11
Selemani anamkosera Mlungu
11:1 Kumbukumbu 17:17Badaye Selemani wamendza sana achetu a chijeni. Mbali na mwana mchetu wa mfalume wa Misiri, walóla achetu a Amoabu, Aamoni, Aedomu, Asidoni na Ahiti, 11:2 Kutsama 34:16; Kumbukumbu 7:3–4achetu a mataifa ganjina ambago Mwenyezi Mlungu waakahaza Aiziraeli achiamba, “Musilóle kpwao wala aho asilóle kpwenu kpwa sababu achetu hinyo andakugaluzani mioyo yenu ili muihumikire milungu yao.” Selemani waamendza sana achetu hinyo. Selemani kala ana achetu magana sabaa, ana achetu a afalume, na anachetu magana mahahu. Hinyo achetu amgaluza moyowe. Mana, ariphotsakala, achee amgaluza moyo hata achiihumikira milungu yanjina, wala kayakala muaminifu kabisa kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe, dza ise Daudi arivyokala muaminifu. Selemani wamuhumikira Ashitorethi, mlungu mchetu wa Asidoni na Milikomu, mlungu wa Aamoni ambaye kala ni tsukizo. Hivyo, Selemani wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu, wala kayalunga kpwa ukamilifu mendzwa ya Mwenyezi Mlungu dza ise Daudi arivyohenda. Selemani wadzenga phatu pha dzulu pha kumlavira kafara Kemoshi, mlungu wa Amoabu yekala ni tsukizo na phatu pha dzulu pha kumlavira kafara Moleki, mlungu wa Aamoni yekala ni tsukizo, ko dzulu ya mwango urio uphande wa mlairo wa dzuwa wa Jerusalemu. Achihenda hivyo kpwa achee osi a chijeni ambao afukiza uvumba na kuilavira kafara milungu yao.
Phahi, Mwenyezi Mlungu achimreyera Selemani, kpwa sababu ya kumricha Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, dzagbwe ye kala wadzionyesa kpwakpwe kano mbiri, 10 na kumlagiza asiabudu milungu ya chijeni. Selemani kayagbwira lagizo ra Mwenyezi Mlungu. 11 Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu wamuambira Selemani, “Kpwa sababu ukaenderera kuhenda higa na kukakala muaminifu kulunga chilagane changu na shariya nrizokupha, ufalumeo ndauswa pande mbiri nimuphe mtumishio. 12 Hata hivyo, kpwa ajili ya sowe Daudi, sindahenda hivyo wakati bado unaishi, ela utawala hinyo ndawuusa kula mikononi mwa mwanao. 13 Ela phahi hata ye mwanao sindamfuta ufalume wosi, ela ndamrichira mbari mwenga, kpwa ajili ya mtumishi wangu Daudi na kpwa ajili ya Jerusalemu, mudzi ambao nautsambula.”
Mlungu anamuunurira Selemani
maadui
14 Alafu Mwenyezi Mlungu wamuhenda Hadadi Muedomu, ariyekala wa chivyazi cha mfalume wa Edomu, kukala mviha wa Selemani. 15 Wakati Daudi ariphoaangamiza Aedomu, Joabu, mkpwulu wa jeshi ra Daudi, waphiya hiko kuazika arioolagbwa. Joabu waaolaga alume osi a Edomu. 16 Joabu wakala kuko na Aiziraeli osi kpwa muda wa miezi sita, aphahe kuaangamiza kabisa alume osi a Edomu. 17 Ela Hadadi ambaye wakati hinyo kala ni muhana, wachimbira Misiri phamwenga na Aedomu anjina, atumwa a ise. 18 Hadadi na ayae auka Midiani achiphiya hadi Parani. Hiko ahala atu anjina achiphiya nao hadi Misiri, kpwa Farao mfalume wa Misiri. Mfalume hiye wamupha Hadadi nyumba, munda na chakurya. 19 Hadadi watsunukpwa ni mfalume wa Misiri. Kpwa hivyo mfalume wa Misiri wamruhusu shemegiye, yani mdide wa mchewe Malikiya Tapenesi alolwe ni Hadadi. 20 Hiye mwanao mchetu wa Tapenesi wamvyarira Hadadi mwana ariyeihwa Genubathi. Genubathi warerwa ni Tapenesi ndani ya nyumba ya mfalume wa Misiri, phamwenga na ana a mfalume.
21 Ela Hadadi ariphosikira hiko Misiri kukala Daudi na Joabu mkpwulu wa jeshi kala akafwa, wamuambira mfalume wa Misiri, “Niruhusu niuye kpwehu.”
22 Ela mfalume wa Misiri achimuuza, “Ukakosa chitu chani phano hata ulonde kuuya kpwenu?”
Naye Hadadi wajibu, “Taphana nkosacho ela niricha tu niphiye.”
