14
Chifo cha mwana wa Jeroboamu
Wakati hinyo, Abija mwana wa mfalume Jeroboamu, walumwa. Jeroboamu wamuambira mchewe, “Dzigaluze ili atu asimanye kukala u mkpwaza Jeroboamu, uphiye Shilo kpwa nabii Ahija ariyeniamba ndakala mfalume wa Iziraeli. Mphirikire mikahe kumi, keki na mtungi wa asali. Iye andakuambira galondagomphaha mwana wehu.”
Phahi, mkpwaza Jeroboamu wahenda hivyo, wauka achiphiya vyakpwe Shilo kpwa Ahija. Wakati hinyo, Ahija kala kaweza kuona kpwa sababu matsoge gapofulwa kpwa utumia. Ela Mwenyezi Mlungu achimuambira kare Ahija, “Lola, mkpwaza Jeroboamu a njirani aredza akuuze ndigomphaha mwanawe mkpwongo. Achifika andadzihenda ni mchetu wanjina nawe undamuamba hivi na hivi.” Phahi Ahija ariphosikira misindo ya nyayoze phakpwe mryangoni, wamuamba, “Karibu ndani mkpwaza Jeroboamu. Ela phahi mbona unadzihenda kukala u mchetu wanjina? Nina ujumbe ambao ni mui sana kpwako! Phiya ukamuambire Jeroboamu, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, anaamba hivi, ‘Nákutsambula kahi ya atu, nchikuhenda chilongozi wa atu angu Aiziraeli, náhenda ufalume utuluke kpwa chivyazi cha Daudi, nchikupha uwe. Ela we, u chinyume kabisa cha mtumishi wangu Daudi ambaye wagbwira malagizo gangu. Walunga mapendzi gangu kpwa moyowe wosi na kuhenda tu ririro sawa mbere za matso gangu. Ela we ukakosera sana, kuriko hara osi ariokutanguliya. Ukanitsukiza kpwa kutengeza milungu yanjina, vizuka vya kutengezwa na chuma, chisha ukaniricha. 10  14:10 1 Afalume 15:29Phahi, ndairehera nyumba ya Jeroboamu mashaka, ndaolaga alume osi a nyumbaye katika Iziraeli, akale ni atumwa au atu huru. Atu osi a nyumbaye ndaaocha dza vira mutu anavyoocha mavi, hadi gaphye tsetsetse. 11 Mutu yeyesi wa nyumba ya Jeroboamu ndiyefwerera mudzini, madiya gandamurya na yeyesi ndiyefwerera mundani, andariwa ni nyama a mapha.’ Mwenyezi Mlungu ndiye chiyeamba hivyo.
12 “Kpwa vivyo, unuka, uuye kpwako kaya. Mara tu nyayozo ndiphovyoga kpwenu mudzini, mwanao andafwa. 13 Atu osi a Iziraeli andamririra na kumzika. Ela, ni iye tu wa nyumba ya Jeroboamu ndiyezikpwa, mana ni iye tu ariyeonekana ndaniye muna dzambo rinaromfwahira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli. 14 Tsona rero hino, Mwenyezi Mlungu andaika mfalume wanjina katika Iziraeli ambaye andaolaga atu a nyumba ya Jeroboamu. 15 Hakika, Mwenyezi Mlungu andaapiga Aiziraeli nao andasumbiswa dza nyasi isumbiswavyo ndani ya muho. Andaatuluza kula tsi hino nono ariyoipha baba zao na kuatawanya kure, ngʼambo ya muho Yufurati, kpwa sababu amtsukiza Mwenyezi Mlungu kpwa kutengeza Ashera. 16 Mwenyezi Mlungu kandajali tsona Iziraeli kpwa sababu ya dambi za Jeroboamu ambaye wahenda dambi na kuasababisha Aiziraeli nao ahende dambi.”
17 Phahi, mkpwaza Jeroboamu waunuka, achiphiya vyakpwe, hadi Tirisa. Mara tu ariphovyoga chizingiti cha nyumba, yuya mwana achifwa. 18 Atu osi a Iziraeli achimzika na kumririra dza vyo Mwenyezi Mlungu arivyogomba, kutsupira nabii Ahija, mtumishiwe.
Chifo cha Jeroboamu
19 Mahendo ganjina ga mfalume Jeroboamu, vira arivyopigana viha na arivyotawala, gosi gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Kumbukumbu za Afalume a Iziraeli. 20 Jeroboamu watawala kpwa muda wa miaka mirongo miiri na miiri, na ariphofwa mwanawe Nadabu watawala badalaye.
Mfalume Rehoboamu wa Juda
(2 Nyakati 11:5—12:15)
21 Rehoboamu mwana wa Selemani watawala Juda. Kala ana umuri wa miaka mirongo mine na mmwenga ariphoandza kutawala. Naye watawala kpwa muda wa miaka kumi na sabaa katika Jerusalemu, mudzi ambao Mwenyezi Mlungu wautsambula kahi ya midzi ya mbari zosi za Iziraeli ili aabudiwe himo. Nine wa Rehoboamu waihwa Naama, Muamoni.
22 Atu a Juda ahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. Amtiya wivu kpwa dambi zao arizohenda, nyinji kuriko za ise zao. 23  14:23 2 Afalume 17:9–10Mana nao piya adzitengezera mwatu mwa dzulu mwa ibada, minara ya kulavira sadaka na nguzo za Ashera, dzulu ya chila chidzango chire na tsini ya chila muhi wenye makodza maitsi. 24  14:24 Kumbukumbu 23:17Kpwakala malaya kahi za nyumba za ibada za tsi iyo ariohenda mahendo ga kutsukiza, sawa-sawa na gara mahendo ga mataifa ganjina ambago Mwenyezi Mlungu wagazola mbere za Aiziraeli.
25  14:25 2 Nyakati 12:2–8Mwaka wa tsano wa utawala wa Rehoboamu, Shishaki mfalume wa Misiri washambuliya Jerusalemu. 26  14:26 1 Afalume 10:16–17; 2 Nyakati 9:15–16Wahala hazina yosi ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu na ya nyumba ya mfalume. Wahala chila chitu piya ngao zosi za zahabu zotengezwa ni mfalume Selemani. 27 Naye mfalume Rehoboamu achitengeza ngao za shaba badalaye na achizipha akulu a arindzi ariorinda mryango wa nyumba ya mfalume. 28 Chila mfalume ariphoinjira nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu, arindzi a ryango azihala, na badaye aziuyiza chumba cha arindzi a ryango.
29 Mahendo ganjina ga Rehoboamu na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Kumbukumbu za afalume a Juda. 30 Siku zosi kpwakala viha kahi ya Rehoboamu na Jeroboamu. 31 Rehoboamu wafwa na achizikpwa kpwenye vikura vya akaree, kpwenye mudzi wa Daudi. Nine kala ndiye Naama, Muamoni. Na mwanawe Abija achitawala badalaye.

14:10 14:10 1 Afalume 15:29

14:23 14:23 2 Afalume 17:9–10

14:24 14:24 Kumbukumbu 23:17

14:25 14:25 2 Nyakati 12:2–8

14:26 14:26 1 Afalume 10:16–17; 2 Nyakati 9:15–16