoye kpwa ndani ni pana ela kpwa kondze ni ndide. Nao nyo ukuta wa nyumba wauzungulusira vyumba kugbwirana na kuta za nyumba pande zosi za Nyumba ya kuvoya Mlungu na za chumba cha ndani, watengeza vyumba vya gorofa tahu mo mbavuni chila uphande. Chumba cha tsini, katika hivyo vyumba vya gorofa, chakala na upana wa mita 2.2 na gorofa iriyolungira yakala na upana wa mita 2.7 na gorofa ya dzulu kabisa yakala na upana wa mita 3.1. Gorofa hizo zakala zikatafwautiana kpwa upana, kpwa sababu Selemani kala akaphunguza chipimo cha ukuta wa kondze kuzunguluka nyumba, ili mihi ya kugbwirira dzengo isichitwe ukutani.
Wakati nyumba iriphokala inadzengbwa, taphayasikirwa sauti ya nyundo au mbadzo wala ya chifwaya chochosi cha chuma kpwa sababu yadzengbwa kpwa mawe garigokala gakatsongbwa na kutayarishwa kabisa ko garikotsimbwa. Mryango wa kumenyera seemu ya tsini 6:8 Chieburania hipha chinaamba seemu ya kahi-kahi. ya dzengo ririroenjerezwa kpwenye ubavu wa nyumba, kala u uphande wa mwakani. Ndani, mwakala ngazi za mzunguluko ambazo atu aweza kupandira kuphiya kpwenye gorofa ya kahi-kahi na ya mwisho. Phahi, Selemani waidzenga yo nyumba hata ichiivya. Dari ya nyumba yakala akaitengeza kpwa boriti na mbao za muerezi. 10 Wadzenga vyumba vya gorofa vya chimo cha mita 2.2 kuphiya dzulu. Vyumba hivyo vyadzengbwa kuzunguluka ukuta wa kondze wa nyumba hiyo, navyo vyagbwizanywa na nyumba kpwa boriti za mierezi.
11 Wakati hinyo, Mwenyezi Mlungu wagomba na Selemani achimuamba, 12 “Kuhusu nyumba hino unayoidzenga, ichikala undalunga shariya zangu na utii uamuli wangu na malagizo gangu gosi, ndatimiza chilagane choika na sowe Daudi. 13 Mino ndakala kahi ya ana a Iziraeli na sindaaricha hata chidide atu angu, Aiziraeli.” 14 Kpwa hivyo, Selemani waidzenga iyo nyumba hata ichisira seemu ya kondze.
Mapambo ga ndani
ga Phatu pha kulavira sadaka
(2 Nyakati 3:8–14)
15 Uphande wa ndani wa kuta za nyumba waudzenga kpwa mbao za muerezi, kula photsi hadi boriti za dari na sakafu achiitandaza mbao za miberoshi. 16  6:16 Kutsama 26:33–34Chumba cha ndani, choihwa Phatu Phatakatifu Zaidi, chadzengbwa seemu ya ndani ya yo nyumba. Chakala chikadzengbwa kpwa mbao za muerezi kula photsi hadi dzulu na urewe wakala mita 9. 17 Nyumba iyo yokala mbere za Phatu Phatakatifu Zaidi, yakala na ure wa mita 18. 18 Mbao za muerezi zirizobwiningiza ukuta wa nyumba kpwa ndani kala zikapambwa kpwa michoro ya viburu na maruwa gachigobumula. Chila seemu yakala ikafwinikpwa kpwa mbao za muerezi, wala takuna dziwe ririroonekana.
19 Kpwenye seemu ya ndani kabisa ya dzengo hiro, Selemani watayarisha phatu pha macheye ambapho phaikpwa Sanduku ra Chilagane ra Mwenyezi Mlungu. 20 Phatu hipho phakala na ure wa mita 9 upana wa mita 9 na chimo cha mita 9, napho phapakpwa zahabu swafi. Viratu vira phatu pha kulavira sadaka pha mbao za muerezi phapakpwa zahabu swafi. 21 Selemani wapaka zahabu swafi seemu ya ndani ya nyumba na achiika mikufu ya zahabu kula uphande mmwenga hadi wa phiri mbere za hicho chumba cha ndani ambacho piya kala akachipaka zahabu. 22  6:22 Kutsama 30:1–3Nyumba yosi waipaka zahabu na phatu pha kulavira sadaka phosi phokala chumba cha ndani kabisa.
