20
Viha kahi ya Aaramu na Aiziraeli
Beni-Hadadi Mfalume wa Aramu wakusanya asikarie osi. Waungbwa mkpwono ni afalume anjina mirongo mihahu na airi phamwenga na farasi na magari gao ga kuvwehwa ni farasi. Aulunga mudzi wa Samariya achiuzangira na kuushambuliya. Tsona, wahuma ahumwae mudzi wa mfalume Ahabu wa Iziraeli, akamuambe, “Mfalume Beni-Hadadi anaamba, ‘Feza na zahabuyo yosi ni mali yangu, acheo anono na anao piya ni angu.’ ”
Naye mfalume wa Iziraeli wajibu, “Bwana wangu mfalume, uchivyogomba ni sawa, mimi ni wako na vyosi nrivyo navyo ni vyako.”
Badaye, ahumwa hara auya tsona kpwa Ahabu achimuamba, “Mfalume Beni-Hadadi anaamba hivi, ‘Nakuhumira ujumbe kukala uniphe zahabu, feza, acheo phamwenga na anao. Ela muhondo, wakati dza huno, ndahuma ahendadzi-kazi angu edze apekulepekule ndani ya nyumbayo na nyumba za ahendadzi-kazio na ahale chila chitu ndichoafwahira mwao matsoni.’ ”
Ndipho Ahabu mfalume wa Iziraeli achiaiha vilongozi osi a tsi, achiaambira, “Munamuona yuno, mutu hiyu analonda kuhurehera tabu! Kpwandza akalagiza kukala analonda akazangu, anangu, zahabu na feza yangu. Nami sikamkahaza!”
Atumia na atu osi achimuambira, “Usimphundze wala usikubali.”
Phahi, Ahabu waambira ahumwa a Beni-Hadadi, “Muambireni bwana wangu mfalume hivi, ‘Nindahenda gosi uchigolonda kpwangu kano ya kpwandza, ela higa ga phiri sindagakubali ngʼo.’ ”
Hipho, ahumwa hinyo auya kpwendauyiza majibu higo kpwa Beni-Hadadi. 10 Naye Beni-Hadadi achihuma ujumbe kpwa Ahabu achiamba, “Mimi nindaingamiza Samariya tsetsetse, nako kuko takundasala vumbi ra kutosha kuodzaza mafumba ga anajeshi angu anji nrionao. Milungu nainiolage nsiphogahenda gaga!”
11 Naye mfalume Ahabu wa Iziraeli wajibu achiamba, “Muambireni mfalume Beni-Hadadi kukala sujaa avwalaye silaha kpwendapigana viha, kadzikarya dza yuya azivulaye kpwa akashinda!”
12 Beni-Hadadi waphokera ujumbe wa Ahabu ariphokala ananwa ndani ya mahema gao phamwenga na afalume ayae. Phahi, waambira asikarie akale tayari. Nao adzipanga kuushambuliya mudzi.
13 Na lola! Nabii mmwenga wamlunga Ahabu, mfalume wa Iziraeli achimuamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: ‘Dze, ukauona uno unji wa atu hinya? Rero hino ndaatiya mwako mkpwononi nawe undamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”
14 Naye Ahabu wauza, “Ni ani ndiye gaturya?”
Nabii waamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: ‘Higo gandahendwa ni maofisaa barobaro ario tsini ya akulu a majimbo.’ ”
Naye mfalume wauza, “Na ni ani ndiye andzisha viha?”
Nabii wajibu, “Ni uwe!”
15 Ndipho mfalume Ahabu achikusanya maofisaa barobaro ario tsini ya atawala a majimbo, jumula yao ichikala atu magana mairi mirongo mihahu na airi. Tsona bada ya hinyo achikusanya atu anjina osi a Iziraeli nao kala ni asikari elufu sabaa.
16 Phahi aphiya wakati wa saa sita za mutsi, Beni-Hadadi na hara afalume mirongo mihahu na airi ariomterya kala a kpwenye mahema gao ananwa na kulewa. 17 Hara maofisaa barobaro ariokala tsini ya atawala a majimbo, atanguliya. Naye Beni-Hadadi kala akaika atu a kurinda nao achimuambira kukala kuna atu aredza kula Samariya. 18 Beni-Hadadi waambira, “Napho aredza kpwa amani, agbwireni ela msiaolage. Na hata ichikala aredza kpwa viha, agbwireni ela msiaolage vivyo.”
19 Phahi, hara maofisaa barobaro ariokala tsini ya atawala a majimbo, atanguliya kutuluka mudzini na jeshi ra Iziraeli richialunga nyuma, 20 nao chila mmwenga achiolaga mwanajeshi wa maadui. Jeshi ra Aaramu richichimbira naro jeshi ra Iziraeli richiazoresa. Ela Beni-Hadadi Mfalume wa Aramu wapanda dzulu ya farasi, achichimbira na seemu ya anajeshi akuhumira farasi. 21 Phahi, mfalume wa Iziraeli watuluka, achiteka farasi na magari ga kuvwehwa ni farasi manji na achiolaga Aaramu anji sana.
22 Alafu, yuya nabii waphiya kpwa mfalume wa Iziraeli, achendamuamba, “Kadine kuimarisha jeshiro, uone vira ndivyohenda. Manage mwakani, mfalume wa Aaramu andakpwedza akuvamie tsona.”
