6
Phahi, hiro sanduku ra Mwenyezi Mlungu rakala himo tsi ya Afilisti muda wa miezi sabaa. Na Afilisti aiha alavyadzi-sadaka na apigadzi mburuga, achiauza, “Hurihendedze hiri sanduku ra Mwenyezi Mlungu? Huambireni hundaweza kuriuyiza viphi kpwao.”
Nao ajibu, “Mchiriuyiza hiro sanduku ra Mlungu wa Iziraeli, msiriuyize mikono mihuphu, ela kpwa vyovyosi mphirikireni Mlungu wa Iziraeli sadaka ya kuusira makosa. Hipho mundaphola, chisha mundamanya ni kpwa sababu gani hino nduni iriyorehwa tayiuswa kpwenu.”
Ndipho achiuza, “Yo sadaka ya kuusira makosa hulondwayo kumphirikira indakala utu wani?”
Nao ajibu, “Nakusanwe vizuka vitsano vya zahabu mfwano wa maphu na vitsano vya zahabu mfwano wa kotso, sawa-sawa na idadi ya akulu a Afilisti, kpwa kukala pigo mwenga rakala dzulu yenu mosi na dzulu ya akulu enu. Kpwa hivyo tengezani vizuka vya maphu genu na vizuka vya kotso enu, abanangao tsi yenu; na mumuishimu ye Mlungu wa Iziraeli. Mendzerepho andaphunguza iyo nduni iriyo dzulu yenu na dzulu ya milungu yenu na dzulu ya tsi yenu. Mbona, phahi, mioyo yenu munaihenda mifu dza vira Amisiri na Farao, arivyohenda? Hata aho bada ya Mlungu kuanyetera, aaruhusu Aiziraeli aphiye vyao.
“Sambi phahi, tengezani rukpwama dziphya, muhale ngʼombe mbiri chetu ziamwisazo, ambazo tazidzangbwefungbwa gogolo namwi mkazifunge ro rukpwama. Ela ana aho ahaleni mkaatiye chaani. Na muhale hiro sanduku ra Mwenyezi Mlungu, mriike dzulu ya hiro rukpwama na hivyo vizuka vya zahabu, ndivyo mphirikira kukala sadaka ya makosa, vitiyeni kandaye kpwenye kasha chisha ririchireni, ziphiye naro kondikophiya.
“Tsona lolani, ichikala rukpwama hiro rindavwehwa kpwa njira ya mwenga kpwa mwenga kuvuka mphaka kuelekeya tsi ya kpwao, yani kuphiya Bethi-Shemeshi, phahi, ndipho hundamanya ni iye ariyehurehera nduni hino. Ela napho tarindalunga njira hiyo, ndipho hundiphomanya ya kukala sio mkpwonowe uriohupiga, yakala ni bahati mbaya.”
10 Phahi atu hinyo ahenda hivyo, ahala ngʼombe mbiri zirizokala zinaamwisa, achizifunga rukpwama na ana aho achiafunga chaani. 11 Chisha achiriika sanduku ra Mwenyezi Mlungu dzulu ya rukpwama, phamwenga na kasha renye vira vizuka vya zahabu vya kotso na vira vya maphu gao. 12 Na hinyo ngʼombe agbwira njira ya mwenga kpwa mwenga kuphiya mudzi wa Bethi-Shemeshi. Alunga njira ya barabara, achiphiya kuno zinaririra ana ao, ela taziyageluka uphande wa kulume wala wa kumotso. Na hinyo akulu a Afilisti azilunga-lunga hadi kufikira miphaka ya Bethi-Shemeshi. 13 Wakati uho atu a Bethi-Shemeshi kala anavuna mtsere wao deteni, ariphounula matso gao na kuriona sanduku ra Mwenyezi Mlungu, ahererwa sana. 14 Na rukpwama hiro rafika munda wa Joshuwa wa Bethi-Shemeshi. Kala phana dziwe kulu naro rakpwendaima phapho hipho. Phahi atu ayaahula mihi ya hiro gari, achiyiochera hizo ngʼombe kama sadaka ya kuochwa kpwa Mwenyezi Mlungu. 15 Nao Alawi aritsereza ro sanduku ra Mwenyezi Mlungu na hiro kasha rokala phamwenga na vyo vizuka vya zahabu, achiviika dzulu ya hiro dziwe kulu. Siku iyo-iyo, atu a Bethi-Shemeshi achilavya sadaka za kuochwa na sadaka zanjina kpwa Mwenyezi Mlungu. 16 Na hinyo akulu atsano a Afilisti ariphomala kugaona higo, auya Ekironi siku iyo-iyo.
17 Hivi ndivyo vira vizuka vitsano vya maphu ga zahabu virivyophirikpwa ni Afilisti, vikale sadaka ya kuusira makosa kpwa Mwenyezi Mlungu. Chila chimwenga chalaviwa kpwa ajili ya mudzi mmwenga, yani Ashidodi, Gaza, Ashikeloni, Gathi na Ekironi. 18 Piya aphirika vyo vizuka vitsano vya kotso vya zahabu, kulengana na idadi ya midzi yosi ya Afilisti, ambayo yatawalwa ni akulu atsano, midzi yenye ngome na piya vidzidzi vyokala kanda-kandaye. Hiro dziwe kulu, ambaro dzuluye aika sanduku ra Mwenyezi Mlungu, hiko mundani kpwa Joshuwa wa Bethi-Shemeshi riphapho hadi rero.
Sanduku ra Chilagane
hiko Kiriathi-Jearimu
19 Naye Mwenyezi Mlungu waolaga baadhi ya atu a Bethi-Shemeshi, kpwa sababu atsungurira ndani ya hiro sanduku ra Mwenyezi Mlungu. Atu mirongo sabaa* 6:19 Vitabu vyanjina ga Chieburania vinasema kukala ni atu elufu mirongo mitsano na mirongo sabaa, ela kulengana na cho chidzidzi vyokala chidide, anji akalunga mirongo sabaa. aolagbwa nao atu asononeka kpwa kukala Mwenyezi Mlungu akaaolaga. 20 Ndipho atu a Bethi-Shemeshi achiamba, “Ni ani awezaye kuima mbere za Mwenyezi Mlungu, hiyu Mlungu mtakatifu? Naro sanduku richila kpwehu rindaphiya kpwa ani?” 21 Nao ahuma ajumbe kpwa enyezi a Kiriathi-Jearimu, akaambire, “Afilisti akariuyiza sanduku ra Mwenyezi Mlungu; phahi tsererani mwedze mrihale mphiye naro kpwenu.”

*6:19 6:19 Vitabu vyanjina ga Chieburania vinasema kukala ni atu elufu mirongo mitsano na mirongo sabaa, ela kulengana na cho chidzidzi vyokala chidide, anji akalunga mirongo sabaa.