7
Nyumba ya Selemani ya chifalume
Selemani wadzidzengera nyumba ya chifalume naye wahala muda wa miaka kumi na mihahu kuyiivwisa. Tsona, wadzenga dzengo ririroihwa Nyumba ya Tsaka ra Lebanoni. Urewe kala ni mita 44, upanawe kala ni mita 22 na chimoche cha mita 13.5. Nyumba iyo yakala i dzulu ya mistari mine* 7:2 Tafusiri zanjina zinaamba tahu. ya nguzo za muerezi, nguzo ambazo zazuwiya boriti za muerezi kpwa uphande wa dzulu. Chila safu yakala na nguzo kumi na tsano, phahi zosi phamwenga zakala nguzo mirongo mine na tsano. Vyumba virivyodzengbwa dzulu ya nguzo hizo, wavitiira dari ya mbao za muerezi. Kpwakala na safu tahu za madirisha garigololana. Miimo ya miryango yosi na madirisha yakala ya mraba na madirisha higo kala ganalolana na ga katika mistari mihahu.
Wadzenga baraza ya nguzo, ambayo urewe wakala mita 22 na upanawe mita 13.5. Kpwenye seemu ya mbere za dzengo hiro kpwakala ukumbi uriogbwirirwa ni nguzo na mbereze kala phana chipaa chidide chirichotulukiza.
Selemani wadzenga chumba cha chihi cha ufalume ambamo waamula maneno ga atu. Chumba hicho chayaihwa Baraza ya Uamuli, nacho chafwinikpwa na mbao za muerezi kula photsi hadi dzulu.
7:8 1 Afalume 3:1Nyumbaye yenye yakala kpwenye muhala wanjina nyuma ya iyo Baraza ya Uamuli na yadzengbwa dza zira zanjina. Selemani piya wadzenga nyumba dza iyo kpwa ajili ya mwana mchetu wa mfalume wa Misiri, ambaye kala akamlóla.
Madzengo higo gosi gadzengbwa kpwa mawe ga samani kula msingi hadi dzulu, mawe ambago kala gakatsongbwa kpwa vipimo virivyolagizwa na kukatwa kpwa msumeno uphande wa ndani na wa kondze. 10 Msingi wakala wa mawe ga samani na makulu genye ure wa mita 3.5 na ganjina mita 4. 11 Seemu za dzulu zadzengbwa kpwa mawe ganjina garigotsongbwa kpwa vipimo virivyolagizwa na kpwa mbao za muerezi.
12 Behewa kulu ra nyumba ya mfalume rakala na kuta zenye safu mwenga ya mbao za muerezi na safu tahu za mawe ga kutsongbwa. Ndivyo irivyokala hata kpwa mihala ya ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu na ukumbi wa nyumba.
Kazi za Hiramu
(2 Nyakati 2:13; 4:11,16)
13 Tsona mfalume Selemani walagizira Hiramu kula mudzi wa Tiro. 14 Hiramu kala ana ikima nyinji na marifwa, na kala ana ujuzi wa ufundi wa kazi zosi za shaba. Mfwadzi ise wa Hiramu wakala ni mfula-shaba kula mudzi wa Tiro na nine kala ni gungu wa mbari ya Nafutali. Phahi Hiramu wakpwedza kpwa mfalume Selemani, achimuhendera kazize zosi.
Nguzo mbiri za shaba
(2 Nyakati 3:15–17)
15 Hiramu watengeza nguzo mbiri za shaba, chila mwenga yakala na chimo cha mita nane na mzunguluko wa kama mita tsano. 16 Alafu achitengeza tadzi mbiri za shaba ili aziike dzulu ya vitswa vya hizo nguzo. Chila mwenga yakala na chimo cha mita 2.2. 17 Tadzi hizo zirizokala dzulu ya nguzo zatiywa mapambo ga mraba-mraba gosukpwa dza mikufu. Chila tadzi yakala na mapambo sabaa. 7:17 Mana ga Chieburania ga chifungu hichi tagaeleweka vinono. 18 Piya watengeza makomamanga, achigapanga kpwa safu mbiri kuzunguluka zira tadzi dzulu ya chila nguzo. 19 Na tadzi hizo zokala dzulu ya nguzo hipho ukumbini, zachorwa maruwa, chimoche chakala kama mita 2. 20 Tadzi hizo zakala dzulu ya hizo nguzo mbiri na piya zakala dzulu ya seemu ya mviringo uriodzitulukiza phephi na gara mapambo ga mraba-mraba. Kpwakala na mapambo ga makomamanga magana mairi gopangbwa safu mbiri kuzunguluka chila tadzi.
21 Hiramu waimisa nguzo hizo kpwenye baraza ya yo nyumba ya kuvoya Mlungu. Hira ya uphande wa mkpwono kulume wayiiha Jakini 7:21 Chieburania dzina Jakini manage ni Mlungu anaimarisha. na hira ya uphande wa mkpwono kumotso achiyiiha Boazi.§ 7:21 Chieburania dzina Boazi ni sawa na kuamba ndaniye (yani ndani ya Mlungu) muna nguvu. 22 Virere vya nguzo hizo vyapambwa kpwa maruwa. Na hivyo kazi ya kutengeza nguzo ichikamilika.
Birika ra shaba
(2 Nyakati 4:2–5)
23 Tsona achitengeza birika ra mviringo ra shaba iriyoyayushwa, kula mkungo hadi mkungo mita 4.4, chimo cha mita 2.2 na kuizunguluka kabisa mviringowe ni mita 13.2. 24 Tsini ya hinyo mkpwungowe, kurizunguluka birika hiro, kpwakala safu mbiri za viburu, chila chimwenga mita 4.4. Viburu hivyo kala vikatengezwa wakati uratu birika ririphotengezwa. 25 Hiro birika raimiswa dzulu ya miongo ya ngʼombe kumi na mbiri a shaba. Ahahu alola vurini, ahahu alola mwakani, ahahu alola mlairo wa dzuwa na ahahu alola mtswerero wa dzuwa. Vyo vyunu vya zo ngʼombe vyakala vinalola pho kahi-kahi ya ro birika. 26 Uziho wa mkpwungowe wakala nchi ne. Nao wakala unaigana na mkpwungo wa chikombe na dza ruwa ra toro. Birika kala rinaweza kumenya madzi chiasi cha lita elufu mirongo mine.