23  6:23 Kutsama 25:18–20Watengeza makerubi mairi kpwa kuhumira mihi ya mizaituni. Chila mwenga rakala na chimo cha mita 4.4, achigaika katika chumba cha ndani kabisa. 24 Chila apha rakala na ure wa mita 2.2 kpwa hivyo ure kula tsa ya apha mwenga hadi tsa ya apha ranjina wakala mita 4.4. 25 Kerubi ranjina naro rakala na ure wa mita 4.4. Makerubi gosi mairi kala ni ga vipimo vya sawa na umbo ra sawa. 26 Chimo cha kerubi mwenga kala ni mita 4.4 na kerubi ra phiri naro rakala dza vivyo. 27 Makerubi higo gaikpwa chumba cha ndani na mapha gao gaandzulwa. Apha ra mwenga richiguta ukuta mmwenga na apha ra ranjina richiguta ukuta wanjina na gara mapha gao ganjina gagutana kahi-kahi ya chumba. 28 Nago makerubi higo wagapaka zahabu.
29 Kuta zosi za nyumba wazipamba kpwa kutsongbwa michoro ya makerubi, mitende na michoro ya maruwa gachigobumuka. 30 Wapaka zahabu sakafu ya vyumba vya ndani na vya kondze.
31 Watengeza miryango ya kumenyera chumba cha ndani kabisa kpwa mbao za mzaituni. Vizingiti na miimo yahendwa ya pembe tsano. 6:31 Mana halisi ga Chieburania hipha tagaeleweka. 32 Miryango iyo miiri ya mizaituni, yapambwa kpwa kutsongbwa makerubi, Mitende na maruwa gachigobumuka. Michoro iyo waipaka zahabu. 33 Piya, watengeza mryango wa mraba wa kumenyera baraza ya nyumba ya kuvoya Mlungu. Mimo ya mryango hinyo yakala ya mizaituni, 34 na mbaoze mbiri zakala za miberoshi. Chila ubao waweza kukundzwa mara mwenga. 35 Mbao hizo za mryango zapambwa kpwa kutsongbwa makerubi, mitende na maruwa gachigobumuka alafu michoro iyo ichipakpwa zahabu. 36 Wadzenga muhala wa ndani ambao kutaze zakala za safu tahu za mawe garigotsongbwa na safu mwenga ya boriti za mierezi.
37 Msingi wa nyumba ya Mwenyezi Mlungu waikpwa mwezi wa Zivu,§ 6:37 Zivu Lol. 6:1 na maelezoge. mwaka wa ne wa utawala wa Selemani. 38 Na kahi ya mwezi wa Buli, yani, mwezi wa nane,* 6:38 mwezi wa Buli ni mwezi wa nane wa Chikanani, nao unaandza kahi-kahi ya mwezi wa kumi hadi kahi-kahi ya mwezi wa kumi na mwenga kpwenye kalenda ya Chizungu. mwaka wa kumi na mwenga wa utawala wa Selemani, nyumba iyo yakamilika kudzengbwa. Kazi yakala ikakamilika dza irivyopangbwa, nayo yahala muda wa miaka sabaa.

*6:1 6:1 Zifu ni mwezi wa phiri ambao unaandza kahi-kahi ya mwezi wa ne hadi kahi-kahi ya mwezi wa tsano wa kalenda ya kawaida.

6:8 6:8 Chieburania hipha chinaamba seemu ya kahi-kahi.

6:16 6:16 Kutsama 26:33–34

6:22 6:22 Kutsama 30:1–3

6:23 6:23 Kutsama 25:18–20

6:31 6:31 Mana halisi ga Chieburania hipha tagaeleweka.

§6:37 6:37 Zivu Lol. 6:1 na maelezoge.

*6:38 6:38 mwezi wa Buli ni mwezi wa nane wa Chikanani, nao unaandza kahi-kahi ya mwezi wa kumi hadi kahi-kahi ya mwezi wa kumi na mwenga kpwenye kalenda ya Chizungu.