2
Onyo kuhusu kubaguwana
Enehu, munamkuluphira Bwana Jesu Masihi, Mfalume wehu wa ajabu, kpwa hivyo msibaguwane. Mendzerepho mutu edze phenu mkpwutanoni akavwala nguwo nono na pete za zahabu, na wanjina naye edze pho mkpwutanoni akavwala mademu mademu. Alafu muonyese ishima kpwa yuya achiyevwala nguwo nono na mumuambe, “Tafadhali sagala hipha chihini.” Ela yuya mgbwayi mumuambe, “Uwe ima hipha au usagale photsi.” Phahi mundakala munabaguwana wazi na kuhukumu kpwa maazo genu mai.
Phundzani enehu amendzwa, Mlungu watsambula agayi akale matajiri mwao mioyoni, kpwa sababu anamkuluphira Mlungu vinono. Nao ndio ndiojaliwa na mambo mazuri gosi ambago Mlungu waalaga atu ammendzao. Ela mwabera achiya. Mmanye kala matajiri ndio ambao nkukuonerani na kukuphirikani kotini. Tsona aho ndio amlaphizao Jesu ambaye ni mtawala wenu.
2:8 Alawi 19:18Shariya muhimu ya Mlungu yoandikpwa ndani ya Maandiko, inaamba, “Mmendze myao dza vyo udzimendzavyo mwenye.” Mchiilungato hiyo, mundakala munahenda sawa-sawa. Ela mchibaguwana, munahenda dambi na mundahukumiwa kpwa kuvundza shariya hino. 10 Kpwa mana yeyesi alungaye shariya zosi ela akavundza mwenga bahi, ana makosa sawa na mutu avundzaye shariya zosi. 11  2:11 Kutsama 20:13–14; Kumbukumbu 5:17–18Kpwa sababu iye ariyeamba “Usizini,” piya ndiye ariyeamba, “Usiolage.” Phahi hata ichikala kukazini, ela ukaolaga mutu, bado ukavundza shariya za Mlungu. 12 Kpwa hivyo rorosi mgombaro na muhendaro, hendani mchimanya kukala mundahukumiwa ni shariya yiikayo atu huru. 13 Mana mutu yeyesi ambaye kandamuonera mbazi myawe, naye kandaonerwa mbazi. Ela uchionera mbazi ayao, naye Mlungu andakuonera mbazi siku ya chiyama.
Kukuluphira bila ya mahendo
ni kazi bure
14 Enehu, kuna mana yani mutu achiamba anamkuluphira Jesu ela mahendoge tagaonyesa? Kpwa kpweli kuluphirore tariweza kumuokola. 15 Mendzerepho mfuasi myao, mlume au mchetu, edze kpwako kana nguwo wala chakurya. 16 Alafu mmwenga wenu amuambe, “Phiya salama mwenehu, dzibwiningize nguwozo na urye vinono!” Ela msiphomupha chakurya wala nguwo alondazo, andafwaidikadze? 17 Kpwa hivyo, kukuluphira bila ya kuonyesa mahendo manono ni kazi ya bure tsetsetse. 18 Sambi mutu anaweza kuamba kukala atu anjina ana kuluphiro, na anjina nao ana mahendo manono. Aa! Kuweza kunihakikishira kukala unakuluphira bila ya kuhenda mahendo manono. Ela mahendo gangu manono gandakuhakikishira kala ninakuluphira. 19 Unaamini kukala Mlungu ni mmwenga. Hivyo ni sawa tsetsetse, ela taitosha! Mana hata pepho nao anaamini kala Mlungu ni mmwenga, tsona nkukakama kpwa wuoga. 20 U mzuzu uwe! Unalonda kuhakikishirwa kala kuluphiro bila ya mahendo manono tarina mana?
21  2:21 Mwandzo 22:1–14Umanye kala mkare wehu Burahimu wahala mwanawe Isaka ili akamulavye sadaka. Naye Mlungu achimuona ana haki kpwa sababu ya mahendoge. 22 Vino ukaona? Burahimu wakubali kuhenda vira Mlungu arivyoamba kpwa sababu wamkuluphira. Phahi kuluphirore rakamilishwa ni mahendoge. 23  2:23 Mwandzo 15:6; 2 Nyakati 20:7; Isaya 41:8Na gatimiya kama Maandiko gaambavyo, “Burahimu wamkuluphira Mlungu na kpwa sababu iyo, Mlungu achimkubali kukala ni mutu wa haki.” Ndipho Burahimu achiihwa msena wa Mlungu. 24 Mkaona sambi, mutu anahendwa kukala na haki kpwa mahendoge, wala siyo kpwa kukuluphira macheye.
25  2:25 Joshuwa 2:1–21Mfwano wanjina ni Rahabu ambaye kala ni malaya. Piya naye waphaha haki kpwa mahendoge. Wafwitsa Aiziraeli ambao kala ni apelelezi, na achiaterya kuchimbira na njira yanjina.
26 Phahi, hunamanya mwiri bila ya roho unafwa, dza viratu kukuluphira bila ya kuhenda mahendo manono ni kazi ya bure tsetsetse.

2:8 2:8 Alawi 19:18

2:11 2:11 Kutsama 20:13–14; Kumbukumbu 5:17–18

2:21 2:21 Mwandzo 22:1–14

2:23 2:23 Mwandzo 15:6; 2 Nyakati 20:7; Isaya 41:8

2:25 2:25 Joshuwa 2:1–21