Baruwa ya kpwandza yoandikpwa ni
PETERO
Tanga mbere
Baruwa hino yaandikpwa ni Petero, mmwenga wa anafundzi kumi na airi a Jesu. Waandikira afuasi a Jesu ariotsamukana hiko Asia Ndide ambayo vi sambi ni tsi ya Uturuki. Sababu hasa ya baruwa hino ni kuatiya moyo afuasi ariokala anagaya na mateso ga atu asiomkuluphira Jesu. Sura ya 5:12 Petero anaandika, “Lengo rangu ni kukutiyani moyo na kukuhakikishirani kukala Mlungu anakumendzani hata ikaledze.” Piya anaatambukiza kuhusu habari nono kuhusu Jesu Masihi ambaye chifoche, kufufukakpwe, na ahadi ya kuuyakpwe tsona vinaapha tumaini. Phahi afuasi hinya anaambwa mateso anagophaha ganaahenda ashiriki mateso arigophaha Jesu ariphokala hipha duniani, na piya anapimwa kuluphiro rao. Kpwa hivyo naatazamie kuphaha mateso zaidi. Piya Petero anatiya moyo afuasi ayae aishi maisha bila lawama, na kuhenda manono. Analavya malagizo kpwa atumwa, alume na achetu ao, na vilongozi a makundi ga afuasi a Jesu.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1:1–2
Kuluphiro rehu rinareha mana 1:3–12
Afuasi a Jesu ni asagale bila lawama 1:13—2:10
Kuaishimu anjina 2:11—3:12
Jesu wagaya kpwa ajili yehu 3:13–22
Kugaya kpwa sababu ya Jesu 4:1–19
Anagoshauriwa vilongozi na atu ao 5:1–11
Salamu 5:12–14
1
Baruwa hino ila kpwangu mimi Petero, mtume wa Jesu Masihi.
Nakuandikirani mwimwi muriotsambulwa ni Mlungu, atu muriotsamizwa kpwa lazima na kutsamukana tsi ya ujenini, msagalao hiko majimbo ga Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia na Bithinia. Mwimwi mwatengbwa hangu kare ni Baba Mlungu kpwa uwezo wa Rohowe. Higa gahendeka kulengana na mpango wa Mlungu, ili mumuogophe Jesu Masihi na kuswamehewa dambi zenu kpwa sababu ya chifoche.* 1:2 Chiyunani chinaamba, kpwa kutimvirwa mlatsowe. Kulengana na chitabu cha Kutsama 24:3–8 Aiziraeli kala achitimvirwa ni milatso ya ngʼombe kuonyesa kala andaika chilagane chao na Mlungu. Petero anaamba kala mlatso wa Jesu ni mola wa chilagane chiphya kahi za Mlungu na atue. (Soma Aeburania 9:18–21.)
Mlungu naakujaliyeni sana kpwa mbazize na akupheni amani.
Kuluphiro rehu
Nahumtogoleni Mlungu ambaye piya ni Isengbwa wa Bwana wehu Jesu Masihi. Mana kpwa mbazize nyinji wahuhenda huvyalwe mara ya phiri, na vivi huna hakika kukala hundaishi na Mlungu hata kare na kare kpwa sababu wamfufula Jesu Masihi. Kpwa hivyo hunagodzera kuphaha zawadi ambazo Mlungu waikira atue hiko mlunguni ambako tagaweza kubanangika, kuola wala kutsakala. Majaliwa higa ni genu mwimwi ambao kuluphiro renu rinakuhendani mrindwe kpwa uwezo wa Mlungu, hadi mundiphotivywa kama Mlungu arivyopanga kuhenda siku ya mwisho.
Phahi hererwani kuhusu gosi ambago Mlungu wakupangirani, hata dzagbwe pha sambi inabidi msononeswe kpwa muda na mateso ga chila aina. Hipha sambi munagaya, ili kuluphiro renu ripimwe na kuonekana kukala ri sawa, dza viratu zahabu ipimwavyo kpwa kuhendaochwa na moho. Kumkuluphira Mlungu kuna mana zaidi kuriko zahabu, mana zahabu indabanangika. Kpwa hivyo Jesu Masihi andaapha nguma na ishima atue avumirirao hipho ndiphokpwedzadzionyesa wazi. 8-9 Vivi tamdzangbwemuona ela munammendza, tsona munamkuluphira. Na kpwa vira munaphokera lengo ra kuluphiro renu ambaro ni kutivywa roho zenu, munahererwa sana, raha isiyogombeka.
