13
Nabii analani ibada hiko Betheli
Jeroboamu ariphokala aimire phephi na phatu pha kulavira sadaka ili afukize uvumba, mutu wa Mlungu kula Juda watsoloka Betheli na ujumbe wa Mwenyezi Mlungu. 13:2 2 Afalume 23:15–16Mutu hiyu wakota kululu achigomba kuhusu pho phatu pha kulavira sadaka kpwa neno ra Mwenyezi Mlungu na achiamba, “We phatu pha kulavira sadaka, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Kundavyalwa mwana katika nyumba ya Daudi, dzinare ni Josiya. Hiye andahala alavyadzi-sadaka ahumikao kpwa ibada na kufukiza uvumba dzuluyo na alavye sadaka dzuluyo. Hakika, mifupha ya atu indaochwa pho dzuluyo!’ ” Mutu hiye waonyesa ishara siku iyo-iyo achiamba, “Hino ndiyo ishara Mwenyezi Mlungu achiyoamba, ‘Phatu hipha pha kulavira sadaka phandaahuka na ivu rikalaro dzuluye rindamwagika.’ ”
Mfalume Jeroboamu ariphosikira maneno higo ga mutu wa Mlungu dzulu ya phatu pha kulavira sadaka hiko Betheli, wagolosa mkpwono achiamba, “Mgbwireni hiye mutu!” Na mara mwenga hura mkpwonowe ariougolosa, wadina, kayaweza tsona kuukundza. Phatu pha kulavira sadaka napho phachiahuka na ivure richimwagika photsi, dza viratu yuya mutu wa Mlungu arivyolavya ishara ya ujumbe wa Mwenyezi Mlungu. Phahi, mfalume Jeroboamu wamuambira nabii, “Tafadhali, msihi Mwenyezi Mlungu, Mlunguo anionere mbazi, na univoyere mkpwono wangu uphole na uweze kuuyira kuhenda kazi.”
Naye nabii wavoya na kumririra Mwenyezi Mlungu na mkpwono wa mfalume uchiphola, uchiuyira haliye ya zamani. Alafu mfalume wamuambira mutu wa Mlungu, “Karibu kpwangu kaya ukarye chakurya nami ndakupha zawadi.”
Ela mutu wa Mlungu wamuamba, “Hata kama undanipha nusu ya ufalumeo, sindaphiya phamwenga nawe. Sindarya wala kunwa madzi phatu hipha. Manage Mwenyezi Mlungu wanilagiza achiniamba, ‘Usirye chakurya au kunwa madzi, wala usiuye kpwa njira iyo uchiyolunga kpwedzera hipha.’ ” 10 Phahi, mutu yuya waphiya vyakpwe, wala kayauya na njira hira ariyokpwedzera Betheli.
Nabii mkare wa Betheli
11 Wakati hinyo, kpwakala nabii mmwenga mkare ko Betheli. Anae akpwendamsemurira mambo gosi yuya mutu wa Mlungu arigohenda siku hiyo, hiko Betheli. Amuambira piya gara maneno yuya mutu arigomuambira mfalume Jeroboamu. 12 Ise yao achiauza, “Akagbwira njira iphi?” Nao achimuonyesa njira ariyogbwira yuya mutu wa Mlungu kula Juda. 13 Naye waambira anae, “Ntayarishirani punda.” Nao amtayarisha punda naye achipanda dzuluye.
14 Wamlunga-lunga yuya mutu wa Mlungu, achimkuta asegere tsini ya muhi wa mwaloni. Phahi, wamuuza, “We ndiwe yuya mutu wa Mlungu kula Juda?”
Naye wamjibu, “Ooo, ndimi.”
15 Yuya nabii achimuamba, “Karibu kpwangu kaya, ukarye chakurya.”
16 Ela ye achimuambira, “Siweza kuuya phamwenga nawe, wala kuinjira mwako nyumbani. Sindarya chakurya wala kunwa madzi hipha, 17 mana Mwenyezi Mlungu wanikahaza nisirye chakurya wala kunwa madzi, wala nisiuye na njira nchiyokpwedzera.”