Magari na mabirika ga shaba
27 Hiramu piya watengeza magari* 7:27 Magari higa kala ni dza magari ga kuvwehwa ni farasi. kumi ga shaba, chila rukpwama kala rina ure wa mita 1.8, upana wa mita 1.8 na chimo cha mita 1.3. 28 Marukpwama higo gaundwa hivi: kpwakala mabamba ambago gana mikungo yotiywa ndani ya mimo. Dzulu ya mabamba higo gotiywa ndani ya mimo, 29 kpwakala sanamu za simba, ndzau na makerubi. Sanamu hizo za simba na ndzau, kala zikabwiningizwa na kuchorwa mapambo garigosokotwa vinono. 30 Chila rukpwama kala rina magurudumo mane ga shaba na vyuma vya kahi-kahi vya kugagbwiririra magurudumo higo, vyakala vya shaba. Kpwenye pembe ne za rukpwama kpwakala na mataruma ga shaba kpwa ajili ya kusikira birika kulu. Phephi ya chila taruma kpwaikpwa mapambo ga maruwa ga kusokotwa. 31 Mryango wa rukpwama wakala katika seemu iriyotuluka dzulu kpwa chipimo cha kama nusu mita. Kpwa kondze, mryango wakala ukatiywa michoro na mabambage gakala ga mraba, si ga mviringo. 32 Na higo magurudumo mane gakala tsini ya gara mabamba. Vyuma vya kahi-kahi vya kugbwirira magurudumo kala vikagbwizanywa na rukpwama renye na chimoche kala ni zaidi ya nusu mita. 33 Higo magurudumo gakala dza magurudumo ga magari ga kuvwehwa ni farasi na vyumavye vya kahi-kahi, rimuze za mviringo, ndziranize na mizinga, hivyo vyosi vyakala vya shaba iriyoyayushwa. 34 Tsini ya chila rukpwama kpwakala taruma ne kpwenye pembeze ne nazo zagbwizanywa na gari. 35 Na dzulu ya chila rukpwama kpwakala mkanda wa mviringo urio kala na ure wa phephi na robo ya mita kuphiya dzulu. Mataruma na masikiro gokala uphande wa dzulu gagbwizanywa na ro rukpwama renye. 36 Kpwenye nafwasi wazi iriyophahikana kahi ya taruma na masikiro ga chila rukpwama, Hiramu watsonga michoro ya makerubi, simba na mitende, achiizungulusira misokoto ya mapambo. 37 Hivyo ndivyo waunda magari kumi, gachikala na chimo chimwenga na umbo ra kuigana.
38  7:38 Kutsama 30:17–21Hiramu watengeza mabeseni kumi ga shaba, mwenga kpwa chila gari. Chila beseni rakala na upana wa mita 1.8 na kala rinaweza kuodzala madzi chiasi cha lita magana manane. 39 Waika magari matsano uphande wa mwakani wa nyumba na matsano uphande wa vurini. Na hiro birika riihwaro bahari achiriika kpwenye pembe ya kahi-kahi ya mwakani na mlairo wa dzuwa wa yo nyumba.
Vitu vya Nyumba ya kuvoya Mlungu
(2 Nyakati 4:11—5:1)
40 Viratu vira Hiramu watengeza nyungu, miko ya kudzengera na mabakuli. Phahi, Hiramu wamala kazi zosi za nyumba ya Mwenyezi Mlungu ariyolagizwa ni mfalume Selemani:
41 Watengeza nguzo mbiri,
mabakuli mairi na tadzi mbiri zotengezwa dza bakuli dzulu ya zo nguzo,
nyavu mbiri kpwa ajili ya kufwinika hizo tadzi mbiri zoikpwa dzulu ya nguzo,
42 makomamanga magana mane kpwa ajili ya nyavu hizo mbiri, safu mbiri za makomamanga kpwa chila nyavu kpwa kupamba zira tadzi mbiri zokala dzulu ya nguzo,
43 go magari kumi,
na go mabeseni kumi gokala dzulu ya go magari,
44 ro birika kulu,
na ngʼombe kumi na mbiri zokala tsinize,
45 na nyungu za kuikira ivu, miko na mabeseni.
Miyo yosi iriyokala ndani ya Nyumba ya Mwenyezi Mlungu ambayo Hiramu wamtengezera mfalume Selemani, yakala ya shaba iriyotsuswa. 46 Ye mfalume wavitengeza vivi vyosi ko dete ra Joridani, phatu phokala na ulongo kahi-kahi ya Sukothi na Sarethani. 47 Selemani kayapima uziho wa miyo yosi hino kpwa kukala kala ni minji sana. Kpwa hivyo uziho wa shaba tauyamanyikana.
48  7:48 Kutsama 30:1–3; Kutsama 25:23–30Phahi Selemani watengeza miyo yosi yokala ndani ya Nyumba ya Mwenyezi Mlungu:
Phatu pha kulavira sadaka pha zahabu,
meza ya zahabu iriyokala ichiikirwa mikahe 7:48–50 Mikahe ya kuikpwa mbere za Mlungu. Mkpwahe huno kala uchilaviwa kpwa Mwenyezi Mlungu, nao kala ni ishara ya kuonyesa kukalapho kpwa Mwenyezi Mlungu ndani ya nyumbaye. ya kuikpwa mbere za Mlungu
meza iyo kala ni ya zahabu.
49  7:49 Kutsama 25:31–40Vinara vya kuikira taa virivyoikpwa mbere za Phatu Phatakatifu Zaidi, vitsano uphande wa mwakani na vitsano uphande wa vurini
vyatengezwa na zahabu swafi.
Mapambo ga maruwa,
taa,
na kpweleo
zatengezwa na zahabu swafi.
50 Mabeseni
makasi ga kukatira tambi
mabakuli
visahani vya kuikira uvumba, vyetezo
miko ya kuusira moho
yatengezwa na zahabu swafi.
Bawaba za miryango ya seemu ya Phatu Phatakatifu Zaidi
Bawaba za miryango ya Nyumba ya kuvoya Mlungu
zatengezwa na zahabu.
 
