2
Hana anamtogola Mlungu
2:1–10 Luka 1:46–55; Zaburi 9:14; 13:5; 20:5Halafu Hana wavoya achiamba,
Moyo wangu unamtogola Mwenyezi Mlungu,
Mkpwotse wangu ukaimarishwa ni Mwenyezi Mlungu,
Mromo wangu unaatseka aviha angu;
Kpwa kukala nahamirwa ni wokofuwe;
Takuna ariye mtakatifu dza Mwenyezi Mlungu;
Kpwa mana takuna yeyesi ariye dza iye,
wala takuna ariye mwamba dza Mlungu wehu.
 
Richani kugomba na ngulu hivyo;
Kudzikarya kusituluke mwenu miromoni;
Kpwa kukala Mwenyezi Mlungu ni Mlungu wa marifwa,
Naye mahendo nkugapima kpwa chipimo.
Maha ga masujaa gavundzwa,
Ela hinyo anyonje akatiywa nguvu.
Hinyo ariokala na shibe, ndipho anadzikodisha ili aphahe chakurya.
Na hinyo ariokala na ndzala ndipho anaphaha raha.
Ee! Hiye mchetu tasa akavyala ana sabaa,
Na hiye ariyekala na ana anji akakotseka.
 
Mwenyezi Mlungu nkuolaga na nkuyiza moyo;
Nkutsereza hadi kuzimu, chisha ndiye alavyaye mutu kula kuzimu.
Mwenyezi Mlungu nkuhenda mutu akakala mchiya na piya nkumtajirisha;
Nkumtsereza tsini, chisha nkumuunula dzulu.
Nkumuunula mchiya kula vumbini,
nkumkpweza mgbwayi kula dzalani,
ili aasagike phamwenga na akulu,
achirisi chihi cha endzi cha utukufu;
Kpwa mana nguzo za dunia zina Mwenyezi Mlungu,
naye wauika ulimwengu dzuluye.
 
