8
Sanduku ra Chilagane rinarehwa
ndani ya Nyumba ya Mlungu
(2 Nyakati 5:2—6:2)
8:1 2 Samueli 6:12–16; 1 Nyakati 15:25–29Phahi, mfalume Selemani waakusanya mbereze hiko Jerusalemu atumia a Iziraeli na vilongozi osi a mbari na akulu a nyumba za Aiziraeli ili ashuhudiye kutuluzwa Sanduku ra Chilagane ra Mwenyezi Mlungu kula Sayuni, mudzi wa Daudi. 8:2 Alawi 23:34Alafu atu osi a Iziraeli akusanyika mbere za mfalume Selemani wakati wa sikukuu ya mwezi wa Ethanimu yani mwezi wa sabaa.* 8:2 Mwezi wa sabaa: mwezi huno wa Chikanani ni sawa na kahi-kahi ya mwezi wa tisiya hadi kahi-kahi ya mwezi wa kumi kahi za kalenda ya Chizungu. Chiyahudi nkuihwa Tishiri. Atumia osi a Iziraeli akpwedza nao alavyadzi-sadaka ariunula ro Sanduku ra Chilagane. Phahi alavyadzi-sadaka na Alawi aritsukula ro Sanduku ra Chilagane ra Mwenyezi Mlungu, na ro hema ra mkpwutano na miyo yosi mitakatifu iriyokala mo ndani ya hema. Mfalume Selemani na mkpwutano wosi wa Iziraeli ariokala akakusanyika phamwenga naye mbere za Sanduku ra Chilagane, alavya sadaka za mangʼondzi na ngʼombe nyinji zisizoolangika. Tsona alavyadzi-sadaka achirireha phatuphe Sanduku ra Chilagane cha Mwenyezi Mlungu phatuphe kpwenye chumba cha ndani cha nyumba, yani, Phatu Phatakatifu Zaidi, tsini ya mapha ga makerubi. Hinyo makerubi aandzula mapha gao dzulu ya phatu pha sanduku ra chilagane, aribwiningiza na mapha gao hiro sanduku ra chilagane phamwenga na migongoye ya kutsukurira. Yo migongo kala ni mire, hata tsaze kala zinaoneka kula pho phatu phatakatifu, mbere ya cho chumba cha ndani, ela taiyaweza kuonekana kula kondze ya pho phatu phatakatifu. Migongo iyo ichere phapho hadi rero. 8:9 Kumbukumbu 10:5Mo ndani ya ro Sanduku ra Chilagane kala tamuna chitu, isiphokala vyo vipande viiri vya mawe, vyoandikpwa mumo ni Musa ko Horebu, ambako Mwenyezi Mlungu waika chilagane na atu a Iziraeli, ariphokala akatuluka tsi ya Misiri.
10  8:10 Kutsama 40:34–35Alavyadzi-sadaka ariphotuluka phara Phatu Phatakatifu, nyumba ya Mwenyezi Mlungu yaodzala ingu. 11 Na nyo alavyadzi-sadaka taayaweza kuhenda huduma yao kpwa ro ingu, mana utukufu wa Mwenyezi Mlungu waodzaza yo nyumba ya kuvoya Mlungu.
12  8:12 Zaburi 18:11; 97:2Chisha Selemani achiamba,
“Mwenyezi Mlungu waamba kukala
anaishi kpwenye chilungulungu cha jiza. 8:12 Maandishi ga Chiyunani hipha ganaamba, Mwenyezi Mlungu akaika dzuwa mlunguni, ela akaamba Iye andaishi kahi za chilungulungu cha jiza.
13 Hakika nkakudzengera nyumba nono,
ikale phatupho pha kuishi hata kare na kare.”
Hutuba ya Selemani
(2 Nyakati 6:3–11)
14 Phahi ye mfalume waagalukira nyo Aiziraeli osi arikokala aimire achiabariki, 15 achiamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli naatogolwe, mana kpwa nguvuze akatimiza ahadiye ariyomlaga baba Daudi. Iye waamba, 16  8:16 2 Samueli 7:4–11; 1 Nyakati 17:3–10‘Hangu nriphotuluza atu angu Aiziraeli kula tsi ya Misiri, sidzangbwetsambula mudzi wowosi wala mbari yoyosi ya Iziraeli ili nidzengerwe nyumba ndimoabudiwa mumo. Ela nikamtsambula Daudi, atawale atu angu Aiziraeli.’ 17  8:17 2 Samueli 7:1–3; 1 Nyakati 17:1,2Baba Daudi kala akakusudiya kudzenga nyumba kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. 18 Ela Mwenyezi Mlungu achimuamba baba Daudi, ‘Kpwa kukala wakusudiya kudzenga nyumba kpwa nikale ndaabudiwa himo, wahendato kuaza dzambo dza hiri mwako moyoni. 19  8:19 2 Samueli 7:12–13; 1 Nyakati 17:11–12Ela phahi, uwe kundanidzengera nyumba hiyo, ela mwanao wa kumvyala ndiye ndiyedzenga iyo nyumba ambamo nindaabudiwa.’ 20 Phahi, Mwenyezi Mlungu akaitimiza ahadiye. Mana nkakala mfalume phatu pha baba na nkasagarira chihi cha ufalume cha Iziraeli, dza vira Mwenyezi Mlungu arivyoahidi. Tsona nikamdzengera nyumba Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. 21 Kpwenye yo nyumba, nkatenga nafwasi ya kuika Sanduku ra Chilagane ambaro ndaniye muna chilagane cha Mwenyezi Mlungu arichoika na akare ehu, wakati ariphoatuluza kula tsi ya Misiri.”
Mavoyo ga Selemani
(2 Nyakati 6:12–42)