Aaramu anavamia tsona Aiziraeli
23 Mfalume Beni-Hadadi ariphoshindwa vihani, maofisaage gamuamba hivi, “Milungu ya Aiziraeli ni milungu ya dzulu ya myango ndiyo mana ahuturya. Ela huchipigana nao mwatu mwa kugbwa hakika hundaashinda. 24 Hivi sambi, henda hivi: Ause hinyo Afalume, chila mmwenga wao auke phatuphe na nafwasi zao zihalwe ni majemadari. 25 Ukusanye jeshi dza riratu ririrokuangamika, farasi kpwa farasi na gari ra kuvwehwa ni farasi kpwa gari ra kuvwehwa ni farasi. Chisha, hundapigana nao kpwenye tsi ya kugbwa na bila shaka hundaaturya.” Mfalume Beni-Hadadi waaphundza na achihenda hivyo.
26 Alafu mwakani, mfalume Beni-Hadadi waakusanya Aaramu, achiphiya mudzi wa Afeki kpwendapigana na Aiziraeli. 27 Aiziraeli nao, akpwedza phamwenga achihewa vyakurya na achiphiya kpwendapigana nao. Aiziraeli ariphopiga kambi, aonekana dza vikundi viiri vya ana mbuzi, ela Aaramu aodzaza tsi.
28 Ndipho yuya mutu wa Mlungu achiphiya kpwa mfalume wa Iziraeli, achimuambira, “Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Kpwa kukala Aaramu anaamba, Mwenyezi Mlungu ni Mlungu wa myango wala siye Mlungu wa tsi ya madeteni, phahi ndakupha ushindi dzulu ya hiri kundi kulu rosi namwi mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.’ ”
29 Atu a Iziraeli na Aaramu apiga kambi kulolana muda wa siku sabaa. Siku ya sabaa, viha vichiandza. Siku hiyo, Aiziraeli aolaga asikari a magulu laki mwenga. 30 Ariosala, achimbirira mudzi wa Afeki. Nako hiko hinyo ariosala, kuta za mudzi zaagbwerera na kuolaga atu elufu mirongo miiri na sabaa. Beni-Hadadi wachimbirira kpwenye mudzi, achidzifwitsa chumba cha ndani. 31 Atumishie achimuamba, “Lola, phahi, hukasikira kukala Afalume a Iziraeli ana mbazi. Phahi nahuvwale magunia vibiruni na hudzifunge kowa singoni, huphiye kpwa mfalume wa Iziraeli. Labuda andativya maishago.”
32 Phahi, adzifunga magunia vibiruni na kamba singoni mwao, achiphiya kpwa mfalume wa Iziraeli achimuamba, “Mtumwao, Beni-Hadadi, anakusihi achiamba, ‘Nakuvoya uniriche moyo.’ ”
Ahabu waamba, “Dze, bado anaishi? Hiye ni mwenehu.”
33 Hara atu a Beni-Hadadi akala makini sana kutundza niaye na ariphophaha mwanya, akala epesi sana kuhala manenoge. Ndipho achiamba, “Oo! Mwenenu Beni-Hadadi!”
Ahabu waambira, “Haya! Phiyani mkamrehe.”
Phahi, Beni-Hadadi wadzituluza, Ahabu achimuinjiza kpwenye garire ra viha. 34 Naye, Beni-Hadadi achimuamba, “Midzi yosi ambayo baba wamfuta sowe, ndakuuyizira. Unaweza kuika vyete hiko Damasikasi dza vira baba arivyohenda hiko Samariya.”
Ahabu wajibu, “Ndakurichira kpwa ajili ya chilagane hicho.” Hipho, waika chilagane naye na achimricha huru.
Nabii anamlani Ahabu
35 Kpwa lagizo ra Mwenyezi Mlungu, mmwenga wa anafundzi a manabii wamuambira myawe, “Nakuvoya unipige.” Ela hiye myawe warema kumpiga. 36  20:36 1 Afalume 13:24Naye wamuambira, “Kpwa kukala ukarema kulunga lagizo ra Mwenyezi Mlungu, phahi, kano tu ndiphorichana, simba andakuolaga.” Na kpweli, ariphorichana naye, wakutana na simba na achiolagbwa.
37 Alafu, yuya nabii waona mutu wanjina achimuamba, “Nakuvoya unipige.” Hiye mutu wampiga achimlumiza. 38 Phahi, hiye nabii wadzifunga chitambaa cha uso ili asimanyikane, achendaima njirani kumgodzera mfalume wa Iziraeli. 39 Mfalume ariphokala anatsupa nabii wamuiha achimuamba, “Bwana, mimi mtumwao nakala msitari wa mbere kpwenye viha. Kuchedza mwanajeshi mmwenga, achinirehera mateka mmwenga na achiniambira, ‘Hiyu mutu mrinde. Achichimbira undaripha maishage kpwa maishago, au uriphe talanta mwenga ya feza.’ 40 Ela nriphokala nashuulika hipha na phara, yuya mutu wachimbira.”
Mfalume wa Iziraeli wamuambira, “Iyo ndiyo hukumuyo. Ukadziamulira we mwenye.”
41 Hipho nabii wausa upesi chitambaache cha uso naye mfalume wa Iziraeli achitambukira kukala ni mmwengawapho wa manabii. 42 Phahi nabii wamuambira mfalume, “Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Ukamricha huru mutu ambaye nálagiza aolagbwe. Phahi, maishage undagaripha kpwa maishago na atue kpwa atuo.’ ”
43 Phahi, mfalume wa Iziraeli waphiya kpwakpwe Samariya kuno akatsukirwa na utsungu munji.

20:36 20:36 1 Afalume 13:24