23 Piya, Mlungu wamuhenda Rezoni mwana wa Eliada, akale mviha wa Selemani. Rezoni kala akamchimbira tajiriwe, mfalume Hadadezeri wa tsi ya Zoba. 24 Rezoni wadzikusanyira atu achikala chilongozi wa kundi ra atu a fujo wakati Daudi ariphoolaga majeshi ga Zoba. Chikundi chicho cha atu a fujo chaphiya Damasikasi achendakala hiko na kumuhenda Rezoni akale mfalume wa Damasikasi. 25 Rezoni wakala mviha wa Aiziraeli siku zosi za utawala wa Selemani, wamyuga Selemani dza viratu Hadadi arivyohenda. Kpwa hivyo, Rezoni waibera tsi ya Iziraeli naye watawala tsi ya Aramu.
Ahadi ya Mlungu kpwa Jeroboamu
26 Jeroboamu mwana wa Nebati naye wamuasi mfalume. Jeroboamu hiyu kala ni Muefuraimu wa mudzi wa Sereda, mtumwa wa Selemani na nine kala ni gungu yeihwa Serua. 27 Hichi ndicho chisa choricha amkosere mfalume: Selemani wadzenga uwanja wa Milo na kudzenga myanya ya kuta zobomoka za mudzi wa ise Daudi. 28 Jeroboamu waonekana kukala mvulana hodari na mwenye uwezo wa kuturya mambo. Wakati Selemani ariphoona kukala barobaro hiyu ana chadi, wamuika akale muimirizi wa kazi za shokowa zirizohendwa ni atu a chivyazi cha Yusufu.
29 Siku mwenga, Jeroboamu ariphokala anasafiri kula Jerusalemu nabii Ahija wa mudzi wa Shilo wakutana naye njirani. Ahija kala akavwala nguwo nyiphya. Osi airi kala a machiyao kahi-kahi ya minda. 30 Phahi, Ahija wavula johore dziphya, achirikpwanyula-kpwanyula vipande kumi na viiri, 31 alafu wamuambira Jeroboamu, “Hala videmu kumi vikale vyako mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, anaamba hivi: Vi sambi ndaukpwanyula ufalume na kuwuusa kpwenye mikono ya Selemani nami ndakupha uwe mbari kumi. 32 Ela iye, ndamrichira kabila mwenga kpwa ajili ya mtumishi wangu Daudi na kpwa ajili ya Jerusalemu ambao nautsambula kukala mudzi wangu katika mbari zosi za Iziraeli. 33 Nindahenda hivyo kpwa sababu Selemani akaniricha na kuabudu milungu ya chijeni: Ashitorethi mlungu wa Asidoni, Kemoshi mlungu wa Amoabu na Milikomu mlungu wa Aamoni. Iye kalungire njira zangu na kahendere irivyo sawa. Kakatii shariya zangu na malagizo gangu dza ise Daudi arivyohenda. 34 Hata hivyo, sindamfuta ufalume wosi, ela ndamuhenda akale mkpwulu maishage gosi kpwa ajili ya mtumishi wangu Daudi ambaye namtsambula na ambaye walunga malagizo gangu na shariya zangu. 35 Ela, ndamfuta mwanawe ufalume huno nami ndakupha uwe Jeroboamu mbari kumi. 36 Hiye mwana wa Selemani ndamrichira mbari mwenga, ili wakati wosi mtumishi wangu Daudi, akale na taa ingʼalayo siku zosi mbere zangu ko Jerusalemu, mudzi ambao nautsambula niike dzina rangu. 37 Phahi, uwe Jeroboamu, ndakuhenda ukale mfalume wa Iziraeli nawe undatawala umendzavyo. 38 Na ichikala undagbwira gosi ndigokulagiza na kulunga njira zangu, napho undahenda irivyo sawa mbere zangu kpwa kugbwira shariya zangu na uamuli wangu, dza vira mtumishi wangu Daudi arivyohenda, mimi ndakala phamwenga nawe siku zosi. Na ndakuhenda mfalume wa Iziraeli na kuhakikisha kukala chivyazicho chindatawala bada ya uwe dza nirivyomuhendera Daudi. 39 Tsona, ndagayisa chivyazi cha Daudi, ela si siku zosi.”
40 Phahi, Selemani walonda kumuolaga Jeroboamu, ela Jeroboamu achichimbirira Misiri kpwa Shishaki mfalume wa Misiri. Naye wakala hiko hadi Selemani ariphofwa.
Chifo cha Selemani
(2 Nyakati 9:29–31)
41 Mambo ganjina ga Selemani, gosi arigohenda na ikimaye gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Mambo ga Selemani. 42 Selemani watawala Iziraeli yosi kpwa miaka mirongo mine kula Jerusalemu. 43 Mwisho Selemani wafwa na achizikpwa vikurani pha akaree kahi za Mudzi wa Daudi. Mwanawe Rehoboamu achitawala badalaye.

11:1 11:1 Kumbukumbu 17:17

11:2 11:2 Kutsama 34:16; Kumbukumbu 7:3–4