51  7:51 2 Samueli 8:11; 1 Nyakati 18:11Phahi, mfalume Selemani wamala kazi zosi zirizohusu nyumba ya Mwenyezi Mlungu. Tsona wareha mali yosi ambayo ise Daudi, kala wailavya kpwa Mwenyezi Mlungu. Yani feza, zahabu na iyo miyo na achiyiika kahi za vyumba vya kuikira hazina himo nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu.

*7:2 7:2 Tafusiri zanjina zinaamba tahu.

7:8 7:8 1 Afalume 3:1

7:17 7:17 Mana ga Chieburania ga chifungu hichi tagaeleweka vinono.

7:21 7:21 Chieburania dzina Jakini manage ni Mlungu anaimarisha.

§7:21 7:21 Chieburania dzina Boazi ni sawa na kuamba ndaniye (yani ndani ya Mlungu) muna nguvu.

*7:27 7:27 Magari higa kala ni dza magari ga kuvwehwa ni farasi.

7:38 7:38 Kutsama 30:17–21

7:48 7:48 Kutsama 30:1–3; Kutsama 25:23–30

7:48 7:48–50 Mikahe ya kuikpwa mbere za Mlungu. Mkpwahe huno kala uchilaviwa kpwa Mwenyezi Mlungu, nao kala ni ishara ya kuonyesa kukalapho kpwa Mwenyezi Mlungu ndani ya nyumbaye.

7:49 7:49 Kutsama 25:31–40

7:51 7:51 2 Samueli 8:11; 1 Nyakati 18:11