10
Malikia wa Sheba
ayamjambosa Selemani
(2 Nyakati 9:1–12)
10:1 Mathayo 12:42; Luka 11:31Malikia wa Sheba ariphosikira nguma za Selemani, kpwa ajili ya dzina ra Mwenyezi Mlungu, wakpwedza kpwa Selemani kpwedzamjeza na maswali magumu. Wafika Jerusalemu phamwenga na atumishie anji sana phamwenga na ngamia anji ariotsukula manukato, zahabu nyinji na mawe ga samani. Ariphofika kpwa Selemani wauza maswali gosi arigokala nago mwakpwe moyoni. Naye mfalume Selemani wamjibu maswalige gosi, taphana hata swali mwenga ririromshinda. Ye malikia wa Sheba ariphoona ikima ya Selemani na nyumba ariyoidzenga, vyakurya vya phakpwe mezani, vira akulue arivyosagala pho mezani, vira ahendadzi-kazie arivyohumika na mavwazi gao, alavyadzi vinwadzie na mavwazi gao, sadaka za kuochwa ambazo wazilavya ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, waangalala sana.
Phahi, wamuambira mfalume, “Mambo gosi nrigosikira kpwenye tsi yangu kuhusu kazizo na ikimayo ni kpweli! Ela siyagaamini hadi nriphokpwedza na nchidzionera mwenye. Mbavi siyaambirwa hata nusuye. Ikimayo na kuongokerwako kundatsupa mambo nrigosikira. Baha atuo!* 10:8 Chieburania chinaamba acheo, Chiyunani chinaamba atuo. Baha hinya atumishio anaokuhumikira siku zosi na kuphundza ikimayo! Naatogolwe Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, ambaye wafwahirwa ni uwe, achikuika dzulu ya chihi cha ufalume cha Iziraeli! Kpwa sababu Mwenyezi Mlungu anamendza Aiziraeli na analonda kpwaimarisha ta kare na kare, wakuika uwe ukale mfalume, ili utawale na haki na kuhenda irivyo sawa.”
10 Phahi Malikia achimupha mfalume zaidi ya kilo elufu ne za zahabu, vilungo vinji sana na mawe ga samani. Takuna ambaye kala akamrehera mfalume Selemani vilungo vinji sana dza vira virivyorehwa ni Malikia wa Sheba.
11 Tsona, majahazi ga Hiramu garigoreha zahabu kula Ofiri, gareha kpwa unji mihi ya msandali na mawe ga samani. 12 Naye mfalume waihumira mihi iyo ya msandali kpwa ajili ya nguzo za nyumba ya Mwenyezi Mlungu na za nyumba ya mfalume na piya kpwa kutengeza ngephephe na vinanda vya aimbadzi. Takudzangbwerehwa mihi dza iyo wala kuonekana tsona hata rero.
13 Mfalume Selemani naye wamupha Malikia wa Sheba chila chitu arichochiaza na aricholonda, phamwenga na vitu vyanjina ambavyo Selemani wamupha kulengana na tabiyaye ya chifalume. Phahi Malikia wauya kpwakpwe iye na atumishie.
Utajiri wa mfalume Selemani
(2 Nyakati 9:13–29)
14 Phahi uziho wa zahabu arizophirikirwa Selemani kpwa mwaka, ni kilo elufu mirongo miiri na tahu. 15 Hino ni kanda na hira kodi iriyoriphiwa ni ahendadzi-bishara na achuuzi na Afalume osi a Warabuni na maliwali a tsi ya Iziraeli.
16 Mfalume Selemani watengeza ngao magana mairi za zahabu yobandwa. Chila ngao yatengezwa na kama kilo sabaa za zahabu. 17 Chisha achitengeza vingao vidide magana mahahu. Chila chingao chahumira kama kilo mbiri za zahabu. Naye mfalume waviika kpwenye nyumba iihwayo Tsaka ra Lebanoni.
18 Chisha mfalume watengeza chihi chikulu cha chifalume cha pembe za ndzovu na achichifwinika na zahabu swafi. 19 Chihi hicho kala china ngazi sita. Seemu ya dzulu yakala ya mduara na chaikirwa mwatu mwa kuikira mkpwono pandeze zosi mbiri. Piya kala china vizuka viiri vya simba viimire kanda-kanda ya mo mwatu mwa kuikira mikono. 20 Piya kala kuna vizuka vya simba kumi na viiri vyaimiswa chimwenga hiku na chimwenga hiku, dzulu ya chila ngazi kahi ya hizo ngazi sita. Chihi dza hicho kala bado kutengezwa kpwenye ufalume wowosi.
21 Miyo yosi ya mfalume Selemani ya kunwerera kala ni ya zahabu na miyo yosi iriyokala kahi za Nyumba ya Tsaka ra Lebanoni kala ni ya zahabu swafi. Takuna iriyotengezwa na feza mana feza taiyaolangbwa kukala chitu cha samani wakati hinyo. 22 Kpwa kukala mfalume Selemani kala ana meli nyinji zokala zichiphiya Tarishishi phamwenga na meli za Hiramu. Meli hizo kala zichisafiri mara mwenga chila bada ya miaka mihahu, nazo kala zinamrehera mfalume zahabu, feza, pembe za ndzovu, chima na tausi.
23 Mfalume Selemani waatsupa afalume osi a dunia kpwa mali na ikima. 24 Atu a tsi zosi akpwedza kpwa Selemani ili asikire ikimaye ariyowewa ni Mlungu. 25 Mwaka bada ya mwaka, chila ariyekpwedza wamrehera zawadi nyinji; vitu vya feza na zahabu, piya nguwo, manemane, 10:25 manemane: au silaha. vilungo, farasi na nyumbu.
26  10:26 1 Afalume 4:26Mfalume Selemani wakusanya magari ga kuvwehwa ni farasi na anajeshi akuhumira farasi. Magarige kala ni elufu mwenga na magana mane na anajeshi akuhumira farasi elufu kumi na mbiri ambao waaika kpwenye midzi yenye vituwo vya magari ga kuvwehwa ni farasi na hiko Jerusalemu arikokala. 27  10:27 Kumbukumbu 17:17Mfalume wahenda feza na zahabu zikale mayamaya dza mawe ko Jerusalemu. Mierezi nayo achiihenda ikale minji dza mihi ya mikuyu yokala tsi ya kugbwa. 28  10:28 Kumbukumbu 17:16Farasi a Selemani nao arehwa kula Misiri na Kue. 10:28 Tafusiri zanjina zinaamba Kilikia. Nyo ahendadzi-bishara a mfalume akpwendaagula kula Kue. 29 Bei ya gari mwenga ra kuvwehwa ni farasi kala ni vipande§ 10:29 Tafusiri zanjina zahumira shekeli badala ya vipande. magana sita vya feza ko Misiri na farasi mmwenga kala ni vipande gana mwenga na mirongo mitsano. Chisha hinyo ahendadzi-bishara a mfalume kala achiaguzira afalume osi a Ahiti na a Aaramu.

10:1 10:1 Mathayo 12:42; Luka 11:31

*10:8 10:8 Chieburania chinaamba acheo, Chiyunani chinaamba atuo.

10:25 10:25 manemane: au silaha.

10:26 10:26 1 Afalume 4:26

10:27 10:27 Kumbukumbu 17:17

10:28 10:28 Kumbukumbu 17:16

10:28 10:28 Tafusiri zanjina zinaamba Kilikia.

§10:29 10:29 Tafusiri zanjina zahumira shekeli badala ya vipande.