12
Uasi wa mbari za Vurini
(2 Nyakati 10:1–19)
Phahi, Rehoboamu waphiya Shekemu ambako Aiziraeli osi kala akakusanyika hiko ili amuhende mfalume. Naye Jeroboamu mwana wa Nebati ariphosikira higo, (mana kala bado achere Misiri ambako waphiya ariphomchimbira mfalume Selemani), wauya kula Misiri. Aiziraeli ahuma atu kpwendamuiha. Phahi, iye phamwenga na Aiziraeli osi amlunga Rehoboamu achendamuamba, “Sowe wahuhika mzigo mziho. Phahi sambi, huphunguzire zo kazi ngumu na mzigo mziho ambao sowe wauhika.”
Naye Rehoboamu achiajibu achiamba, “Phiyani alafu muuye bada ya siku tahu.” Phahi, aphiya vyao.
Alafu mfalume Rehoboamu wauza ushauri wa atumia ambao kala ni ashauri a ise Selemani ariphokala mzima achiauza achiamba, “Mnanishauri niaambedze hano atu?”
Nao achimjibu achimuamba, “Rero uchikubali kukala mtumishi wa atu hinya na kuahumikira na ugombe nao maneno ga mtswano, andakala atumishio siku zosi.”
Ela Rehoboamu warema ushauri ariowewa ni hinyo atumia achialonda ushauri kula kpwa marikage ariokula nao ambao kala ni ashaurie. Phahi, achiauza, “Munashauri huphi ndionipha ili nkajibu hara achioniamba niaphunguzire mzigo ambao baba waahika?”
10 Na hinyo marikage ariokula phamwenga naye achimuamba, “Atu hinyo achiogomba nawe kukuamba, ‘Sowe wauhika mizigo miziho ela uwe huphunguzire,’ kaajibu hivi, ‘Chala changu cha kanda nchiziho kuriko chibiru cha baba.’ 11 Ichikala baba wakuhikani mizigo miziho phahi mino ndakuhikani miziho sana. Baba wakutiyani adabu na vikoto, ela mino ndakutiyani adabu na mchira wa tala.”
12 Phahi, siku ya hahu Jeroboamu na atu osi auya kpwa mfalume Rehoboamu mana kala akaamba, “Uyani kpwangu bada ya siku tahu.” 13 Mfalume wapaza ushauri wa atumia na achiajibu atu hinyo kpwa usiru, 14 achilunga ushauri wa marikage, achiaambira, “Baba wakuhikani mizigo miziho, nami ndauhenda ukale mziho zaidi. Baba wakutiyani adabu na vikoto, ela mino ndakutiyani adabu na mchira wa tala.”
15 Phahi mfalume waapaza atu hinyo, mana Mwenyezi Mlungu walonda ikale hivyo ili atimize nenore ariromuambira Jeroboamu mwana wa Nebati, kutsupira Ahija kula Shilo. 16  12:16 2 Samueli 20:1Phahi, atu osi a Iziraeli ariphoona kukala mfalume kaaphundza, amuambira:
“Huna mtalo wani swino kpwa Daudi?
Tahuna urisi wowosi kpwa mwana wa Jese.
Uyani kpwenu, mwimwi Aiziraeli!
Na uwe Daudi kamanyirire mwenye nyumbayo.”
Phahi Aiziraeli achiuya chila mutu kpwakpwe. 17 Ela Rehoboamu waenderera kuatawala Aiziraeli okala kpwenye midzi ya Juda bahi. 18 Mfalume Rehoboamu wamuhuma Adoramu,* 12:18 Adoramu: Adoniramu. Soma 1 Afalume 4:6. ambaye kala ni muimirizi wa kazi za shokowa aphiye kpwa Aiziraeli a vurini, ela nyo achimpiga mawe hadi achifwa. Mfalume Rehoboamu wapanda mairo kpwenye garire ra kuvwehwa ni farasi achichimbirira Jerusalemu. 19 Phahi hangu phapho Aiziraeli a vurini arema kutawalwa ni mbari ya Daudi hadi rero.
20 Atu osi a Iziraeli ariphophaha habari kukala Jeroboamu akauya kula Misiri, amuiha kpwenye mkpwutano, achimuika kukala mfalume wa Iziraeli yosi. Takuna mbari yanjina yodziunga na mryango wa Daudi isiphokala tu mbari ya Juda.
Unabii wa Shemaya
