19
Elija anamchimbira Jezebeli
Mfalume Ahabu ariphomuambira mchewe Jezebeli mambo gosi Elija arigokala akahenda na vira arivyoaolaga manabii osi a Baali kpwa upanga. Phahi Jezebeli wahuma mjumbe kpwa Elija kumuambira, “Milungu iniolage napho muhondo wakati dza huno ndakala sidzangbwetuluza rohoyo ukakala sawa na mmwenga wao.” Elija waogopha, achiunuka na achiuka kpwendativya rohoye. Ariphofika Beeri-Sheba mudzi urio tsi ya Juda, mtumwawe wamricha hipho, 19:4 Jona 4:3ela ye mwenye achinyendeka mwendo wa siku ndzima jangbwani achendasagala tsini ya muhi uihwao mretemu. Naye wavoya kukala afwe achiamba, “Inatosha! Mwenyezi Mlungu, ihale yo roho yangu, mana, mino simi bora kuriko ano baba.”
Phahi, Elija wadziambalaza tsini ya muhi hinyo, achiphotserwa. Alafu, lola malaika wakpwedza, achimguta na achimuamba, “Lamuka urye.” Elija aripholola hivi, waona mkpwahe ukaochwa dzulu ya makala na tupa ya madzi phephi na chitswache. Phahi, warya, achinwa na achilala tsona. Malaika wa Mwenyezi Mlungu wauya kano ya phiri, achimguta na achimuamba, “Lamuka urye, mana usiphohenda hivyo charo chindakala chire sana kpwako.” Elija walamuka, achirya na achinwa, chisha achinyendeka kpwa nguvu za chakurya hicho mwendo wa siku mirongo mine, usiku na mutsi, hadi Horebu kpwenye mwango wa Mlungu.
Hiko, watsolokera pangoni na achikala mumo. Hipho Mwenyezi Mlungu achimuuza, “Elija! Unahendani muno?” 10  19:10 Arumi 11:3Naye achijibu achiamba, “Nikakala na chadi sana cha kukuhumikira uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. Ela Aiziraeli akarema chilaganecho. Akabomola mwatumo mwa kulavira sadaka na kuolaga manabiigo kpwa upanga, hata seze mimi bahi, tsona nami piya analonda aniolage.”
11 Naye achiamba, “Phiya ukaime dzulu ya mwango, mbere zangu mimi, Mwenyezi Mlungu.” Phahi, Mwenyezi Mlungu watsupa na kuchivuma phuto kali ambaro ravoromosa myango na kuvundza-vundza mawe mabaha. Ela Mwenyezi Mlungu kayakala kpwenye phuto hiro. Bada ya kutsupa phuto, tsi yasumba. Ela Mwenyezi Mlungu kayakala kahi za kusumba hiko. 12 Kusumba kpwa tsi kuriphotsupa, kuchedza moho. Ela Mwenyezi Mlungu kayakala kpwenye hinyo moho. Bada ya moho kpwakpwedza sauti ndide ya kuhurira. 13 Phahi, Elija ariphosikira sauti hiyo, wavweha nguwoye achidzibwiningiza uso, achituluka na achiima mryangoni pha ro pango. Na lola yo sauti ichimuuza, “Elija! Unahendani phano?” 14 Naye achijibu achiamba, “Nikakala na chadi sana cha kukuhumikira uwe Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. Ela Aiziraeli akarema chilaganecho. Akabomola mwatumo mwa kulavira sadaka na kuolaga manabiigo na upanga, hata seze mimi bahi, tsona nami piya analonda kuniolaga.”
15  19:15 2 Afalume 8:7–13Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Uya na yo njira chiyotsolokera ya jangbwa ra Damasikasi. Uchifika, mmwagire mafuha Hazaeli akale Mfalume wa Aramu. 16  19:16 2 Afalume 9:1–6Naye Jehu mwana wa Nimushi, mmwagire mafuha akale mfalume wa Iziraeli. Elisha mwana wa Shafati wa Abeli-Mehola naye undammwagira mafuha akale nabii, ahale nafwasiyo. 17 Phahi, mutu yeyesi ndiyepona kuolagbwa na upanga wa Hazaeli, Jehu andamuolaga na yeyesi ndiyepona kuolagbwa na upanga wa Jehu, Elisha andamuolaga. 18  19:18 Arumi 11:4Phamwenga na gago nkadzisazira atu elufu sabaa ko Iziraeli, ambao taadzangbwemuabudu Baali, wala kumdonera.”
Elisha anaihwa kukala nabii
19 Phahi Elija wauka hipho achendamkuta Elisha mwana wa Shafati anarima na ngʼombe. Kala ana jozi kumi na mbiri za ngʼombe za kurima na ye mwenye Elisha kala ana iyo jozi ya kumi na mbiri. Phahi, Elija wavula vwazire na achimtsuphira dzuluye. 20 Naye Elisha waaricha ngʼombe a kurima, achimzorera Elija na kumuambira, “Niruhusu kpwandza nkalagane na baba na mayo, ndipho nkulunge.”
Elija achimuamba, “Uya! Kpwani mino nkakuhendani?”
21 Phahi, Elisha waricha kumlunga-lunga Elija, achendahala iyo joziye yokala anarimira, achiitsindza na magongo ga gogolo achigahenda kuni achijitira nyama na achiapha atu achirya. Chisha achiunuka, achiphiya kpwa Elija achendamuhumikira.

19:4 19:4 Jona 4:3

19:10 19:10 Arumi 11:3

19:15 19:15 2 Afalume 8:7–13

19:16 19:16 2 Afalume 9:1–6

19:18 19:18 Arumi 11:4