10 Manabii atabiri kuhusu mbazi za Mlungu ambazo kala anagodza edze akupheni. Hinyo kala anagomba kuhusu huno wokofu wenu, nao achunguza sana ili auelewe. 11 Mana Roho wa Masihi ariyekala ndani yao watabiri kukala Masihi andagaya na badaye andaphaha nguma. Phahi hara manabii aendza sana amanye mambo higa gandakala rini na gandamphaha ani. 12 Mlungu waahenda hara manabii amanye kukala mambo arigokala anatabiri kala sigo ga kuafwaha aho ela mwimwi. Gara arigogomba ndigo mrigotangazirwa ni hinyo ariokureherani habari nono kuhusu Jesu Muokoli. Nao akusemurirani hizo habari nono kpwa uwezo wa Roho Mtakatifu yekala akahumwa kula mlunguni. Ni mambo ambago hata malaika angemendza sana kugamanya.
Kalani na masagazi gasigo lawama
13 Kpwa hivyo kalani atu a kufikiriya kabila ya kuhenda dzambo rorosi na mkale na chiasi. Kalani na tumaini ra wokofu wa Mlungu mndiophaha hipho Jesu Masihi ndiphokpwedzadzionyesa wazi. 14 Kpwa vira mu ana a Mlungu, muogopheni wala msikubali tsona kulunga tamaa zenu mbii mrizokala nazo mriphokala tamuelewa ukpweli wa Mlungu. 15 Badala ya hivyo, dza viratu ambavyo Mlungu yekuihani kana lawama, mwimwi namwi ni mkale bila lawama katika rorosi muazaro na muhendaro. 16  1:16 Alawi 11:44–45; 19:2Kpwa mana kahi za Maandikoge, Mlungu anaamba, “Kalani atakatifu, kpwa kukala mimi ni mtakatifu.”
17 Mlungu, ambaye munamuiha Baba, anahukumu atu osi kulengana na mahendo gao bila ubaguzi. Kpwa hivyo, muogopheni sana kpwa muda uhu ambao mchere sagala hipha duniani dza ajeni. 18 Mana mnamanya kukala Mlungu, wakukombolani ili msikale na masagazi gasigofwaha dza arivyokala akare enu. Chisha kayahumira vitu vibanangikavyo dza feza na zahabu. 19 Ela wahumira mlatso wa samani wa Jesu ambaye kala ni dza Mwana ngʼondzi asiye na dowa wala makosa. 20 Hangu dunia taidzangbweumbwa Mlungu kala akamtsambula kare Jesu kpwa kusudi hiri. Ela achigodza hadi wakati huno wa mwisho ndipho achimreha na kumuonyesa wazi kpwa atu osi duniani. Higa wagahenda kpwa ajili yenu. 21 Wakpwedza kpwa akulongozeni mkuluphire Mlungu ariyemfufula na kumupha nguma. Ndiyo mana munakuluphira na kumtegemea Mlungu.
22 Kpwa vira munasagala kulengana na mafundzo ga kpweli kuhusu Jesu, mioyo yenu yatsuka ili muweze kumendza ayawenu chikpweli-kpweli. Phahi mendzanani mioyo kutsuka, 23 mana mwavyalwa mara ya phiri. Kuvyalwa hiku siko kpwa avyazi a chimwiri (mana maisha ga chimwiri, mwishirowe ni chifo), ela ni kukala na uzima wa kare na kare urehwao ni neno ra Mlungu ndirokalako hata kare na kare. 24  1:24 Isaya 40:6–8Mana:
“Anadamu osi ni dza nyasi,
na uzuri wao ni kama maruwa ga weruni.
Nyasi nkunyala na maruwa gakagbwa,
25 ela neno ra Mwenyezi Mlungu rindakalako hata kare na kare.”
Neno riri ni yo habari nono kuhusu Jesu, mriyosemurirwa.

*1:2 1:2 Chiyunani chinaamba, kpwa kutimvirwa mlatsowe. Kulengana na chitabu cha Kutsama 24:3–8 Aiziraeli kala achitimvirwa ni milatso ya ngʼombe kuonyesa kala andaika chilagane chao na Mlungu. Petero anaamba kala mlatso wa Jesu ni mola wa chilagane chiphya kahi za Mlungu na atue. (Soma Aeburania 9:18–21.)

1:16 1:16 Alawi 11:44–45; 19:2

1:24 1:24 Isaya 40:6–8