2
Kpwa hivyo, richani uyi wosi, handzo, unafiki na chidzitso, wala msilaumiane tsetsetse. 2-3  2:2–3 Zaburi 34:8Vivi mkatata kare na mkaandza kumanya kukala Bwana ni mnono. Phahi, dza viratu ana atsanga aazavyo maziya ga nine zao, namwi kalani na chiru ya maziya manono ga chiroho ambago mchinwa mundaweza kuphera kpwa kummanya Mlungu chikpweli-kpweli.
Taifa takatifu
Jesu ndiye dziwe ririro hai ra kudzengera. Dziwe hiro atu arirema ela Mlungu waritsambula, tsona ni ra samani phakpwe matsoni. Phahi msengerereni na kubalini Mlungu akuhumireni dza viratu mawe garigo hai, kudzenga dzengo ra chiroho. Tsona akuhendeni mkale alavyadzi-sadaka ariotengbwa kulavya sadaka za chiroho zimuhamirazo kpwa uwezo wa Jesu Masihi. 2:6 Isaya 28:16Mana Maandiko ganaamba:
“Lolani, hiko mudzi wa Sayuni ninaika dziwe,
dziwe kulu ra msingi, tsona
dziwe ra samani rotsambulwa.
Na yeyesi ndiyemkuluphira hiye mutu ambaye ni hiro dziwe,
kandaphaha waibu hata chidide!”
2:7 Zaburi 118:22Dziwe hiri ni ra mana kpwenu mwimwi munaokuluphira; ela kpwa hara asiomkuluphira,
“Dziwe roremewa ni adzengi,
ndipho rikakala dziwe kulu ra msingi.”
2:8 Isaya 8:14–15Tsona,
“Hiri ndiro dziwe ambaro atu andarikpwala
mwamba ambao undahenda atu agbwe.”
Andadzikpwala kpwa sababu taayaamini neno ra Mlungu; na vivyo ndivyo arivyopangirwa ni Mlungu hangu kare.
2:9 Kutsama 19:5–6; Isaya 9:2; 43:20–21; Kumbukumbu 4:20; 7:6; 14:2; Tito 2:14Ela Mlungu wakutsambulani mkale atue. Kpwa hivyo mwimwi mu alavyadzi-sadaka a chifalume, taifa takatifu, yani atu a Mlungu mwenye. Mwatsambulwa ili mkale mundatangaza mahendo manono ga Mlungu, ariyekuihani mtuluke jizani ili mkale phakpwe mwangani, mwangawe mnono. 10  2:10 Hosea 2:23Hipho mwandzo kala simwi atu a Mlungu, ela sambi mu akpwe. Tsona kala tamdzangbwemanya mbazi za Mlungu, ela vivi mkaziphokera.
Afuasi a Jesu ni aishimu vilongozi osi
11 Asena angu, mimi ninaamba, viratu ambavyo mu ajeni na asagazi a duniani dza atu ariotsamizwa kpwa lazima murio tsi ya ujenini, msiruhusu tamaa za miri yenu zikutawaleni. Mana wakati wosi tamaa hizi nkukala zinapingana na mioyo yenu. 12 Kalani na ndzimo nono ili hata ichikala atu asiomkuluphira Mlungu andakuzigani kukala mu ayi, aone mahendo genu manono hata aweze kumtogola Mlungu kpwa ajili yenu hipho siku ya kpwedzakpwe.
13 Kpwa sababu ya kumuogopha Mlungu, kalani atu a kulunga shariya za tsi yenu. Muishimuni mtawala wenu, mana iye ndiye chilongozi mkpwulu katika tsi yenu. 14 Tsona ishimuni vilongozi a majimbo ariotsambulwa ni ye mkpwulu, akale andatiya adabu atu ahendao makosa na kutogola hara ahendao mambo manono. 15 Mana Mlungu analonda muhende mambo manono ili hara asio na achili asikale na rorosi ra kugomba kukulaumuni.
16 Dzagbwe mu huru, ela msihumire uhuru wenu kuhenda mai ela sagalani dza atumishi a Mlungu alondwavyo kusagala. 17 Ishimuni atu osi na mmendze afuasi ayawenu. Muogopheni Mlungu na muishimu mtawala wenu.
Vumirirani dza Jesu arivyovumirira
18 Mwi ahendadzi-kazi, ogophani sana matajiri enu, tsona muaishimu, akale ni a pole au asiru. 19 Mlungu nkuhamirwa sana ni mutu ambaye anavumirira utsungu kpwa sababu akaonerwa na anamanya vira Mlungu alondavyo. 20 Mutu kandamhamira Mlungu kpwa kuvumirira ichikala anatiywa adabu kpwa sababu ya makosage. Ela ichikala andavumirira kugaya kpwa sababu akahenda manono, phahi Mlungu andahamirwa.
21 Mnalondwa mvumirire hivyo, mana Jesu mwenye wagaya kpwa sababu yenu. Tsona achikurichirani mfwano, ili mkale mundamuiga. 22  2:22 Isaya 53:9Iye kayahenda dambi, wala kugomba handzo. 23  2:23 Isaya 53:7Aripholaphizwa kayauyiza neno rorosi na ariphoteswa kayajeza kuriphiza. Ela gosi wamrichira Mlungu ahukumuye na haki. 24  2:24 Isaya 53:5–6Jesu mwenye wahala dambi zehu achizihenda avi ni zakpwe hata achikotwa msalabani, ili swiswi husitawalwe tsona ni dambi ela hukale na masagazi gamhamirago Mlungu. Iye walumizwa, ili mphole. 25 Kala mukaangamika dza mangʼondzi chigoricha njira, ela sambi mkauyira ye mrisa wenu anayekurindani.

2:2-3 2:2–3 Zaburi 34:8

2:6 2:6 Isaya 28:16

2:7 2:7 Zaburi 118:22

2:8 2:8 Isaya 8:14–15

2:9 2:9 Kutsama 19:5–6; Isaya 9:2; 43:20–21; Kumbukumbu 4:20; 7:6; 14:2; Tito 2:14

2:10 2:10 Hosea 2:23

2:22 2:22 Isaya 53:9

2:23 2:23 Isaya 53:7

2:24 2:24 Isaya 53:5–6