15
Mfalume Abijamu wa Juda
(2 Nyakati 13:1—14:1)
Abijamu waandza kutawala Juda mwaka wa kumi na nane wa utawala wa mfalume Jeroboamu mwana wa Nebati. Watawala muda wa miaka mihahu hiko Jerusalemu. Nine, ambaye kala ni mwana mchetu wa Abusalomu,* 15:2 Abishalomu, namuna yanjina ya kuhadza dzina hiro ni Abusalomu. Soma piya msitari wa 10. waihwa Maaka. Abijamu walunga dambi zosi za ise arizozihenda kabila ya iye, wala moyowe tauyakala muaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe, dza tsaweye Daudi arivyokala. 15:4 1 Afalume 11:36Hata hivyo, kpwa ajili ya Daudi, Mwenyezi Mlungu, Mlunguwe, wamupha Abijamu mwana ndiyetawala bada ya iye, akale taa ya kungʼala ko Jerusalemu na kuyiika imara. 15:5 2 Samueli 11:1–27Mwenyezi Mlungu wahenda hivyo kpwa sababu Daudi wahenda haki mbereze na kayahenda chinyume cha malagizo ga Mwenyezi Mlungu siku zosi za maishage, isiphokala tu rira dzambo ra Uriya Muhiti. 15:6 2 Nyakati 13:3–21Phahi kpwakala viha kahi ya Rehoboamu na Jeroboamu siku zosi za maisha ga Abijamu.
Mahendo ganjina ga Abijamu na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye chitabu cha Kumbukumbu za afalume a Juda. Abijamu na Jeroboamu aishi katika hali ya viha. Mwisho, Abijamu wafwa na achizikpwa kpwenye mudzi wa Daudi na mwanawe Asa watawala badalaye.
Asa, mfalume wa Juda
(2 Nyakati 15:16—16:6)
Mwaka wa mirongo miiri wa utawala wa Jeroboamu mfalume wa Iziraeli, Asa waandza kutawala hiko Juda. 10 Naye watawala ko Jerusalemu, kpwa muda wa miaka mirongo mine na mwenga. Wawaye kala achiihwa Maaka, mwana mchetu wa Abusalomu. 11 Asa wahenda haki mbere za Mwenyezi Mlungu, dza mkarewe Daudi. 12  15:12 2 Nyakati 15:8–15Wazola malaya a mwatu mwa kuabudu tsi yosi na achiusa vizuka vyosi ambavyo ano ise kala akavitengeza. 13 Piya wamfuta cheo cha umalikia wawaye yeihwa Maaka kpwa kukala watengeza chizuka cha Ashera ambacho kala ni tsukizo. Iye wachivundza-vundza na achichiocha kpwenye Dete ra Kidironi. 14 Dzagbwe kayabananga mwatu mwa dzulu mwa kuabudu milungu, Asa kala ni muaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu maishage gosi. 15 Naye wareha nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu miyo ya feza na ya zahabu yotengbwa kpwa ajili ya Mlungu ni ise na yoitenga ye mwenye.
16 Mfalume Asa wa Juda na mfalume Baasha wa Iziraeli akala na viha kahi yao siku zao zosi. 17 Tsona Baasha mfalume wa Iziraeli washambuliya tsi ya Juda na achidzenga ngome ko mudzi wa Rama, ili aphahe kuzuwiya mutu yeyesi kutuluka wala kuinjira tsi ya Asa, mfalume wa Juda. 18 Alafu mfalume Asa wahala feza yosi na zahabu yosi iriyosala kula kpwa hazina ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu na kula hazina ya nyumba ya mfalume, achiapha atumishie amphirikire Beni-Hadadi, mwana wa Taburimoni, mdzukulu wa Hezioni, Mfalume wa Shamu, yesagala Damasikasi, akamuambire, 19 “Nahuike mapatano ga umwenga wehu dza vira baba na sowe arivyohenda. Lola, nkakuhumira zawadi ya feza na zahabu. Phahi, phiya ukavundze mapatano ga ushirikiano urio kahi za uwe na mfalume Baasha wa Iziraeli, ili ariche kunishambuliya.” 