4
Richani mai na mumhumikire Mlungu
Ni utu wani ambao unakuhendani mhehe na kupigana? Ni tamaa mbaya ambazo zinapingana mwenu mioyoni. Mnalonda vitu vya atu ela tamuweza kuviphaha. Tsona mu tayari hata kuolaga atu. Mnaaza vitu vya ayawenu, wala tamuviphaha, namwi mkuheha na mkapigana ili mviphahe. Ela tamphaha mtakavyo kpwa sababu tamumvoya Mlungu. Na hata mchivoya piya tamphaha, kpwa sababu tamuvoya na nia nono, tsona munavoya vitu ambavyo ni vya kukustareheshani mwi enye.
Mwi adiya! Tammanya kala kumendza dunia ni kumzira Mlungu? Mutu yeyesi adzihendaye msena wa dunia, anakala adui wa Mlungu. Maandiko ganaamba, “Mlungu wamuhenda Rohowe aishi mwehu mioyoni naye anamendza hudzilavye kpwa Mlungu bahi.”* 4:5 Mana ganjina ni, Mlungu wamtiya chila mwanadamu roho, nayo ina chidzitso sana. Hebu mwi munaona tagana mana? 4:6 Misemo 3:34Ela Mlungu anahuonera mbazi zaidi. Ndiyo mana Maandiko ganaamba,
“Mlungu anapinga anaodzikarya,
na kuaonera mbazi a pole.”
Phahi, dzilavyeni kpwa Mlungu. Mpingeni Shetani naye andakuchimbirani. Msengerereni Mlungu naye andakpwedza phephi namwi. Mwimwi achina-dambi, richani mahendo genu mai! Na mwimwi murio na nia mbiri, lungani Mlungu moyo kutsuka! Sononekani, mjute na mrire. Galuzani chitseko chenu chikale chiriro na raha yenu ikale majuto. 10 Dzitserezeni mbere za Mlungu naye andakuunulani.
Msilaumiane
11 Enehu, msilaumiane. Yeyesi amlaumuye myawe au kumuamula analaumu na kuilavya makosa Shariya. Kazi yenu siyo kulavya makosa Shariya ichikala i sawa, ela ni kuilunga. 12 Kuna mutu mmwenga ambaye ni mlavyadzi-shariya na ni muamuli, naye ana uwezo wa kuokola au kulavya uamuli wa chifo. Ela mwimwi tamuna haki ya kuamulana.
Msihende ngulu
mana tammanya ra muhondo
13  4:13 Misemo 27:1Sambi hebu phundzani mwi muambao, “Rero au muhondo hundaphiya mudzi fulani hukasagale hiko mwaka mzima kuhenda bishara na kuphaha pesa nyinji.” 14 Mwimwi tammanya maisha genu ndivyokala muhondo! Mana maisha genu ni dza guro ambaro nkutuluka kpwa muda alafu rikayaya. 15 Badala ya hivyo mwimwi ni muambe, “Mlungu achimendza hundaishi na huende chitu fulani.” 16 Ela mbona munadzikarya na kuhenda ngulu? Kuhenda ngulu dza hivyo ni makosa.
17 Phahi, mutu yeyesi ambaye anamanya rira ra sawa na asirihende, amanye anahenda dambi.

*4:5 4:5 Mana ganjina ni, Mlungu wamtiya chila mwanadamu roho, nayo ina chidzitso sana.

4:6 4:6 Misemo 3:34

4:13 4:13 Misemo 27:1