21
Munda wa Nabothi
Siku hizo hiko mudzi wa Jeziriili kpwakala na mutu mmwenga yeihwa Nabothi. Mutu hiye kala ana mundawe wa mizabibu phephi na nyumba ya Ahabu, mfalume wa Samariya. Phahi, siku mwenga, Ahabu wamuambira Nabothi, “Nipha mundao wa mizabibu niuhende munda wa mboga, kpwa mana u phephi na nyumba yangu. Ndakupha munda wanjina mnono zaidi au uchitaka feza ndakuripha sawa-sawa na samaniye.”
Ela, Nabothi wamjibu achiamba, “Mwenyezi Mlungu asinijaliye maazo dza gago ga kukupha uwe urisi wa akare angu.”
Hipho, Ahabu wauya kpwakpwe kuno akatsukirwa na a tele sonono, kpwa mana Nabothi Mjeziriili kala akamuambira, “Sindakupha urisi wa ano baba.” Phahi Ahabu, wadzilaza chitandani, achigaluza usowe ukutani na achizira kurya.
Ela mchewe, Jezebeli, wamlunga na achimuuza: “Mbona moyoo unasononeka hata ukazira kurya?”
Naye wamuambira, “Kpwa sababu nkabisha na Nabothi Mjeziriili, nchilonda aniguzire mundawe wa mizabibu au kama achimendza nimuphe munda wanjina badalaye. Ela ye akaniambira, ‘Sindakupha munda wangu wa mizabibu.’ ”
Hipho mchewe, Jezebeli, wamuambira, “Anayetawala Iziraeli ni ani? Si ni uwe? Unuka, urye na uchangamuke. Mino ndakupha munda wa mizabibu wa Nabothi Mjeziriili.”
Phahi, Jezebeli waandika baruwa kpwa dzina ra Ahabu na kuzipiga muhuri wa mfalume. Waphirika baruwa hizo kpwa atumia na atu enye ishima ariokala kpwenye mudziwe, ariosagala phamwenga na Nabothi. Baruwa zenye zaandikpwa hivi, “Pigani mbiru atu afunge, mkutane na kumupha Nabothi nafwasi ya ishima kahi ya atu. 10 Tsona, muike atu airi asiofwaha asagale kulolana naye amshuhudiye na amshitaki aambe, ‘Uwe ukamlani Mlungu na mfalume.’ Alafu mumphirike kondze, mumuolage kpwa kumpiga mawe!”
11 Phahi, atumia na atu enye ishima a mudzi wa Jeziriili ahenda dza vyo Jezebeli arivyoalagiza. Kulengana na baruwa arizoahumira, 12 atangaza siku ya mfungo, achikutana na achimuika Nabothi kpwenye nafwasi ya ishima kahi ya atu. 13 Hara atu airi asiofwaha ainjira achisagala kulolana na Nabothi, chisha achimshitaki mbere za atu osi achiamba, “Nabothi akamkufuru Mlungu na mfalume.” Phahi, Nabothi waphirikpwa kondze ya mudzi, achiolagbwa kpwa kupigbwa na mawe. 14 Badaye, amuphirikira ujumbe Jezebeli kumuambira, Nabothi akapigbwa mawe na akafwa.
15 Mara tu Jezebeli ariphosikira kukala Nabothi akapigbwa mawe na akafwa, wamuambira Ahabu, “Unuka ukahale hura munda wa mizabibu wa Nabothi Mjeziriili ambao warema kukuguzira mana Nabothi kapho tsona, akafwa.”
16 Mara tu Ahabu ariphosikira kukala Nabothi kula Jeziriili akafwa, wauka achitserera kpwendahala hura munda wa mizabibu.
Nabii Elija anamdemurira Ahabu
17 Phahi Mwenyezi Mlungu wagomba na Elija wa kula Tishibi achimuamba, 18 “Unuka uphiye ukakutane na Ahabu mfalume wa Iziraeli, ariye Samariya. Hivi sambi a kpwenye munda wa mizabibu wa Nabothi, akaphiya hiko ili akauhale ukale wakpwe. 19 Nawe kamuambire Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Dze, ukaolaga mutu na ukamiliki maliye?’ Chisha umuambe: Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Phatu phara madiya garipholamba-lamba milatso ya Nabothi, ndipho gandipholamba-lamba milatsoyo.’ ”
20 Phahi, Ahabu ariphomuona Elija, waamba, “Lo! Hata ukaniphaha uwe mviha wangu!”
Elija wamjibu achiamba, “Ee nkakuphaha kpwa mana ukadzisalata mwenye kpwa kuhenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu. 21 Phahi! Mwenyezi Mlungu anaamba, ‘Kpwa kpweli, ndakurehera mai. Ndakuangamiza tsetsetse uwe na chila mlume kahi za mbariyo katika Iziraeli, akale mtumwa au mutu huru. 22 Nami ndaihenda nyumbayo ikale dza nyumba ya Jeroboamu mwana wa Nebati na dza nyumba ya Baasha mwana wa Ahija, kpwa mana wanitsukiza na kuahenda Aiziraeli ahende dambi.’ 23  21:23 2 Afalume 9:36Tsona, Mwenyezi Mlungu anaamba hivi dzulu ya Jezebeli, ‘Madiya gandarya mwiri wa Jezebeli mumu himu mudzi wa Jeziriili. 24 Hakika, mutu yeyesi wa nyumba ya Ahabu ndiyefwerera ndani ya mudzi andariwa ni madiya na yeyesi ndiyefwerera mundani, andariwa ni nyama a mapha.’ ”
25 Takuna mutu yedzisalata kpwa kuhenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu dza Ahabu, ambaye wafyakatsirwa ni mchewe Jezebeli. 26 Wahenda mambo ga kumtsukiza sana Mwenyezi Mlungu kpwa kuabudu vizuka dza vira Aamori arivyohenda na Mwenyezi Mlungu achiazola mbere za Aiziraeli. 27 Ela, Ahabu ariphosikira maneno higo, wakpwanyula nguwoze, achivwala gunia na achifunga. Kala analala na magunia na kuphiya hiku na hiku na sonono. 28 Phahi, Mwenyezi Mlungu wagomba na Elija kula Tishibi achimuamba, 29 “Dze, ukaona vyo Ahabu achivyodzitsereza mbere zangu? Phahi, kpwa kukala akadzitsereza, sindareha mai higo wakati achere moyo, ela ndaangamiza nyumba ya Ahabu siku za utawala wa mwanawe.”

21:23 21:23 2 Afalume 9:36