5
Matajiri munaonywa
Sambi phundzani mwi matajiri, nakuambirani, rirani na mjute sana kpwa sababu ya mashaka ndigokuphahani! 5:2 Mathayo 6:19Mali zenu zaola, na nguwo zenu zariwa ni mabamama. Zahabu zenu na feza zahenda ngʼandu. Iyo ngʼandu indalavya ushaidi kukuhusuni na indakuryani dza viratu moho. Mwadzirundikizira mali siku za mwisho. 5:4 Kumbukumbu 24:14–15Lolani! Mwarema kuripha atu ariokuhenderani kazi mwenu mindani. Nayo mishahara ambayo taiyariphiwa inakuririrani. Chiriro cha hinya avunadzi chamfikira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. Mwasagala duniani maisha ga raha na anasa. Mu dza nyama ambao anona na a tayari kpwa siku ya kutsindzwa. Mwaamula na mchiaolaga atu a haki, ambao kala taana uwezo wa kukupingani.
Vumirirani mashaka
Phahi enehu, vumirirani hadi Bwana Jesu ndiphouya. Hebu lola mkurima agodzeravyo mimea ya mwakpwe mundani hadi ndiphovyala mavuno ga samani! Tsona nkuvumirira kugodza mvula ya vuri na mwaka. Mwimwi piya vumirirani na msifwe mioyo, mana Bwana Jesu a phephi na kpwedza.
Msinungʼunikirane sedze mkaamulwa. Lolani! Muamuli mkpwulu a pho mryangoni! 10 Enehu, lungani mfwano wa manabii ariotangaza neno ra Bwana Jesu: avumirira hata wakati wa mateso. 11  5:11 Ayubu 1:21–22; 2:10; Zaburi 103:8Hunaatogola hinyo kpwa sababu avumirira. Mmanye mfwano wa Ayubu vira arivyovumirira hadi mwisho, na munaona vira ambavyo Mlungu kala akampangira Ayubu mambo manono. Mlungu ana mbazi nyinji.
12  5:12 Mathayo 5:34–37Zaidi ya higo gosi enehu, msiape tsetsetse. Msiape kuhadza Mlungu, dunia wala chitu chochosi. Ichikala neno ni ra kpweli amba “Ni kpweli”, na ichikala sivyo amba “Sivyo”, ela msiape au mundaamulwa.
Uwezo wa kuvoya Mlungu
13 Dze, kuna mutu ariye tabuni? Ni lazima avoye Mlungu. Uchikala una raha, phahi imba mawira ga kumtogola Mlungu. 14  5:14 Mariko 6:13Kuna mmwenga wenu ni mkpwongo? Naaihe vilongozi a afuasi a Jesu amuvoyere na ampake mafuha* 5:14 Akongo nkupakpwa mafuha kuonyesa Mlungu ndiye aphozaye kpwa uwezowe. kpwa dzina ra Bwana Jesu. 15 Namwi mchivoya na kuamini kukala hiye mkpwongo andaphola, Mlungu andamphoza. Ichikala wahenda dambi, andaswamehewa. 16 Kpwa hivyo chila mmwenga naaseme dambize kpwa myawe na mvoyerane ili muweze kuphozwa makongo genu. Mavoyo ga mutu wa haki gana nguvu sana na ganahenda kazi. 17  5:17 1 Afalume 17:1; 18:1Elija kala ni mwanadamu dza sisi. Wavoya chikpweli-kpweli kusinye mvula, nayo mvula taiyanya ko Iziraeli kpwa miaka mihahu na miezi sita. 18  5:18 1 Afalume 18:42–45Badaye Elija wavoya tsona, ndipho mvula ichinya, nayo tsi ichimera mimea.
19 Enehu, myawenu achikosa kulunga kpweli, wanjina naamkanye na kumuuyiza njira ya sawa, 20  5:20 Misemo 10:12; 1 Petero 4:8mmanye, mutu yeyesi ndiyemuuyiza mchina-dambi njira ya sawa, andaokola rohoye isifwe, na andamuhenda aswamehewe dambize nyinji.

5:2 5:2 Mathayo 6:19

5:4 5:4 Kumbukumbu 24:14–15

5:11 5:11 Ayubu 1:21–22; 2:10; Zaburi 103:8

5:12 5:12 Mathayo 5:34–37

5:14 5:14 Mariko 6:13

*5:14 5:14 Akongo nkupakpwa mafuha kuonyesa Mlungu ndiye aphozaye kpwa uwezowe.

5:17 5:17 1 Afalume 17:1; 18:1

5:18 5:18 1 Afalume 18:42–45

5:20 5:20 Misemo 10:12; 1 Petero 4:8