(2 Nyakati 11:1–4)
21 Rehoboamu ariphofika Jerusalemu, wakusanya anajeshi sujaa a viha elufu gana mwenga na mirongo minane a mbari ya Juda na ya Benjamini, ili apigane na Aiziraeli a vurini, na awuuyize ufalume wosi kpwa Rehoboamu mwana wa Selemani. 22 Ela Mwenyezi Mlungu achigomba na Shemaya mutu wa Mlungu achimuamba: 23 “Muambire Rehoboamu mwana wa Selemani, mfalume wa Juda na atu osi a mbari ya Juda na Benjamini na atu anjina, 24 kukala mimi Mwenyezi Mlungu naamba hivi, ‘Musiphiye, wala msipigane na ndugu zenu, Aiziraeli. Chila mutu nauye kpwakpwe kaya, mana higo chigohendeka ni mpango wangu.’ ” Phahi, alunga malagizo ga Mwenyezi Mlungu, na achiuya makpwao dza vyo Mwenyezi Mlungu arivyoalagiza.
Jeroboamu anatengeza ana ngʼombe
a zahabu
25 Phahi, mfalume Jeroboamu waudzenga luphya mudzi wa Shekemu kpwenye tsi ya myango ya Efuraimu. Waishi hiko. Badaye wakpwendadzenga mudzi wa Penueli. 26 Alafu Jeroboamu achiaza mwakpwe moyoni, “Vino, uno ufalume taundauya kpwa jamaa ya mfalume Daudi? 27 Ichikala atu hinya andaenderera kpwendalavya sadaka ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu hiko Jerusalemu, mioyo yao indamgalukira bwana wao Rehoboamu mfalume wa Juda. Andaniolaga na amuuyire mfalume wa Juda.”
28  12:28 Kutsama 32:4Phahi, mfalume wauza ushauri ayae, achitengeza ana ngʼombe airi a zahabu. Alafu waambira atu, “Ni kazi mbifu yo muhendayo ya kukpwera kuphiya Jerusalemu kpwenda-kpwenda kpwendavoya. Lolani mwino Aiziraeli, hino ndiyo milungu yenu iriyokutuluzani kula tsi ya Misiri!” 29 Waika mmwenga mudzi wa Betheli na wa phiri mudzi wa Dani. 30 Dzambo hiri rakala dambi, mana atu alungana kpwendaabudu mbere za hiye wa Betheli na hata wa hiko Dani. 31 Jeroboamu piya wadzenga mizuka phatu pha dzulu, achitsambula alavyadzi-sadaka ambao kala sio a chivyazi cha Lawi. 32  12:32 Alawi 23:33–34Jeroboamu piya waihenda siku ya kumi na tsano ya mwezi wa nane 12:32 Siku hino ya kalenda ya mwezi wa kungʼala inagbwa sawa na mwisho wa mwezi wa kumi au mwandzo wa mwezi wa kumi na mwenga wa kalenda ya Chizungu, mwezi mmwenga bada ya sharee ya vibanda. Lola Alawi 23:34. ikale sikukuu sawa na sikukuu ya chidini yokala inahendeka hiko Juda. Walavya sadaka phatu pha kulavira sadaka ariphotengeza, hiko Betheli mbere za hara ana ngʼombe ariotengeza. Waika alavyadzi-sadaka arioatsambula ahumike chila phatu pha dzulu pha kulavira sadaka ariphotengeza. 33 Siku iyo ya kumi na tsano ya mwezi wa nane, 12:33 Mwezi dza 1 Afalume 12:32. ambayo wayiika ye mwenye, waphiya Betheli kpwendalavya sadaka. Phahi wabunisha sikukuu iyo ariyoyiika kpwa ajili ya Aiziraeli ili Aiziraeli ailunge siku zosi na ye mwenye achipanda kuelekeya phatu pha kulavira sadaka, kufukiza uvumba.

12:16 12:16 2 Samueli 20:1

*12:18 12:18 Adoramu: Adoniramu. Soma 1 Afalume 4:6.

12:28 12:28 Kutsama 32:4

12:32 12:32 Alawi 23:33–34

12:32 12:32 Siku hino ya kalenda ya mwezi wa kungʼala inagbwa sawa na mwisho wa mwezi wa kumi au mwandzo wa mwezi wa kumi na mwenga wa kalenda ya Chizungu, mwezi mmwenga bada ya sharee ya vibanda. Lola Alawi 23:34.

12:33 12:33 Mwezi dza 1 Afalume 12:32.