9
Sauli anakutana na Samueli
Phahi kpwakala na mutu wa mbari ya Benjamini, yeihwa Kishi. Ise kala ni Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afiya. Phahi mutu iye wa mbari ya Benjamini, kala achiihwa Kishi, mutu sujaa na mwenye mali. Kishi, kala ana mwana wa chilume, yeihwa Sauli. Naye Sauli kala ni barobaro mnono sana, wala katika Iziraeli takuyakala na mutu mnono dza iye. Sauli kala ni mure kutsupa atu osi mana osi amfika mafuzini. Siku mwenga punda a Kishi, isengbwa wa Sauli, kala akaangamika. Ndipho Kishi achimuambira mwanawe Sauli, “Hala mtumishi mmwenga, uphiye naye mkaaendze hinyo punda.” Nao atsupa kahi-kahi ya tsi ya myango ya Efuraimu na kahi-kahi ya tsi ya Shalisha, ela taayaaona. Chisha achitsupa kahi-kahi ya tsi ya Shaalimu, wala hiko nako kala taako. Achendaaendza kpwenye tsi ya Benjamini, ela kuko nako taayaaphaha. Ariphofika tsi ya Sufu, Sauli wamuambira mtumishiwe ariyelungana naye, “Nahuuye kaya, sedze baba akaricha kuaza kuhusu punda akakala na wasiwasi dzulu yehu.” Ela mtumishiwe achiamba, “Lola, muna mutu wa Mlungu mumu mudzini, naye ni mutu anayeishimiwa; gosi agombago nkukala kpweli. Phahi swino huphiye hiko chahi andahuambira ko ariko nyo punda.” Naye Sauli achimuuza mtumishiwe, “Huchiphiya, hundamphirikirani ye mutu wa Mlungu? Mana hata chakurya chikasira mo mwehu mikobani, wala tahuna zawadi ya kumphirikira ye mutu wa Mlungu, hebu huna utu wani?” Yuya mtumishi wamjibu Sauli achiamba, “Lola, nina giramu tahu za feza mwangu mkpwononi; hiye mutu wa Mlungu ndamupha feza hino, ili ahuambire ko ariko nyo punda.” (Hipho kare kahi za tsi ya Iziraeli, mutu napho kala anaphiya akauze neno kpwa Mlungu, kala achiamba, “Haya! Huphiye kpwa muonadzi;” mana mutu ambaye siku hizi aihwa Nabii hipho kare kala achiihwa muonadzi.) 10 Phahi Sauli achimuambira mtumishiwe, “Ukagombato; haya huphiye.” Aphiya hadi hinyo mudzi ambamo hiye mutu wa Mlungu kala a himo.
11 Ariphokala anaambuka mwango kuphiya himo mudzini, akutana na asichana, anatuluka kpwendaheka madzi achiauza, “Dze! Muonadzi a kuko?” 12 Nao amjibu achiamba, “Ehe a kuko tsona a pho hipho mbere zenu. Hendani upesi, akedza vi sambi mumu mudzini. Kpwa sababu atu rero ana sadaka hiko kpwatu kpwa kulavira sadaka. 13 Mchiinjira hinyo mudzi tu, mundamuona kabila kadzangbweambuka kuphiya phatu pha dzulu pha kulavira sadaka kpwendarya. Mana atu taandarya hadi iye ndiphoibariki yo sadaka; ndipho hinyo atu arioalikpwa andarya. Vi sambi, ambukani mara mwenga mana wakati huno ndio ndiomuona.” 14 Nao aambuka kuphiya himo mudzini, ariphokala anainjira hinyo mudzi, amuona Samueli aredza mbere zao anatuluka mudzini kuphiya pho phatu pha dzulu pha kulavira sadaka.
15 Phahi siku mwenga kabila ya Sauli kutsoloka, Mwenyezi Mlungu kala akamfwenurira Samueli hivi, 16 “Muhondo, wakati dza uhu, ndakurehera mutu kula tsi ya Benjamini nawe mtiye mafuha ili akale mtawala wa atu angu Aiziraeli. Iye andativya atu angu kula kpwa Afilisti, mana nkaona mateso ga atu angu na chiriro chao chikanifikira.” 17 Samueli ariphomuona Sauli, Mwenyezi Mlungu wamuambira, “Hiyu ndiye yuya nriyekuambira habarize, hiyu ndiye ndiyetawala atu angu.” 18 Ndipho Sauli achimsengerera Samueli ambaye kala a phephi na ryango, achimuuza, “Niambira, hira nyumba ya muonadzi i kuphi?” 19 Samueli wamjibu Sauli achimuamba, “Mimi ndimi hiye muonadzi, nitanguliya mbere zangu muambuke hadi phatu pha dzulu, kpwa kukala rero mundarya phamwenga nami. Muhondo ligundzu ndakuambira gosi urigo nago mwako moyoni chisha ndakuricha uphiye vyako. 20 Na usidziyuge kpwa sababu ya hara pundao arioangamika siku tahu zirizotsupa, mana aonekana. Na anayeazwa sana kahi Iziraeli ni ani? Dze! Siye uwe na nyumba yosi ya sowe?” 21 Phahi Sauli wajibu achiamba, “Mimi ni mutu wa mbari ya Benjamini, mryango mdide kuriko mbari zosi za Iziraeli na miryango yosi ya mbari ya Benjamini. Na mryango wangu ndiyo mdide kuriko miryango yosi ya mbari ya Benjamini. Kpwa utu wani phahi, unaniambira ngʼandzi dza hino?”
Sauli anarya na kupiga chilazi
kpwa Samueli
22 Chisha Samueli achimuhala Sauli na mtumishiwe, achiareha ndani ya cho chumba, achiambira asagale phatu pha ishima zaidi kutsupa hara atu arioalikpwa ambao jumula yao kala ni atu kama mirongo mihahu. 23 Samueli achimuambira mpishi, “Rehe hira seemu ya nyama nriyokupha, nchikuambira, uyiike kanda.” 24 Phahi ye mjiti wahala chiga cha mchira achichiika mbere za Sauli. Samueli achiamba, “Seemu uchiyotengerwa ndio ino. Rya, kpwa sababu seemu ihi ikaikirwa uwe, ili wedze urye na ajeni arioalikpwa kpwa wakati uriokusudiwa.” Phahi siku hiyo, Sauli achirya phamwenga na Samueli. 25 Nao ariphotserera kula phatu pha kulavira sadaka na kufika mudzini, Sauli wahandikirwa chitanda dzulu ya dari achilala.
Samueli anammwagira Sauli mafuha
26 Ligundzu chiti, Samueli wamuiha Sauli atuluke hiko darini achimuamba, “Unuka, nkusindikize wuuye kpwenu.” Phahi Sauli waunuka nao osi airi, iye na Samueli achituluka. 27 Ariphokala akatserera kufika mwisho wa mudzi, Samueli achimuambira Sauli, “Muambire hiyu mtumishi atanguliye.” (Naye achitanguliya), “Ela uwe hivi sambi ima phapha, ili nkumanyise gara nchigoambirwa ni Mlungu.”