22 Chisha Selemani waima mbere za pho phatu pha kulavira sadaka pha Mwenyezi Mlungu, mbere za mkpwutano wosi wa Aiziraeli, na achigolosa mikonoye kpwelekeza mlunguni, 23 achiamba, “Ee Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, takuna Mlungu wanjina dza uwe, dzulu mlunguni, wala phapha tsini duniani. Uwe unatimiza chilaganecho cha mendzwa kpwa atumishio agbwirao malagizogo kpwa moyo yao yosi. 24 Ukatimiza ahadi uriyomlaga mtumishio, baba Daudi. Hakika gara urigogomba na kanwayo, vivi rero ukagatimiza na mikonoyo. 25  8:25 1 Afalume 2:4Sambi, uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli nakuvoya utimize vyo vilaganevyo urivyomlaga mtumishio, baba Daudi. Mana uwe wamuamba, ‘Kala atu a chivyazicho andadzimanyirira na mambo gosi ndigohenda, na kuphiya mbere zangu dza uwe urivyohenda, angetawala Iziraeli siku zosi.’ 26 Phahi, uwe Mlungu wa Iziraeli, nakuvoya utimize higo gosi urigomuahidi mtumishio, baba Daudi.
27  8:27 2 Nyakati 2:6“Ela, we Mwenyezi Mlungu, kpweli undasagala duniani? Ichikala hata mlunguni kpwenye, wala mlunguni dzulu sana takukutosha, nkpwedzakala nyumba hino nchiyoidzenga? 28 Ela nakuvoya unisikize, na kunitimizira mavoyo gangu nikuvoyago, na kukuririra mberezo vivi rero, mimi mtumishio, uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu. 29  8:29 Kumbukumbu 12:11Navoya urinde nyumba hino usiku na mutsi, phatu ambapho waamba, ‘Hipha ndipho atu ndioishimu dzina rangu,’ ili ukasikire mavoyo ga mtumishio anaphovoya kuelekeya phatu hipha. 30 Usikize mavoyo ga mtumishio na ga atuo Aiziraeli ndiphovoya kuno akaloza phatu hipha. Sikira phahi kula phako makaloni ko mlunguni, na usikirapho, huswamehe.
31 “Napho mutu akamkosera myawe na analondwa arye chirapho, naye achedzaapa mbere ya hipha phatupho pha kulavira sadaka ndani ya nyumba hino, 32 phahi sikira kula mlunguni na uamule. Aamule atumishio, mutu mui mtiye adabu kulengana na uyiwe na ambaye kana makosa mrichire dza irivyo hakiye.
33 “Napho atuo Aiziraeli akaturywa ni aviha aho kpwa kukala akakuhendera dambi, chisha achikuuyira na kuiha dzinaro, achikuvoya na kukulalamira ndani ya nyumba hino, 34 phahi sikira kula mlunguni, uswamehe dambi ya atuo Aiziraeli na uauyize kpwenye tsi ambayo waapha aho na akare ao.
35 “Napho mlunguni kukafungbwa na takuna mvula kpwa mana atuo akakuhenda dambi, achikuvoya kuno akaloza phatu hipha akuihe na ariche dambi zao kpwa sababu unaagayisa, 36 phahi usikire hiko mlunguni, ukaswamehe dambi za atumishio, atuo Aiziraeli. Afundze atuo njira nono ambayo unalonda ailunge na urehe mvula kpwenye tsi uriyoapha atuo ikale urisi wao.
37 “Napho tsi ikamenya ndzala au ukongo, au mimea inyale kpwa ukosefu wa mvula au manena, au ivamiywe ni ndzije au makunyati, au ichikala aviha aho akaazangira kpwenye midzi yao yosi, au ichikala phana shaka rorosi, au ukongo wowosi wa kutisha, 38 mutu mmwenga au Aiziraeli osi achikuvoya rorosi, chila mmwenga achikala anamanya shidaye na sononoye, achiunula mikonoye kuloza nyumba hino, 39 phahi sikira kula hiko mlunguni ukalako na uaswamehe. Chila mutu unammanya moyowe urivyo nawe mriphe kulengana na mahendoge (mana uwe tu ndiwe umanyaye maazo ga mioyo ya anadamu osi). 40 Henda hivi ili akuogophe uwe wakati wosi ndioishi kpwenye tsi uriyoapha akare ehu.
41 “Viratu vira, mjeni asiyekala mmwenga wa atuo Aiziraeli achedza kula tsi ya kure kpwa ajili ya dzinaro, 42 mana atu a mataifa ganjina andasikira nguma ya dzinaro kulu, uwezoo na nguvuzo za kutivya, edzapho na achivoya kuloza nyumba hino, 43 musikire kula ko mlunguni, ukalako. Umujaliye hiye mjeni gosi ndigokuvoya, ili atu osi duniani akumanye na akuogophe dza atuo Aiziraeli ahendavyo na amanye kukala nyumba hino naidzenga ili uabudiwe mumo.
44 “Atuo achiphiya vihani kpwendapigana na aviha aho na kokosi ndikokala ukaaphirika achikuvoya uwe Mwenyezi Mlungu kuno analola nyo mudzi urioutsambula na nyumba nriyokudzengera ili uabudiwe himo, 45 phahi sikira mavoyo gao kula hiko mlunguni na uaphe ushindi.
