16
Siku mwenga, Mwenyezi Mlungu wagomba na Jehu mwana wa Hanani kuhusu Baasha achiamba, “We Baasha, mino nákuunula kula vumbini, nchikuhenda chilongozi wa atu angu, Aiziraeli. Nawe ukalunga mwendo wa Jeroboamu. Ukaahenda atu angu Aiziraeli anikosere ahende dambi na kunireyeza kpwa dambi zao. Phahi, uwe Baasha ndakuangamiza tsetsetse phamwenga na nyumbayo. Tsona, ndaihenda nyumbayo ikale dza vira nirivyohenda nyumba ya Jeroboamu mwana wa Nebati. Mutu yeyesi wa nyumbayo ndiyefwerera ndani ya mudzi, andariwa ni madiya na yeyesi ndiyefwerera mundani, andariwa ni nyama a mapha.”
Mahendo ganjina gosi ga Baasha na usujaawe, waandikpwa kpwenye chitabu cha Kumbukumbu za afalume a Iziraeli. Baasha wafwa, achizikpwa hiko Tirisa, mwanawe Ela achitawala badalaye. Mwenyezi Mlungu wagomba tsona kutsupira nabii Jehu mwana wa Hanani kuhusu Baasha na nyumbaye kpwa sababu ya mai arigohenda mbere za Mwenyezi Mlungu. Baasha wamtsukiza Mwenyezi Mlungu kpwa mahendoge. Waiga Jeroboamu na nyumbaye na kuisababisha nyumbaye iaangamizwe.
Ela, mfalume wa Iziraeli
Mwaka wa mirongo miiri na sita wa utawala wa Asa mfalume wa Juda, Ela mwana wa Baasha waandza kutawala Iziraeli kula Tirisa. Watawala muda wa miaka miiri. Ela Zimuri, mkpwuluwe wa jeshi ambaye kala ni muimirizi wa nusu ya kundi ra magarige ga kuvwehwa ni farasi wampangira njama mbii. Siku mwenga, mfalume Ela ariphokala hiko Tirisa ndani ya nyumba ya Arisa ariyekala muimirizi wa nyumba ya mfalume, wanwa, achilewa. 10 Phahi Zimuri wainjira ndani achimpiga Ela hadi achimuolaga na achitawala badalaye. Hinyo wakala mwaka wa mirongo miiri na sabaa wa utawala wa Asa mfalume wa Juda.
11 Mara tu ariphoandza kutawala, Zimuri waaolaga atu osi a Nyumba ya Baasha. Kayaricha hata mlume mmwenga wa nyumbaye wala asenae. 12 Higa gakala dza vyo Mwenyezi Mlungu arivyogomba kuhusu atu osi a Baasha, kutsupira nabii Jehu. 13 Mambo higa gahendeka kpwa sababu ya dambi zosi za Baasha na mwanawe Ela. Amreyeza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, kpwa kuahenda Aiziraeli ahende dambi kpwa vizuka vyao visivyo mana. 14 Mambo ganjina ga Ela na gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye Chitabu cha Kumbukumbu za afalume a Iziraeli.
Zimuri, mfalume wa Iziraeli
15 Mwaka wa mirongo miiri na sabaa wa utawala wa Asa mfalume wa Juda, Zimuri waitawala Iziraeli hiko Tirisa kpwa muda wa siku sabaa bahi. Jeshi ra Iziraeli kala rikapiga kambi ili kushambuliya Gibethoni mudzi wa Afilisti. 16 Wakati anajeshi a Iziraeli ariphosikira kukala Zimuri akaasi na kumuolaga mfalume, osi amuika Omuri, mkpwulu wa jeshi, kukala mfalume wa Iziraeli siku iyo-iyo. 17 Omuri na Aiziraeli osi auka kula Gibethoni, achiphiya kpwendashambuliya mudzi wa Tirisa. 18 Zimuri ariphoona kukala mudzi ukahalwa, wainjira ngomeni mwa nyumba ya mfalume, achiitiya moho naye achifwerera mumo. 19 Dzambo hiro rahendeka kpwa sababu ya dambi arizohenda. Wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. Walunga mwendo wa Jeroboamu na kuasababisha Aiziraeli amkosere Mlungu. 20 Mahendo ganjina ga Zimuri na makosage gosi gaandikpwa kpwenye chitabu cha Kumbukumbu za afalume a Iziraeli.
Omuri, mfalume wa Iziraeli
21 Hipho, Aiziraeli aganyika makundi mairi: kundi mwenga ramuunga mkpwono Tibuni mwana wa Ginathi kukala akale mfalume wao na kundi ra phiri richimuunga mkpwono Omuri. 22 Atu a kundi ririromuunga mkpwono Omuri aturya hara ariomuunga mkpwono Tibuni mwana wa Ginathi. Phahi, Tibuni wafwa na Omuri achikala mfalume. 23 Omuri waandza kutawala Iziraeli mwaka wa mirongo mihahu na mwenga wa utawala wa Asa mfalume wa Juda. Watawala muda wa miaka kumi na miiri. Miaka sita watawala kula mudzi wa Tirisa. 24 Wagula mwango wa Samariya kpwa talanta mbiri za feza kula kpwa mutu mmwenga yeihwa Shemeri na dzulu ya mwango hinyo, achidzenga mudzi wenye kuta. Mudzi wenye wauiha Samariya, kpwa ishima ya Shemeri ariyekala mwenye mwango hinyo pho mwandzo.
25 Omuri wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. Wahenda mai zaidi ya hara osi ariomtanguliya. 26 Walunga mwendo wa Jeroboamu mwana wa Nebati na makosage ga kuahenda Aiziraeli amkosere Mlungu. Wamtsukiza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, kpwa kuabudu vizuka visivyo mana. 27 Mahendo ganjina ga Omuri na usujaawe, gosi arigohenda gaandikpwa kpwenye chitabu cha Kumbukumbu za afalume a Iziraeli. 28 Omuri wafwa, achizikpwa hiko Samariya. Mwanawe Ahabu achitawala badalaye.
Ahabu, mfalume wa Iziraeli
29 Mwaka wa mirongo mihahu na nane wa utawala wa Asa mfalume wa Juda, Ahabu mwana wa Omuri waandza kutawala Iziraeli. Watawala kula mudzi wa Samariya kpwa muda wa miaka mirongo miiri na miiri. 30 Ahabu mwana wa Omuri wahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu kuriko afalume osi ariomtanguliya. 31 Tsona, zaidi ya kulunga dambi za Jeroboamu mwana wa Nebati, Ahabu walóla Jezebeli mwana mchetu wa Ethibaali mfalume wa Asidoni. Ahabu piya wamuhumikira na kumuabudu Baali. 32 Wamdzengera Baali nyumba ya kumuabudira hiko Samariya na ndaniye achitengeza phatu pha kulavira sadaka. 33 Piya watengeza Ashera. Ahabu wahenda mai manji, achimreyeza Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli zaidi ya Afalume osi a Iziraeli ariomtanguliya. 34  16:34 Joshuwa 6:26Siku za utawalawe, Hieli kula mudzi wa Betheli waudzenga luphya mudzi wa Jeriko. Na sawa kabisa na neno Mwenyezi Mlungu arirogomba kutsupira Joshuwa mwana wa Nuni, Hieli wafwererwa ni mwanawe wa mbere ariyeihwa Abiramu siku za kuika misingi ya Jeriko. Na siku za kuika maryango ga mudzi wa Jeriko achifwererwa ni mwanawe chiziyanda yeihwa Segubu.

16:34 16:34 Joshuwa 6:26