8
Aiziraeli analonda mfalume
Samueli ariphokala mtumia, waahenda anae a chilume akale aamuli a Iziraeli. Mwanawe wa kpwandza wa chilume wamuiha Joeli na dzina ra mwanawe wa phiri Abija. Nao kala ni aamuli hiko Beeri-Sheba. Ela hinyo anae taayalunga dza ise yao arivyohenda, ela aricha kulunga njira ya ise yao ili aphahe fwaida kpwa njira ya handzo na kuricha kuhenda haki.
Ndipho atumia osi a Iziraeli akutana phamwenga, achiphiya kpwa Samueli hiko Rama, 8:5 Kumbukumbu 17:14achendamuamba, “Lola, uwe ukakala mtumia na anao taalunga njirazo, phahi hutsamburire mfalume ahutawale dza vira mataifa ganjina gosi.” Ela dzambo hiro ra Aiziraeli kulonda mfalume wa kuaamula tariyamfwahira Samueli. Naye Samueli achimvoya Mwenyezi Mlungu. Mwenyezi Mlungu achimuambira Samueli, “Phundza atu hinya na uahendere chila neno ndirokuambira; kpwa mana taakakurema uwe, ela akanirema mimi, ili nisikale mfalume wao. Kulengana na mahendo gosi arigonihenda hangu siku hira niriphoatuluza kula tsi ya Misiri hadi rero, aniricha na kuhumikira milungu yanjina, na ndivyo anavyokuhendera uwe. Phahi vivi, ahendere vyo alondavyo; ela aonye sana, na uaambire vira ndivyohenderwa ni ye mfalume ndiyeatawala.”
10 Naye Samueli waambira hara atu ariolonda mfalume maneno gosi ga Mwenyezi Mlungu. 11 Achiamba, “Hivi ndivyo ndivyohenda ye mfalume ndiyekutawalani; andahala ana enu na kuahenda aphiriki a magarige ga kuvwehwa ni farasi na anjina kukala atu a kupanda farasie nao andazola mairo mbere za magarige ga kuvwehwa ni farasi. 12 Naye andadzitsamburira atu anjina akale akulu a vikosivye vya anajeshi elufu-elufu na anjina akale akulu a vikosi vya anajeshi mirongo mitsano. Atu anjina andaaika arime mundawe na kuvuna mavunoge na kutengeza silahaze za viha na miyo ya magarige ga kuvwehwa ni farasi. 13 Na ana enu achetu andaahala akale atengezadzi a mafuha ga kunukato, anjina apishi na anjina aochadzi a mikahe. 14 Iye andahala minda yenu ya mizabibu na ya mizaituni, hira iriyo minono sana na aaphe atumishie. 15 Naye andaatoza fungu ra kumi ra mtsere wenu na ra mizabibu yenu, aaphe maofisaage na atumishie. 16 Andahala atumishi enu a chilume na achetu, ngʼombe zenu nono sana* 8:16 Chieburania chinaamba barobaro enu anono. na punda enu naye aahumire kpwa kazize mwenye. 17 Andaatoza fungu ra kumi ra mangʼondzi genu na mbuzi zenu namwi mundakala atumwae. 18 Namwi wakati uho uchifika mundarira kpwa sababu ya hiye mfalume wenu mriyedzitsamburira, ela Mwenyezi Mlungu andakupazani wakati uho.” 19 Ela atu hinyo arema kumphundza Samueli achiamba, “Sivyo hivyo, swino hunalonda hukale na mfalume ahutawale; 20 ili naswi piya hukale dza mataifa ganjina gosi. Chisha mfalume wehu ahutawale na ahulongoze kpwendapigana viha vyehu.” 21 Naye Samueli bada ya kugaphundza maneno higo gosi ga atu, wakpwendamuambira Mwenyezi Mlungu. 22 Mwenyezi Mlungu achimuambira Samueli, “Aphundze go agombago na uatsamburire mfalume.” Chisha Samueli waambira Aiziraeli, “Phiyani, chila mutu naauye kpwao mudzini.”

8:5 8:5 Kumbukumbu 17:14

*8:16 8:16 Chieburania chinaamba barobaro enu anono.