17
Elija anaamba takundanya mvula
17:1 Jakobo 5:17Phahi Elija kula chidzidzi cha Tishibi ko Giliadi wamuambira mfalume Ahabu, “Kama Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli aishivyo, Mlungu ambaye namuhumikira, takundakala umande wala mvula miaka hino michache yedzayo hadi ndiphogomba.” Tsona, Mwenyezi Mlungu wagomba na Elija achimuamba, “Uka hipha uelekee uphande wa mlairo wa dzuwa, ukadzifwitse kpwenye chidzuho cha Kerithi chiricho uphande wa mlairo wa dzuwa wa muho Joridani. Hiko, undaphaha madzi ga kunwa kula chidzuho hicho. Nami nkalagiza kunguru akurehere chakurya.” Phahi, Elija wahenda vira arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu, waphiya kpwendakala kpwenye chidzuho cha Kerithi chiricho uphande wa mlairo wa dzuwa wa muho Joridani. Kunguru akala achimrehera mkpwahe na nyama, ligundzu na dziloni na waphaha madzi ga kunwa kula chidzuho hicho. Ela, bada ya muda chidzuho chanywa kpwa kukala tsi iyo kala taina mvula.
Elija na gungu ra hiko Sarefathi
Hipho, Mwenyezi Mlungu wagomba na Elija achiamba, 17:9 Luka 4:25–26“Uka uphiye mudzi wa Sarefathi, phephi na Sidoni, ukakale hiko. Nkalagiza gungu ra hiko rikurise.” 10 Phahi, Elija wauka, achiphiya Sarefathi. Ariphofika ryango ra mudzi, wamuona gungu anatsola-tsola ndodo. Elija achimuiha hiye mchetu achimuamba, “Nakuvoya unirehere madzi ninwe.” 11 Yuya mchetu ariphokala ayareha, Elija wamuiha tsona achimuamba, “Navoya piya unirehere chipande cha mkpwahe.”
12 Hiye mchetu achimuambira, “Naapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu sina mkpwahe hata chidide. Nina unga fumba mwenga mwangu nyunguni na mafuha machache mwangu tupani. Nkedza tsola-tsola ndodo, chisha niphiye kpwangu nkajite chakurya hicho nirye na mwanangu mlume, alafu hugodze kufwa.”
13 Elija achimuamba, “Usiogophe. Phiya ukahende vyo uchivyogomba. Ela nitengezera mimi mwandzo mkpwahe mdide unirehere, ndipho ukadzijitire na mwanao. 14 Kpwa kukala, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, anaamba, ‘Unga urio ndani ya nyunguyo taundaphunguka wala mafuha garigo ndani ya tupa tagandasira, hadi phara mimi Mwenyezi Mlungu ndiphoreha mvula dzulu ya tsi.’ ”
15 Phahi, hiye gungu wakpwendahenda dza vyo arivyoambirwa ni Elija na hipho mchetu hiye, mwanawe na Elija aphaha chakurya cha siku nyinji. 16 Unga nyunguni tauyaphunguka, wala mafuha tupani tagayasira sawa kabisa na neno ra Mwenyezi Mlungu arirogomba kutsupira Elija.
Elija anamfufula mwana wa gungu
17 Bada ya higo, mwana wa hiye mchetu mwenye nyumba, walumwa na haliye yazidi kukala mbii, hata achifwa. 18 Yuya mchetu achimuambira Elija, “We mutu wa Mlungu, nákukosani mino? Dze, wakpwedza kpwangu dambi zangu zitambukirwe ili uniolagire mwanangu?”
19 Elija achimuamba, “Nipha ye mwanao.” Phahi, Elija achimuhala mwana kula chifuwani mwa nine, achimphirika mwakpwe chumbani arimoishi, achimlaza dzulu ya chitandache. 20 Alafu achivoya na kumririra Mwenyezi Mlungu achiamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu, hata yu gungu ambaye nasagala kpwakpwe, unamrehera shaka ra kumuolagira mwanawe?” 21  17:21 2 Afalume 4:34–35Chisha Elija wadziambalaza dzulu ya hiye mwana kano tahu na kumvoya kuno anamririra Mwenyezi Mlungu achiamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu, nakuvoya hiyu mwanache umuuyizire uhaiwe!”
22 Mwenyezi Mlungu wasikira voyo ra Elija, mwana wauyiza roho achikala mzima. 23 Elija wamuhala mwana, achimtsereza kula gorofani na kumuinjiza nyumbani. Wamuuyizira nine na Elija achimuambira, “Lola! Mwanao ni mzima.”
24 Hiye gungu wamuambira Elija, “Ndipho namanya kpwa hakika kukala uwe u mutu wa Mlungu na neno ra Mwenyezi Mlungu rilaro mwako mromoni ni kpweli.”

17:1 17:1 Jakobo 5:17

17:9 17:9 Luka 4:25–26

17:21 17:21 2 Afalume 4:34–35