18
Elija anakutana na Obadiya
Ziriphotsupa siku nyinji bila mvula, katika mwaka wa hahu wa kukosa mvula, Mwenyezi Mlungu wagomba na Elija achiamba, “Phiya ukadzionyese kpwa mfalume Ahabu nami ndareha mvula.” Phahi, Elija wakpwendadzionyesa kpwa Ahabu.
Nayo ndzala yakala siru sana hiko Samariya. Phahi, Ahabu wamuiha Obadiya muimirizi wa nyumba ya mfalume. Obadiya kala ni mutu amuogophaye sana Mwenyezi Mlungu, na wakati Jezebeli ariphoaolaga manabii a Mwenyezi Mlungu, Obadiya wahala manabii gana mwenga, achiafwitsa mirongo mitsano-mitsano ndani ya pango na kala achiaphirikira chakurya na madzi.
Ahabu wamuambira Obadiya, “Phiyani tsi yosi, kpwenye pula za madzi na vidzuho vyosi. Labuda hundaphaha nyasi na hivyo hundativya farasi na nyumbu ehu anjina ili phasifwe nyama yeyesi.” Phahi, aganyana ili aphahe kuitsatsaga tsi yosi. Ahabu waphiya uphandewe macheye na Obadiya uphandewe macheye.
Obadiya ariphokala njirani, wakutana na Elija na achimtambukira. Phahi wamzamira hadi photsi na achimuuza, “Dze, ni uwe kpweli, bwana wangu Elija?”
Elija achijibu, “Oho ndimi. Phiya ukamuambire bwanao kukala mino ni hipha.”
Obadiya achimuamba, “Nkahenda kosa rani hata unalonda kunitiya mimi mtumishio mkpwononi mwa mfalume Ahabu aniolage? 10 Naapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, Ariye Moyo, kukala takuna ufalume wala taifa ambako bwana wangu kayahuma atu kpwendakuendza. Na mfalume yeyesi ariyeamba kukala kudzangbweonekana hiko, Ahabu wamutaka hiye mfalume na taifa aape kpwamba kpweli taayakuona. 11 Nawe sambi unaniamba, ‘Phiya ukamuambire bwanao, “Lola, Elija a phahipha!” ’ 12 Naogopha kukala kano tu ndiphorichana, Roho wa Mwenyezi Mlungu andakuhala akuphirike nsikokumanya! Nchendamuambira Ahabu kukala uhipha naye asikuone, andaniolaga, dzagbwe mino mtumishio namuogopha Mwenyezi Mlungu hangu wanache wangu. 13 Kpwani kuyaambirwa bwana wangu vyo nrivyohenda siku Jezebeli ariphokala anaolaga manabii a Mwenyezi Mlungu, mino náhala manabii gana mwenga nchiafwitsa mirongo mitsano-mitsano pangoni, nchiarisa chakurya na kuapha madzi? 14 Nawe vino unaniamba, ‘Phiya ukamuambire bwanao, “Lola, Elija a phahipha!” ’ Naye phahi andaniolaga.”
15 Elija achiamba, “Naapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi nimuhumikiraye, kukala rero hino ndadzionyesa kpwa Ahabu.”
Elija anadzionyesa kpwa Ahabu
16 Phahi, Obadiya wakpwendakutana na Ahabu, achimuambira naye Ahabu waphiya kukutana na Elija. 17 Ahabu ariphomuona Elija, wauza, “Dze! Ni uwe ugayisaye Aiziraeli?”
18 Elija wamjibu, “Mwenye kugayisa Aiziraeli si mimi, ela ni uwe na Nyumba ya sowe. Mwimwi mwaricha malagizo ga Mwenyezi Mlungu na kuabudu Baali. 19 Vivi phahi huma atu akaakusanye Aiziraeli osi edze hiko mwango Karimeli. Piya, kaakusanye hara manabii magana mane na mirongo mitsano ga Baali na manabii magana mane ga Ashera ambao anariswa ni Jezebeli.”
Elija na manabii a Baali
20 Phahi, Ahabu wahuma atu kpwendaakusanya Aiziraeli osi na manabii gosi hiko kpwenye mwango Karimeli. 21 Naye, Elija waasengerera hinyo atu, achiaambira, “Mundasita-sita kahi za nia mbiri hadi rini? Ichikala Mwenyezi Mlungu ndiye Mlungu, mlungeni, ela ichikala Baali ndiye Mlungu, phahi, mlungeni iye.” Ela atu tayamjibu neno rorosi.
22 Alafu, Elija waambira, “Mimi machiyangu tu ndimi nabii wa Mwenyezi Mlungu nchiyesala, ela phana manabii a Baali magana mane na mirongo mitsano. 23 Phahi nahureherwe ndzau mbiri. Manabii a Baali adzitsamburire ndzau mwenga, aitsindze, aikatekate vipande-vipande na kuyiika dzulu ya kuni, bila kuasa moho. Nami piya ndahala iyo ndzau yanjina, ndaitsindza na kuyiika dzulu ya kuni bila kuasa moho. 24 Namwi, voyani kpwa dzina ra mlungu wenu nami ndavoya kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu. Phahi Mlungu ndiyejibu kpwa kureha moho, hiye ndiye ndiyekala Mlungu wa kpweli.”
Hipho atu osi ajibu achiamba, “Maneno higo ni manono!”
