10
Ndipho Samueli achihala chitupa cha mafuha, achigamwaga chitswani pha Sauli, achimdonera achimuamba, “Mwenyezi Mlungu akakutiya mafuha [ukale mtawala wa atue Iziraeli. Uwe undaatawala atu a Mwenyezi Mlungu na kuaokola kula kpwa aviha ao. Na hino ndiyo ndokala dalili kpwako ya kpwamba Mwenyezi Mlungu akakutiya mafuha]* 10:1 Maneno higa, garigoikpwa kpwenye mabano, gaandikpwa kahi za nakala ya Chilagane cha kare cha Chiyunani. ukale mtawala wa atue. Ndiphorichana rero, uyakutana na alume airi phephi na mbira ya Raheli, kpwenye mphaka wa tsi ya Benjamini hiko Selisa, nao andakuambira, ‘Hinyo punda uriokpwendaaendza aphahikana kare, naye sowe wayala habari za nyo punda ela vivi ana wasiwasi dzulu yenu. Iye anadziuza, “Nindahendadze mino hata nimuone mwanangu?” ’
“Chisha uchila hipho, undaphiya mbere na ndiphofika kpwenye mwaloni wa Tabori, undakutana na atu ahahu ambao anaambuka kpwendamlavira Mlungu sadaka hiko Betheli. Mmwenga andakala ana mbuzi tahu, wanjina anatsukula mikahe mihahu na ye wa hahu anatsukula chiriba cha uchi wa zabibu. Atu aho andakulamusa na akuphe mikahe miiri nawe undaiphokera kula mwao mikononi. Bada ya hipho phiya Gibeya ya Mlungu, kuko kuriko na ngome ya Afilisti. Hipho ndiphokala u phephi na kuufikira mudzi, undakutana na kundi ra manabii anatserera kula phatu pha dzulu pha kulavira sadaka kuno anatabiri. Mbere zao kundakala na apigadzi ngephephe, tamburini, vivoti na zeze, Roho wa Mwenyezi Mlungu andakpwedzera kpwa nguvu nawe undatabiri phamwenga nao nawe undageluzwa kukala mutu tafwauti. Phahi, hipho ishara zizi zichihendeka, henda kama uonavyo ni sawa kpwa kukala Mlungu a phamwenga nawe. Nawe undanitanguliya kuphiya hadi Giligali nami, lola, ndakpwedza kuko ili kulavya sadaka za kuochwa na kutsindza sadaka za amani. Undagodza siku sabaa hadi ndiphofika, nkuonyese ulondwago uhende.”
Sauli anahendwa mfalume
Phahi Sauli ariphogaluka kurichana Samueli, Mlungu achimgaluza moyowe, nazo dalili hizo zosi zichihendeka siku iyo-iyo. 10 Naye ariphofika Gibeya, wakutana na chikundi cha manabii. Chisha roho wa Mlungu achimwedzera kpwa nguvu naye achitabiri kahi-kahi zao. 11 Atu osi ariokala anammanya ariphoona dzambo hiro, kukala anatabiri phamwenga na manabii, ndipho atu achiuzana, “Ni utu wani huno uchiomphaha mwana wa Kishi? Dze! Sauli piya ni mmwengawapho wa manabii?” 12  10:12 1 Samueli 19:23–24Mutu mmwenga ariyeishi phatu hipho wauza, achiaamba, “Na ise yao ni ani?” Kpwa iyo uchikala msemo, “Dze! Sauli piya ni mmwengawapho wa manabii?” 13 Naye ariphomala kutabiri, waambuka kuphiya pho phatu pha dzulu pha kulavira sadaka.
14 Phahi ise mdide achimuuza Sauli na mtumishiwe, “Dze! Mwino kala mkaphiyaphi?” Naye Sauli wajibu achiamba, “Swino kala huchaendza hinyo punda na huriphoona kukala taaoneka, huaphiya kpwa Samueli.” 15 Ise mdide wa Sauli achiamba, “Nakuvoya uniambire, ye Samueli wakuambirani?” 16 Sauli wamjibu ise mdide, achimuamba, “Wahuambira chingʼangʼa kukala hinyo punda akaoneka kare.” Ela kamuambirire kukala Samueli akamuamba andakala mfalume.
Sauli anatangazwa
kukala ndiye Mfalume
17 Phahi Samueli waakusanya Aiziraeli mbere za Mwenyezi Mlungu hiko Mizipa. 18 Achiambira, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli, anaamba hivi, ‘Nakutuluzani kula Misiri nami nchikuokolani mwimwi kula mikononi mwa Amisiri na kula kpwa falume zosi zirizokuonerani. 19 Ela rero mkamrema Mlungu wenu anayekutivyani na shida zenu zosi na mateso genu gosi; namwi mkamuambira, “Hata, huikire mutu ndiyehutawala.” Sambi, kusanyikani mbere za Mwenyezi Mlungu, kulengana na mbari zenu na miryango yenu.’ ” 20 Phahi Samueli achireha phephi mbari zosi za Iziraeli nayo mbari ya Benjamini ichitsambulwa kpwa kupigirwa kura. 21 Chisha achireha phephi mbari ya Benjamini kulengana na miryango yao; nao mryango wa Matiri uchitsambulwa. Achiireha phephi mryango wa Matiri, mutu bada ya mutu na Sauli, mwana wa Kishi achitsambulwa, ela ariphomuendza taayamuona. 22 Phahi aenderera kumuuza Mwenyezi Mlungu, “Dze phana mutu wanjina ambaye kadzangbwefika?” Naye Mwenyezi Mlungu achiajibu achiaamba, “Lola, akadzifwitsa pho phenye mizigo.” 23 Phahi aphiya hiko mara mwenga achendamuhala; naye ariphoima kahi-kahi ya atu kala ni mure hata atu osi kala akamfika mafuzini. 24 Samueli waambira atu osi, “Mnamuona mutu yuno ariyetsambulwa ni Mwenyezi Mlungu, ya kukala takuna mutu mfwanowe kahi za atu osi.” Ndipho atu osi achikota kululu achiamba, “Mfalume na akale na maisha mare!”
25 Chisha Samueli waambira atu shariya na haki ya mfalume, achigaandika katika chitabu, achichiika mbere za Mwenyezi Mlungu. Samueli waabumula atu osi na chila mmwenga achiuya kpwakpwe kaya. 26 Sauli naye achiuya kpwakpwe kaya hiko Gibeya phamwenga na kundi ra alume a mkpwotse ambao Mlungu kala akaaguta mioyo yao. 27 Ela anjina asiofwaha chitu achiamba, “Andahutivyadze yuno?” Nao amnema, na taayamrehera zawadi. 10:27 Ela iye wanyamala gbwii Tafusiri zanjina tazina maneno higa.

*10:1 10:1 Maneno higa, garigoikpwa kpwenye mabano, gaandikpwa kahi za nakala ya Chilagane cha kare cha Chiyunani.

10:12 10:12 1 Samueli 19:23–24

10:27 10:27 Ela iye wanyamala gbwii Tafusiri zanjina tazina maneno higa.