Iye andarinda maisha ga atakatifue;
Ela ayi andaangamizwa jizani,
Mana takuna mutu ndiyeshinda kpwa mkpwotsewe.
10 Ashindanao na Mwenyezi Mlungu andaangamizwa tsetsetse;
Iye andaaolaga na chiguruguru kula mlunguni.
Mwenyezi Mlungu andaamula dunia yosi;
Naye andamupha mfalumewe mkpwotse,
na kuenjereza uwezo wa iye ariyemmwagira mafuha.* 2:10 ariyemmwagira mafuha Mpakpwa mafuha ili akale mfalume, mlavyadzi-sadaka, au nabii, kpwa Chieburania ni Masihi na kpwa Chiyunani ni Kristo.
11 Chisha Elikana wauya Rama, kpwakpwe kaya. Ela hiye mwana Samueli wamuhumikira Mwenyezi Mlungu mbere za Eli, mlavyadzi-sadaka.
Ana alume a Eli
12 Phahi, hinyo ana a Eli kala ni atu ayi asiomjali Mwenyezi Mlungu, 13 wala kulunga shariya za kuphaha vitu kula kpwa atu virivyokala ni haki atu kuapha alavyadzi-sadaka. Wakati hinyo mutu yeyesi aripholavya sadaka wakati wowosi, ndipho nkpwedza mtumishi wa mlavyadzi-sadaka, nyama iriphokala inaokoha naye nkukala ana uma wa meno mahahu mwakpwe mkpwononi; 14 naye nkuutiya kpwa nguvu himo nyunguni au birikani au sufuriani au mwiyoni; nyama yoyosi ndiyodungbwa ni hinyo uma, mlavyadzi-sadaka nkuihala mwenye. Hivyo ndivyo ahenderwa Aiziraeli osi ariokpwedza Shilo kulavya sadaka zao. 15 Chisha, kabila ya kuochwa marunya, nkpwedza mtumishi wa mlavyadzi-sadaka, akamuambira yuya mwenye kuilavya sadaka, “Mtuluzire mlavyadzi-sadaka nyama ya kuocha; kpwa kukala kataki kuhewa nyama ichiyotokoswa, ela nyama mbitsi.” 16 Na ichikala mutu hiye andamuamba, “Richa kpwandza nioche higo marunya, chisha uhale kadiri rohoyo ndivyomendza.” Ndipho hiye mtumishi wa mlavyadzi-sadaka nkujibu, “Sivyo hivyo, sharuti uniphe vi sambi. Ichikala, kundanipha, phahi ndaihala kpwa nguvu.” 17 Hivyo phahi, dambi yao hinyo ana a Eli, yakala kulu sana matsoni pha Mwenyezi Mlungu; kpwa mana atu hinyo abera sadaka ya Mwenyezi Mlungu.
Hana ayajambosa Samueli
18 Ela Samueli kala achihumika mbere za Mwenyezi Mlungu naye wakala barobaro, mwenye kuvwala chisibao cha katani. 19 Chisha nine kala achimshonera kandzu ndide na kumrehera mwaka hadi mwaka, chila ariphokpwedza phamwenga na mlumewe ili kulavya sadaka chila mwaka. 20 Naye Eli waabariki Elikana na mchewe achiamba, “Mwenyezi Mlungu naakuphe uvyazi na mchetu hiyu, badala ya hiyu uriyemlavya ahumikire Mwenyezi Mlungu.” Chisha nyo nkuuya kpwao kaya. 21 Naye Mwenyezi Mlungu wamuonera mbazi Hana, achimjaliya kuvyala ana a chilume ahahu na a chichetu airi. Naye hiye mwanache Samueli waenderera kukula mbere za Mwenyezi Mlungu.
Eli anakanya anae
22 Phahi wakati hinyo Eli kala ni mtumia sana; naye wasikira mambo gosi ambago anae a chilume ahendera Aiziraeli; na vira arivyolala na achetu ariokala achihumika mryangoni mwa hema ra mkpwutano. 23 Naye waauza, “Kpwa utu wani munahenda mambo dza higo? Kpwa mana nasikira kula kpwa atu hinya osi habari za mahendo genu mai. 24 Hivyo sivyo anangu, kpwa mana habari hino ninayoisikira inayoenezwa ni atu a Mwenyezi Mlungu siyo nono. 25 Mutu achimkosera myawe, anaweza kuvoyerwa ili Mlungu amswamehe; ela mutu achimkosera Mwenyezi Mlungu, ni ani ndiyemkanira?” Ela taayamphundza ise yao, kpwa sababu Mwenyezi Mlungu kala akakata shauri kuaolaga. 26  2:26 Luka 2:52Na yuya mwanache Samueli, waenderera kukula na achikubalika mbere za Mwenyezi Mlungu na anadamu piya.
Unabii chinyume cha Eli
na nyumbaye
27 Siku mwenga mutu wa Mlungu wamlunga Eli achimuamba, “Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Mimi nádzionyesa chingʼangʼa kpwa nyumba ya mkareo Aruni, ariphokala anamuhumikira Farao hiko Misiri. 28  2:28 Kutsama 28:1–4; Alawi 7:35,36Námtsambula iye kahi za mbari zosi za Iziraeli, ili akale mlavyadzi-sadaka wangu, apande phatu phangu pha kulavira sadaka na afukize uvumba na kuvwala chisibao mbere zangu. Nami naapha atu a mryango wa sowe sadaka zosi za kuochwa za ana a Iziraeli. 29 Kpwa utu wani phahi munabera sadaka zangu nrizolagiza nireherwe? Kpwa utu wani unaishimu anao kuriko mimi? Aho kudzinoneza enye kpwa kurya seemu nono za sadaka zosi ambazo atu angu Iziraeli ananirehera. 30 Kpwa sababu hiyo, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, anaamba hivi, ‘Náahidi kpweli, nchiamba kukala nyumbayo na nyumba ya sowe indakala mbere zangu kunihumikira hata kare na kare,’ ela hivi sambi Mwenyezi Mlungu anakuamba hivi, ‘Dzambo hiri na rikale kure nami, ndaishimu anaoniishimu na ndabera anaonibera.’ 31 Lola, siku ziredza, ambapho ndaolaga barobaro osi alume kula kpwa atuo na kula kpwa mryango wa sowe, hata takundakala mlume yeyesi ndiyetsakala. 32 Nawe undakala matesoni na undaonera chidzitso ayao ambao nindaabariki kpwa utajiri wosi ndioupha Iziraeli wala mryangoo tamundakala na mtumia hata kare na kare. 33 Chisha mutuo ambaye sindamuusa phatu phangu pha kulavira sadaka, andakala mutu wa chiriro na sonono ya moyo; chisha atu osi a chivyazi cha mryangoo andafwa kpwa mkpwono wa mutu. 34  2:34 1 Samueli 4:11Na hino ndiyo ishara ndiyokala kpwako, anao airi, Hofini na Finehasi; osi andafwa siku mwenga. 35 Nami ndadzitsamburira mlavyadzi-sadaka muaminifu, ndiyehenda sawa-sawa na mambo gosi nrigonago mwangu moyoni na mwangu achilini. Nami ndaimarisha nyumbaye; nao andahumika mbere za Masihi 2:35 Au, mpakpwa mafuha (soma 1 Samueli 2:10). wangu hata kare na kare. 36 Na ichikala mutu yeyesi wa mryangoo andasala, phahi andaphiya akamgbwerere maguluni mlavyadzi-sadaka wangu, avoye chipande cha feza au mkpwahe. Na piya andamuamba, ‘Myao niinjiza kpwenye kazi mwengayapho ya ulavyadzi-sadaka, niphahe kurya dzagbwe nchipande chidide cha mkpwahe.’ ”

2:1 2:1–10 Luka 1:46–55; Zaburi 9:14; 13:5; 20:5

*2:10 2:10 ariyemmwagira mafuha Mpakpwa mafuha ili akale mfalume, mlavyadzi-sadaka, au nabii, kpwa Chieburania ni Masihi na kpwa Chiyunani ni Kristo.

2:26 2:26 Luka 2:52

2:28 2:28 Kutsama 28:1–4; Alawi 7:35,36

2:34 2:34 1 Samueli 4:11

2:35 2:35 Au, mpakpwa mafuha (soma 1 Samueli 2:10).