46 “Atuo achikuhendera dambi, mana takuna mutu asiyehenda dambi, nawe uareyere na uahende ashindwe ni aviha ao, aahale mateka aphiye nao kahi za tsi yao, iriyo kure au phephi, 47 ichikala hiko ndikotsamizwa kpwa lazima ni aviha ao, andatubu na akuvoye uaonere mbazi na aambe, ‘Hukahenda dambi, hukahenda ukaidi na kuhenda mai,’ 48 kuko hiko kpwenye tsi ya aviha aho arioatsamiza kpwa lazima, achikuuyira na mioyo yao yosi na roho zao zosi na avoye kulola tsi yao uriyoapha akare ao, mudzi huno urioutsambula na nyumba hino niriyoidzenga kpwa ajili ya dzinaro, 49 phahi sikira mavoyo gao na viriro vyao kula hiko mlunguni ukalako, uahende ashinde. 50 Uaswamehe atuo achiokuhendera dambi na makosa gao gosi, uhende aviha aho akale na mbazi ili nao aphahe kpwaonera mbazi, 51 mana ni atuo na ni urisio, atu ambao waatuluza Misiri kula kpwa mateso makali dza moho wa tanuru ya chuma.
52 “Phundza mtumishio anaphokuvoya na atuo Aiziraeli anaphokusihi. Uajibu chila mara anaphokuririra. 53 Kpwa kukala, uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, waatenga na atu a mataifa ganjina katika dunia, ili akale urisio, kama urivyogomba kutsupira Musa, mtumishio, wakati uriphoatuluza baba zehu kula tsi ya Misiri.”
Selemani anabariki atu
54 Selemani ariphomala kuvoya mavoyo higo gosi na kuvoyera ayae kpwa Mwenyezi Mlungu, waunuka phara mbere za phatu pha kulavira sadaka, phatu ariphokala akachita magoyo achiunula mikonoye kuelekeya mlunguni. 55 Waima, achiabariki Aiziraeli osi ariokala akakusanyika hipho, kpwa raka ra dzulu achiamba, 56  8:56 Kumbukumbu 12:10; Joshuwa 21:44–45“Naatogolwe Mwenyezi Mlungu ambaye waapha atue Aiziraeli kuishi kpwa amani, kulengana na ahadiye. Akatimiza ahadize zosi nono arizozilavya kutsupira kpwa mtumishiwe Musa. 57 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, naakale naswi dza arivyokala na baba zehu. Hunavoya asihuriche, wala asihutsuphe. 58 Iye naaihende mioyo yehu imkuluphire (aelekeze mioyo yehu kpwakpwe), ili hulunge njiraze, hugbwire shariyaze, masharutige na hukumuze arizoapha baba zehu. 59 Phahi, maneno gangu higa ambago ni voyo rangu mbere za Mwenyezi Mlungu nagakale phephi na Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, usiku na mutsi naye amujalie mtumishiwe na atue Aiziraeli, ili aongokerwe katika mahitaji gao ga chila siku. 60 Nago mataifa gosi duniani gandamanya kukala kpweli Mwenyezi Mlungu ndiye Mlungu wala takuna wanjina. 61 Namwi, dzilavyeni kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wehu, moyo kutsuka, mlunge masharutige na kulunga shariyaze zosi dza muhendavyo hivi rero.”
Nyumba ya Mlungu
inaikpwa mbere za Mlungu
(2 Nyakati 7:4–10)
62 Alafu, mfalume na Aiziraeli osi ariokala phamwenga naye amlavira Mwenyezi Mlungu sadaka. 63 Naye Selemani wamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka za amani: ngʼombe elufu mirongo miiri na mbiri na mangʼondzi laki mwenga na elufu mirongo miiri. Hivi ndivyo mfalume na Aiziraeli osi arivyoika yo nyumba mbere za Mwenyezi Mlungu. 64 Siku iyo-iyo, mfalume watakasa seemu ya kahi-kahi ya muhala uriokala mbere za nyumba ya Mwenyezi Mlungu, mana hipho ndipho aripholavira sadaka za kuochwa, sadaka za mtsere na marunya ga sadaka za amani, kpwa sababu hipho phatu pha kulavira sadaka pha shaba taphayatosha kpwa sadaka hizo za kuochwa, za mtsere na marunya ga sadaka za amani.
65 Naye Selemani kpwa muda wa siku sabaa 8:65 Tafusiri zanjina zinaamba siku kumi na ne kpwa kulunga Chieburania chiambacho siku sabaa na siku sabaa, siku kumi na ne. wahenda sikukuu mbere za Mwenyezi Mlungu phamwenga na Aiziraeli osi. Nao kala ni atu anji sana arioenea kula phatu pha kumenyera Hamathi hadi chidzuho cha Misiri. Yo sharee yaenderera kpwa siku kumi na ne. Siku ya sabaa kpwa kutakasa phatu pha kulavira sadaka, na siku ya sabaa kpwa sikukuu ya vibanda. 66 Siku ya nane, Selemani waalaga atu; nao amtakira mfalume baraka, achiphiya makpwao na shangbwe na kuhererwa kpwa sababu ya unono wosi ambao Mwenyezi Mlungu wamuhendera Daudi, mtumishiwe na atue Aiziraeli.

