4
Sanduku ra chilagane rinatekpwa
[Siku hizo Afilisti akusanyika ili apigane na Aiziraeli,]* 4:1 Maneno higa, garigoikpwa katika vifungo, gaandikpwa katika nakala za chilagane cha kare cha Chiyunani. nao Aiziraeli atuluka akapigane nao. Aiziraeli apiga kambi yao phephi na Ebenezeri na Afilisti achipiga yao hiko Afeki. Afilisti ashambuliya Iziraeli na viha virivyoenderera, Aiziraeli ashindwa ni Afilisti. Afilisti aolaga Aiziraeli elufu ne siku hiyo.
Anajeshi ariotiya ariphofika kpwao kambini, atumia a Iziraeli aauza, “Mbona Mwenyezi Mlungu rero akahuricha hupigbwe ni Afilisti? Huphiyeni Shilo hukarehe sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu hiku, ili hukale naro na rihutivye na aviha ehu.”
4:4 Kutsama 25:22Phahi ahuma atu hiko Shilo achendahala sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, akalaye dzulu ya makerubi. Hara ana airi a Eli, Hofini na Finehasi nao akpwedza phamwenga na sanduku ra chilagane ra Mlungu. Hiro sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu ririphoinjizwa kambini, Aiziraeli osi apiga kululu kpwa furaha, hata tsi ichivuma. Afilisti ariphosikira zumo, achiamba, “Ro hoyo rosi ko kambi ya Aeburania manage ni utu wani?”
Ariphomanya kukala sanduku ra Mwenyezi Mlungu rikafika kambini mwa Aiziraeli, Afilisti aogopha, na achiiamba, “Hundamenyaphi swino! Milungu ikainjira kambini, dzambo dza hiri tahudzangbweriona. Hundamenyaphi swino! Ni ani ndiyehutivya na milungu hino iriyo na nguvu? Hino ndiyo milungu iriyopiga Amisiri hiko jangbwani kpwa mashaka ga chila aina. Sambi mwimwi Afilisti piganani chilume na mkale hodari, sedze mukakala atumwa a Aeburania, dza aho arivyokala atumwa ehu. Piganani chilume!”
10 Phahi Afilisti apigana nao, na Aiziraeli achishindwa hadi chila mutu achichimbirira kpwakpwe kaya. Siku iyo Aiziraeli anji aolagbwa, mana asikari elufu mirongo mihahu a Iziraeli a kunyendeka na magulu aolagbwa. 11 Ro sanduku ra Mlungu rahalwa na nyo ana airi a Eli, yani Hofini na Finehasi, achiolagbwa.
Chifo cha Eli
12 Phahi mutu mmwenga wa mbari ya Benjamini wakpwedza mairo kula ko vihani hadi achifika 4:12 Kula Ebenezeri kurikokala hivyo viha hadi Shilo kala ni zaidi ya kilomita 30. Shilo siku iyo-iyo. Naye kala akakpwanyula nguwoze na akadzimwagira vumbi mwakpwe chitswani.
13 Ariphofika, Eli kala asegere phakpwe chihini kanda-kanda ya njira anagodzera, mana moyowe kala una wasiwasi kpwa ajili ya sanduku ra Mlungu. Na hiye mutu ariphoinjira mudzini na kulavya habari hizo, atu osi mudzi mzima arira. 14 Naye Eli ariphosikira kululu za chiriro hicho, wauza, “Zo ndiro ni zani?” Yuya mutu waphiya upesi, achendamuambira Eli. 15 Naye Eli kala akafisa miaka mirongo tisiya na nane na matsoge kala tagaona tsona. 16 Yuya mutu achimuambira Eli, “Mimi ndimi nchiyela vihani, nkachimbira vi rero kula jeshini.” Naye achiuza, “Gakakaladze ko mwanangu?” 17 Hiye ariyereha habari wamjibu achiamba, “Aiziraeli akaachimbira Afilisti. Atu anji sana akaolagbwa, anao osi airi, Hofini na Finehasi, akafwa, na sanduku ra Mlungu naro rikatekpwa.” 18 Hiye mutu ariphohadza sanduku ra Mlungu, Eli wapetuka kula phakpwe chihini achigbwa na kogo kanda ya mryango. Wavundzika singo achifwa mana kala ni mtumia chisha mziho. Naye wakala akaamula atu a Iziraeli kpwa miaka mirongo mine.
19 Chisha mkpwaza-mwanawe, mkpwaza Finehasi kala akapheza na a phephi na kudzivugula. Ariphosikira kukala sanduku ra Mlungu rikahalwa na ise-vyala na mlumewe akafwa, wagbwirwa ni utsungu na achidzivugula, ela nyo utsungu uchimzidi nguvu. 20 Naye ariphokala anakata roho, hara achetu ariokala anamvyalusa amuambira, “Usiogophe, mana ukavyala mwana mlume.” Ela ye kayajibu, wala kayaaphundza. 21 Hiye mwana wamuiha, Ikabodi, manage ni, “Utukufu wa Mlungu ukauka Iziraeli,” kpwa sababu ya kuhalwa kpwa sanduku ra Mlungu na chifo cha mlumewe na cha ise-vyala. 22 Ndipho achiamba, “Utukufu wa Mlungu ukauka Iziraeli, kpwa mana sanduku ra Mlungu rikatekpwa.”

*4:1 4:1 Maneno higa, garigoikpwa katika vifungo, gaandikpwa katika nakala za chilagane cha kare cha Chiyunani.

4:4 4:4 Kutsama 25:22

4:12 4:12 Kula Ebenezeri kurikokala hivyo viha hadi Shilo kala ni zaidi ya kilomita 30.