18 Yuya nabii mkare achimuamba, “Mimi piya ni nabii dza uwe na Mwenyezi Mlungu akagomba nami kpwa njira ya malaika akaamba, ‘Muuyize kpwako, arye chakurya na kunwa madzi.’ ” Ela yuya nabii mkare wakala anamchenga tu.
19 Phahi, yuya mutu wa Mlungu wauya phamwenga naye, achirya chakurya na kunwa madzi kpwa hiye nabii mkare. 20 Ariphokala anarya, neno ra Mwenyezi Mlungu ramwedzera yuya nabii mkare ariyemuuyiza 21 naye wamririra yuya mutu wa Mlungu kula Juda achimuamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: ‘Kpwa kukala ukaasi neno ra Mwenyezi Mlungu nawe kukalunga lagizo Mwenyezi Mlungu, Mlunguo arirokupha, 22 ela ukauya ukarya chakurya na kunwa madzi phatu hipha ambapho waambirwa usirye chakurya wala kunwa madzi. Phahi, mwirio taundazikpwa kpwenye vikura vya ano sowe.’ ” 23 Ariphomala kurya, yuya nabii mkare wamtayarishira yuya mutu wa Mlungu punda naye achiphiya vyakpwe.
24 Ariphokala anaphiya vyakpwe, simba wakpwedzamuolaga. Mwiriwe wabwagbwa pho njirani, pundawe na ye simba achiima pho phephi. 25 Ndipho atu ariotsupa hipho na kuriona lufu njirani na simba aimire pho phephi, aphiya hadi mudzi wa yuya nabii mkare rimokala anaishi, achiaambira atu. 26 Yuya nabii ambaye kala akamkaribisha kpwakpwe ariphosikira mambo higo, waamba, “Hiye ni yuyatu mutu wa Mlungu ariyerema kulunga neno ra Mwenyezi Mlungu! Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu akamuhuma simba, akamshambuliya na kumuolaga dza vyo arivyoambirwa.”
27 Hipho waambira anae, “Ntayarishirani punda.” Nao amutayarishira. 28 Nabii mkare waphiya, achendakuta lufu ra mutu wa Mlungu njirani na simba na pundawe a pho phephi. Yuya simba kayarya rira lufu wala kayamphaphula punda. 29 Phahi, yuya nabii mkare warihala hiro lufu ra mutu wa Mlungu, wariika dzulu ya pundawe, achiriuyiza Betheli, kpwendaomboleza chifoche na kumzika. 30 Phahi, wamzika katika mbiraye mwenye alafu iye phamwenga na anae aomboleza chifoche achiamba, “Mayo Mwenehu!” 31 Bada ya mazishi nabii hiye waambira anae, “Nchifwa, nizikani mbira hino achimozikpwa mutu wa Mlungu, mifupha yangu ikale phephi na mifuphaye. 32 Kpwa kukala maneno gosi arigoambirwa ni Mwenyezi Mlungu kuhusu phatu pha kulavira sadaka ko Betheli na mizuka yosi iriyo phatu pha dzulu hiko midzi ya Samariya, hakika gandakala.”
33 Hata bada ya higa Jeroboamu kayaricha uyiwe, waenderera kutsambula atu a kawaida kukala alavyadzi-sadaka, ahumike mwatu mwa dzulu mwa kulavira sadaka. Mutu yeyesi ariyemendza, mfalume wamtenga kukala mlavyadzi-sadaka wa mwatu mwa dzulu mwa kulavira sadaka. 34 Hendo hiri rakala dambi kpwa nyumba ya Jeroboamu hata richisababisha nyumbaye ibanangbwe na kuangamizwa hipha duniani.

13:2 13:2 2 Afalume 23:15–16