20 Hipho mfalume Beni-Hadadi wamphundza Asa, achihuma akulu a jeshi kpwendapiga midzi ya Iziraeli. Nao achishinda Ijoni, Dani, Abeli-Bethi-Maaka, Kinerethi 15:20 Kinerethi: Tsi iriyo phephi na ziya ra Galilaya. yosi na tsi yosi ya Nafutali. 21 Mfalume Baasha ariphophaha habari, waricha kudzenga mudzi wa Rama achendaishi Tirisa. 22 Ndipho mfalume Asa wapiga mbiru kpwa atu osi a Juda, bila kuricha hata mutu mmwenga, nao achitsamiza mawe na mbao kula Rama, vitu ambavyo Baasha kala akavihumira kudzengera Rama. Phahi mfalume Asa wavihumira kudzengera mudzi wa Geba, ko Benjamini na mudzi wa Mizipa.
23 Mahendo ganjina gosi ga Asa, kuongokerwakpwe, na gosi arigohenda na midzi yosi ariyoidzenga, gosi gaandikpwa kpwenye chitabu cha Afalume a Juda. Wakati wa utumiawe, Asa wagbwirwa ni ukongo wa magulu. 24 Mwishirowe, Asa wafwa achizikpwa kpwenye mudzi wa Daudi, phamwenga na akaree. Mwanawe Jehoshafati achitawala badalaye.
Nadabu, mfalume wa Iziraeli
25 Mwaka wa phiri wa utawala wa Asa hiko Juda, Nadabu mwana wa Jeroboamu waandza kutawala tsi ya Iziraeli. Watawala muda wa miaka miiri. 26 Nadabu wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. Walunga mwendo wa ise na kosare ra kuasababisha Aiziraeli kuhenda dambi. 27 Phahi Baasha mwana wa Ahija, wa mbari ya Isakari, wampangira njama mbii ya kumuolaga Nadabu. Hipho Nadabu na Aiziraeli osi ariphokala anashambuliya mudzi wa Gibethoni wa Afilisti, 28 Baasha wamuolaga, na achitawala badalaye. Hinyo wakala mwaka wa hahu wa utawala wa mfalume Asa wa Juda. 29  15:29 1 Afalume 14:10Mara tu ariphoandza kutawala, Baasha waolaga atu osi a nyumba ya Jeroboamu. Kayaricha moyo hata mutu mmwenga wa nyumba ya Jeroboamu. Iyo yakala sawa na gara Mwenyezi Mlungu arigogomba kpwa njira ya mtumishiwe Ahija wa mudzi wa Shilo. 30 Mambo higa gahendeka kpwa sababu Jeroboamu wamtsukiza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, kpwa dambiye na kpwa kuasababisha Aiziraeli ahende dambi.
31 Mambo ganjina ga Nadabu na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye chitabu cha Kumbukumbu za afalume a Iziraeli. 32 Mfalume Asa wa Juda na mfalume Baasha wa Iziraeli akala na viha kahi yao siku zao zosi.
Baasha, mfalume wa Iziraeli
33 Mwaka wa hahu wa utawala wa Asa mfalume wa Juda, Baasha mwana wa Ahija, waandza kuitawala Iziraeli hiko Tirisa. Watawala muda wa miaka mirongo miiri na mine. 34 Baasha wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. Walunga mwendo wa Jeroboamu na kosare ambaro kpwa hiro waahenda Aiziraeli ahende dambi.

*15:2 15:2 Abishalomu, namuna yanjina ya kuhadza dzina hiro ni Abusalomu. Soma piya msitari wa 10.

15:4 15:4 1 Afalume 11:36

15:5 15:5 2 Samueli 11:1–27

15:6 15:6 2 Nyakati 13:3–21

15:12 15:12 2 Nyakati 15:8–15

15:20 15:20 Kinerethi: Tsi iriyo phephi na ziya ra Galilaya.

15:29 15:29 1 Afalume 14:10