9
Mlungu anamtsembukira Selemani
ra phiri
(2 Nyakati 7:11–22)
Mfalume Selemani ariphomala kudzenga nyumba ya Mwenyezi Mlungu, nyumba ya chifalume na madzengo ganjina gosi arigokusudiya kudzenga, 9:2 1 Afalume 3:5; 2 Nyakati 1:7Mwenyezi Mlungu wamtsembukira tsona dza arivyomtsembukira hiko Gibioni. Mwenyezi Mlungu wamuamba, “Nkasikira mavoyogo na chirirocho. Nami nkaitenga nyumba hino ambayo ukanidzengera na kuika dzina rangu himo hata kare na kare. Matso gangu na moyo wangu undakala himo siku zosi. Nawe uchilunga njira zangu dza sowe Daudi, ukale na moyo mkamilifu uhende haki, uchitimiza gosi nirigokulagiza, uchilunga shariya zangu na mashauri gangu, 9:5 1 Afalume 2:4ndipho, ndaimarisha chihi cha ufalumeo dzulu ya Iziraeli hata kare na kare, dza nrivyomuahidi sowe Daudi, kuamba, ‘Kundakosa mutu wa kusagala dzulu ya chihi cha ufalume cha Iziraeli.’ Ela uwe au anao mchigaluka na kuricha kunilunga, musiphogbwira shariya zangu na malagizo gangu nrigokuphani, mchendaihumukira milungu yanjina na kuyaabudu, Phahi, ndaatsamiza atu angu, Aiziraeli, kula tsi hino ambayo nkaapha. Piya nyumba hino nriyoitenga kpwa ajili ya dzina rangu, ndairema na Iziraeli indakala tangaliye na utu wa kutsekpwa ni atu osi. 9:8 2 Afalume 25:9; 2 Nyakati 36:19Nyumba hino indabanangbwa na kukala gandzo. Chila mutu atsupaye phephi andaangalala na kuisononekera nao andauza: ‘Kpwa utu wani Mwenyezi Mlungu akaihenda hivi tsi hino na nyumba hino?’ Atu andaamba, ‘Ni kpwa sababu amricha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao, ariyetuluza akare aho kula tsi ya Misiri na achigbwira milungu yanjina, achiiabudu na kuihumikira, ndipho Mwenyezi Mlungu achiarehera mashaka higa gosi.’ ”
Selemani anamupha Hiramu
midzi mirongo miiri
(2 Nyakati 8:1–2)
10 Bada ya miaka mirongo miiri ambayo Selemani wamala kuzidzenga zo nyumba mbiri, nyumba ya Mwenyezi Mlungu na nyumbaye ya chifalume, 11 mfalume Selemani wamupha Hiramu mfalume wa Tiro midzi mirongo miiri ko Galilaya kpwa sababu Hiramu wamphirikira Selemani mihi ya muerezi na miberoshi na piya zahabu, kulengana arivyolonda kpwa madzengo. 12 Ela Hiramu ariphofika Tiro na kuiona midzi iyo iriokala akahewa ni Selemani taiyafwahira. 13 Phahi, achimuuza Selemani, “Mwenehu, ni midzi ya viphi hino ambayo ukanipha?” Ndiyo sababu midzi iyo inaihwa “Tsi ya Kabuli” hata rero. 14 Hiramu wamrehera mfalume Selemani zahabu kilo elufu tahu na magana sita.
Shuguli zanjina za Selemani
(2 Nyakati 8:3–18)
15 Higa ni maelezo kuhusu vira mfalume Selemani, arivyoahumira atu kpwa kazi za shokowa kudzenga nyumba ya Mwenyezi Mlungu, nyumbaye ya chifalume, Milo na ukuta wa Jerusalemu na piya katika kudzenga luphya midzi ya Hazori, Megido na Gezeri. 16 Gezeri ndio mudzi ambao mfalume wa Misiri wauteka, achiutiya moho na kuaolaga Akanani, enyezi a hinyo mudzi. Badaye, mwanawe wa chichetu aripholólwa ni Selemani, mfalume wa Misiri wamupha mudzi hinyo ukale zawadiye ya arusi. 17 Phahi, Selemani waudzenga luphya mudzi wa Gezeri. Piya wadzenga Bethi-Horoni ya tsini, 18 tsona achidzenga Baalathi na mudzi wa Tamari urio nyika ya Juda. 19 Piya achidzenga midziye yosi ya kuikira hazina, magarige ga kuvwehwa ni farasi na anajeshie akuhumira farasi na chochosi aricholonda kudzenga katika Jerusalemu, Lebanoni au phatu phanjina katika ufalumewe. 20 Atu anjina osi ariosala, Aamori, Ahiti, Aperizi, Ahivi na Ajebusi, ambao taayakala a taifa ra Iziraeli, 21 phamwenga na chivyazi chao ambao Aiziraeli taayaweza kuaangamiza kabisa, Selemani waahenda atumwae na achiahendesa kazi za shokowa hata rero. 22 Ela kahi ya Aiziraeli, Selemani kayahenda mutu hata mmwenga kukala mtumwa. Aiziraeli amuhumikira kpwa kukala asikari, vilongozi, majemadari, akulu, aimirizi a magarige ga kuvwehwa ni farasi na anajeshi akuhumira farasi. 23 Hino ndiyo jumula ya akulu arioimirira atu ariohenda kazi za Selemani. Atu magana matsano na mirongo mitsano.
24 Tsona mwana mchetu wa mfalume wa Misiri watsama kula mudzi wa Daudi, achendaishi kpwenye nyumbaye mwenye ambayo Selemani wamdzengera. Chisha Selemani wadzenga Milo.
25  9:25 Kutsama 23:17; 34:23; Kumbukumbu 16:16Selemani walavya sadaka za kuochwa na sadaka za amani kano tahu chila mwaka. Sadaka hizo wazilavya dzulu ya phatu pha kulavira sadaka ariphokala akamdzengera Mwenyezi Mlungu, achimfukizira Mwenyezi Mlungu uvumba ariphomala kuidzenga yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu.
26 Mfalume Selemani watengeza jahazi nyinji hiko Esioni-Geberi, phephi na Elothi, pwani ya Bahari Ya Shamu, kahi za tsi ya Edomu. 27 Naye mfalume Hiramu waahuma atumishie mabaharia amanyao bahari phamwenga na ahendadzi-kazi a Selemani. 28 Asafiri kuphiya tsi ya Ofiri achendamrehera mfalume Selemani kilo elufu kumi na ne za zahabu.

9:2 9:2 1 Afalume 3:5; 2 Nyakati 1:7

9:5 9:5 1 Afalume 2:4

9:8 9:8 2 Afalume 25:9; 2 Nyakati 36:19

9:25 9:25 Kutsama 23:17; 34:23; Kumbukumbu 16:16