3
Mwenyezi Mlungu
anagomba na Samueli
Phahi, hiye mwanache Samueli wamuhumikira Mwenyezi Mlungu tsini ya marezi ga Eli. Na siku hizo Mwenyezi Mlungu kala kagomba na atu sana, wala takuyakala na ruwiya za vivyo kpwa vivyo. Siku mwenga, Eli ambaye matsoge kala gakaandza kufwa hata kaona vinono, kala arere mwakpwe chumbani. Taa ya Mlungu kala taidzangbwefwa. Samueli naye kala arere ndani ya hema ra Mwenyezi Mlungu, phephi na sanduku ra Mlungu. Phahi, Mwenyezi Mlungu wamuiha Samueli; naye achiihika, “Ee!” Ndipho Samueli achiphiya kpwa Eli mairo achendamuamba, “Himi nkedza, mana ukaniiha.” Ela Eli achiamba, “Mino sikuihire, uya ukalale.” Phahi Samueli wauya, achendalala.
Mwenyezi Mlungu wamuiha kano ya phiri, “Samueli!” Naye Samueli waunuka achiphiya kpwa Eli achiamba, “Himi nkedza mana ukaniiha.” Ela Eli achiamba, “Sikakuiha, mwanangu; uya ukalale.”
Wakati hinyo, Samueli kala kadzangbwemanya Mwenyezi Mlungu na kala kadzangbwefwenurirwa neno ra Mwenyezi Mlungu. Mwenyezi Mlungu wamuiha Samueli kano ya hahu. Samueli waunuka achiphiya kpwa Eli achendamuamba, “Himi nkedza mana ukaniiha.”
Ndipho Eli achimanya kukala Mwenyezi Mlungu ndiye ariyekala anamuiha yuya mwanache. Kpwa hivyo Eli achimuambira Samueli, “Phiya ukalale na ichikala andakuiha, amba hivi: ‘Gomba Mwenyezi Mlungu, mimi mtumishio nakuphundza.’ ”
Phahi Samueli wauya phatuphe achendalala.
10 Badaye Mwenyezi Mlungu wakpwedzaima phephi na Samueli, achiiha dza viratu kpwandza, “Samueli! Samueli!”
Ndipho Samueli achiamba, “Gomba Mwenyezi Mlungu, mimi mtumishio nakuphundza.”
11 Ndipho Mwenyezi Mlungu achimuambira Samueli, “Lola, ni phephi na kuhenda utu himu Iziraeli, na chila ndiyeusikira andadziondoka. 12 Siku iyo nindatimiza gosi nirigogomba chinyume cha Eli na chivyaziche, hangu mwandzo hadi mwisho. 13 Námuambira kukala ndaamula chivyaziche hata kare na kare, kpwa ajili ya uyi aumanyao, mana anae anikufuru ela iye kayaakanya. 14 Kpwa hivyo naapira Eli na chivyaziche, kukala uyi wao taundatakaswa kpwa sadaka ya kuochwa wala sadaka zanjina hata kare na kare.”
15 Samueli walala hadi ligundzu, kuriphocha wavugula miryango ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu, ela achiogopha kummanyisa Eli ruwiya hiyo. 16 Phahi Eli wamuiha Samueli achimuamba, “Samueli mwanangu!”
Naye achiihika, “Ee!”
17 Eli achimuuza, “Mwenyezi Mlungu akakuambadze? Na usinifwitse utu. Uchinifwitsa rorosi ambaro Mwenyezi Mlungu akakuambira phahi Mlungu naakuone na akutiye adabu.”
18 Phahi Samueli achimuambira chila chitu, kamfwitsire rorosi. Naye Eli achiamba, “Iye ndiye Mwenyezi Mlungu, naahende ririro sawa phakpwe matsoni.” 19 Samueli wakula, na Mwenyezi Mlungu kala a phamwenga naye, na maneno gosi ga Mwenyezi Mlungu garigogombwa ni Samueli gatimiya. 20 Na Aiziraeli osi, kula Dani hadi Beeri-Sheba, amanya kukala Samueli ni nabii muaminifu wa Mwenyezi Mlungu. 21 Naye Mwenyezi Mlungu waenderera kuphahikana hiko Shilo, mana wadzionyesa kpwa Samueli na achigomba naye. Naye Samueli achiaambira Aiziraeli osi.