25 Tsona, Elija waambira manabii a Baali, “Mwimwi mu anji kpwa hivyo, andzani. Dzitsamburireni ndzau mwenga, muitayarishe alafu mvoye mlungu wenu, ela msiase moho.” 26 Hinyo manabii ahala ndzau yao ariyohewa, achiitayarisha, chisha achiandza kumvoya Baali kula ligundzu hadi saa sita za mutsi kuno anaamba, “Baali, husikire!” Ela taphayatuluka sauti yoyosi, wala takuna ariyeajibu. Atina-tina kuno anavwina kuzunguluka pho phatu pha kulavira sadaka ariphophatengeza.
27 Iriphofika saa sita za mutsi, Elija waandza kuatseka achiamba, “Rirani kpwa raka ra dzulu sana! Iye ni mlungu, pengine anabisha ngʼandzi au ana kazi nyinji au anasafiri, au arere, ni alamuswe!”
28 Manabii hinyo apiga kululu zaidi, achidzikata-kata na marumu na mafumo, dza irivyo desturi yao, hadi achimwagikpwa ni milatso. 29 Aenderera hivyo mutsi wosi hadi wakati wa kulavya sadaka ya dziloni. Ela takuyakala na sauti wala ariyeajibu wala ariyeajali.
30 Phahi, Elija waambira atu osi, “Nisengererani.”
Nao achimsengerera. Elija wadzenga luphya phatu pha kulavira sadaka ya Mwenyezi Mlungu phokala phabomoka. 31  18:31 Mwandzo 32:28; 35:10Wahala mawe kumi na mairi, isabu ya mbari kumi na mbiri zirizohewa madzina ga ana a Jakobo ambaye Mwenyezi Mlungu wagomba naye achimuamba, “Dzinaro undaihwa Iziraeli.” 32 Elija wahumira mawe higo kumdzengera Mwenyezi Mlungu phatu pha kulavira sadaka. Watsimba mfumbi kuzunguluka hipho phatu pha kulavira sadaka, mfumbi ambao uchiodzazwa madzi inaphaha kama daba mwenga na nusu.* 18:32 Chieburania chinaamba vipimo viiri vya mbeyu. 33 Tsona achipanga kuni vinono, ndzau achiikata vipande-vipande achiviika dzulu ya hizo kuni.
Chisha waambira atu, “Odzazani simikiro ne za madzi muzimwage dzulu ya sadaka hino ya kuochwa na dzulu ya kuni.” Nao achihenda hivyo. 34 Tsona waambira, “Hendani kano ya phiri.” Nao ahenda hivyo kano ya phiri. Naye waambira, “Hendani tsona kano ya hahu.” Nao achihenda hivyo kano ya hahu. 35 Madzi gamwagika tsini pande zosi za phatu pha kulavira sadaka, hata gachiodzala ndani ya mfumbi.
36 Iriphofika wakati wa kulavya sadaka ya dziloni nabii Elija wasengera phatu pha kulavira sadaka, achivoya, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Burahimu, Isaka na Jakobo, hivi rero naimanyikane kukala uwe ndiwe Mlungu wa Iziraeli na mimi ni mtumishio nami nahenda mambo higa kpwa kukala ukanilagiza. 37 Nijibu Mwenyezi Mlungu, nijibu, ili atu hinya amanye kukala uwe Mwenyezi Mlungu ndiwe Mlungu na kukala unaigaluza mioyo yao akuuyire.”
38 Mara mwenga, Mwenyezi Mlungu watsereza moho, uchiyiiocha yo sadaka, kuni, mawe na mtsanga na kuumisa madzi gosi garigokala mfumbini. 39 Atu ariphoona hivyo, azamisa nyuso zao hadi photsi na achiamba, “Mwenyezi Mlungu ndiye Mlungu! Mwenyezi Mlungu ndiye Mlungu!”
40 Alafu Elija waambira, “Agbwireni manabii osi a Baali. Musiriche hata mmwenga wao achimbire!” Phahi, atu aagbwira osi, naye Elija achiaphirika hiko muho Kishoni, achiaolaga.
Elija anavoya mvula
41 Bada ya higo, Elija wamuambira mfalume Ahabu, “Haya, unuka urye na unwe, mana nasikira sauti ya mvula.” 42  18:42 Jakobo 5:18Phahi, Ahabu wakpwendarya na kunwa.
Naye Elija wapanda dzulu ya chirere cha mwango Karimeli na hiko wazamisa uso hadi photsi na kuwiika usowe kahi-kahi ya magoyoge. 43 Alafu wamuambira mtumishiwe, “Pha sambi kpwera dzulu, ulole uphande wa pwani.”
Mtumishi wakpwera, achendalola, chisha achiuya achiamba, “Takuna chitu.”
Elija wamuambira, “Phiya tsona” hadi kano sabaa.
44 Ariphouya kano ya sabaa, yuya mtumishi waamba, “Naona ingu dide dza mkpwono wa mutu rinala uphande wa pwani.”
Elija wamuambira, “Phiya ukamuambire mfalume Ahabu a tayarishe garire ra kuvwehwa ni farasi, atserere, sedze akazuwiywa ni mvula.”
45 Mara mwenga mlunguni kuchizembuka maingu maziho, phepho richivuma na kuchinya mvula nyinji. Ahabu naye wakpwera ndani ya garire ra viha, achiuya Jeziriili. 46 Na Mwenyezi Mlungu achimtiya mkpwotse Elija naye achifunga nguwoze zichidina, achidiganya achimtanguliya Ahabu hadi achiinjira mudzi wa Jeziriili.

18:31 18:31 Mwandzo 32:28; 35:10

*18:32 18:32 Chieburania chinaamba vipimo viiri vya mbeyu.

18:42 18:42 Jakobo 5:18