8:1 8:1 2 Samueli 6:12–16; 1 Nyakati 15:25–29

8:2 8:2 Alawi 23:34

*8:2 8:2 Mwezi wa sabaa: mwezi huno wa Chikanani ni sawa na kahi-kahi ya mwezi wa tisiya hadi kahi-kahi ya mwezi wa kumi kahi za kalenda ya Chizungu. Chiyahudi nkuihwa Tishiri.

8:9 8:9 Kumbukumbu 10:5

8:10 8:10 Kutsama 40:34–35

8:12 8:12 Zaburi 18:11; 97:2

8:12 8:12 Maandishi ga Chiyunani hipha ganaamba, Mwenyezi Mlungu akaika dzuwa mlunguni, ela akaamba Iye andaishi kahi za chilungulungu cha jiza.

8:16 8:16 2 Samueli 7:4–11; 1 Nyakati 17:3–10

8:17 8:17 2 Samueli 7:1–3; 1 Nyakati 17:1,2

8:19 8:19 2 Samueli 7:12–13; 1 Nyakati 17:11–12

8:25 8:25 1 Afalume 2:4

8:27 8:27 2 Nyakati 2:6

8:29 8:29 Kumbukumbu 12:11

8:56 8:56 Kumbukumbu 12:10; Joshuwa 21:44–45

8:65 8:65 Tafusiri zanjina zinaamba siku kumi na ne kpwa kulunga Chieburania chiambacho siku sabaa na siku sabaa, siku kumi na ne.