3
Rinda lilimiro na ugombaro
Enehu, msikale alimu mosi, mana uamuli wa swiswi alimu indakala kali zaidi kuriko ya atu osi. Atu osi nkuhenda makosa manji. Ela ichikala mutu kagomba makosa, phahi kana lawama ya aina yoyosi. Naye anaweza kudzirinda kamare. Uchitaka kumlongoza farasi, unatiya chipande cha chuma mwakpwe mlomoni na kuchifunga na kamba nyire.* 3:3 Uchivweha zira kamba unaweza kumuhenda farasi agaluke na kukuphirika kura ulondako. Tsona nauhaleni mfwano wa meli. Vyo irivyo kulu nkugaluzwa ni usukani mdide sana na ikaphiya kura dereva alondako, hata dzagbwe kuna phuto kali. Lilimi naro dza vivyo, hata dzagbwe ni chitu chidide mwirini, ela rinaweza kudzikarya sana. Hebu lola tsaka kulu sana nkutiywa tsandzala ni tsetse ndide ya moho. Lilimi naro ni dza tsetse ya moho. Raodzala mambo mai dza dunia irivyo na nkugaeneza vilungo vyosi vya mwiri. Mohowe ula jehanamu na unaweza kubananga maisha gehu gosi, hangu kuvyalwa hadi kufwa.
Swiswi anadamu hunaweza kufuga chila aina ya nyama, nyama a mapha, viumbe vihambalavyo na viumbe vya baharini. Ela takuna mutu awezaye kufuga lilimi. Lilimi ni dzii na taritawalika, tsona raodzala sumu kali sana ya kuolaga. 3:9 Mwandzo 1:26Hukuhumira lilimi kumtogola Baba Mlungu, na hukurihumira kupiga bako atu, ambao aumbwa kpwa mfwano wa Mlungu. 10 Mromo uho hinyo mmwenga, nkujaliya na ukalani. Enehu, higa ni mambo mai sana! 11 Dze pula mwenga ya madzi inaweza kulavya madzi ga pepho na ga munyu wakati mmwenga? 12 Enehu, dze muuyu unaweza kuvyala makpwadzu? Hebu mzabibu unaweza kuvyala mauyu? Phahi hata pula ya madzi ga munyu taiweza kulavya madzi ga pepho.
Marifwa ga kpweli gala kpwa Mlungu
13 Dze, ni ani ariye na achili na marifwa? Ichikala a kuko naahende mahendo manono kuonyesa marifwage, ela naasihende ngulu kpwa sababu ya mahendoge. 14 Ela ichikala mioyo yenu yaodzala chidzitso, upindzani na utsungu, phahi msidzikudule mukaamba muna marifwa, munadzichenga. 15 Marifwa dza higo tagala mlunguni, ela ni ga hipha duniani. Nago gala kpwa achili za anadamu na mashetani. 16 Kpwa mana phophosi pharipho na chidzitso na upindzani, phana fujo na mambo mai ga chila aina. 17 Ela kpwa kpweli atu ario na marifwa galago mlunguni ni asafi. Nao taamendze kuheha, ni a pole, a tayari kuphundza ayawao, ana mbazi nyinji na mahendo manono. Tsona taana ubaguzi wala unafiki ela wakati wosi ni aaminifu. 18 Atu ambao nkuunganisha atu anaoheha, ni dza atu ario anaphanda mbeyu za amani, nao andavuna haki.

*3:3 3:3 Uchivweha zira kamba unaweza kumuhenda farasi agaluke na kukuphirika kura ulondako.

3:9 3:9 Mwandzo 1:26