11
Mlungu anaonyesa
kukala a phamwenga na Sauli
Bada ya mwezi mmwenga, Nahashi, mfalume wa Aamoni, waambuka kpwendauzangira mudzi wa Jabeshi-Giliadi na atu osi a Jabeshi achimuambira Nahashi, “Ika chilagane naswi, naswi hundakuhumikira.” Hiye Nahashi, Muamoni, waambira, “Mino nindaika chilagane namwi kpwa sharuti hiri; chila mutu nimngʼole dzitso ra kulume ili niaibishe Iziraeli yosi.” Phahi atumia a Jabeshi amjibu, “Huphe siku sabaa, ili huhume ajumbe aphiye miphakani mosi mwa Iziraeli. Napho takuna wa kuhutivya, hundakuuyira.” Hivyo ajumbe afika Gibeya kurikotuluka Sauli, achigomba maneno higo ga mfalume wa Aamori mbere za atu, nao atu osi achirira kpwa raka ra dzulu. Sambi Sauli kala aredza kula mundani na ngʼombeze naye achiuza, “Hano atu anani? Anarizwa ni utu wani?” Hipho ndipho achiambirwa higo maneno ga atu a Jabeshi. Mara tu Sauli ariphosikira maneno higo, roho wa Mlungu achimwedzera kpwa nguvu na achipandwa ni tsukizi (nyinji) sana. Phahi wahala zira ngʼombeze mbiri za kurima, achizikata-kata vipande-vipande, alafu achihuma ajumbe na vira vipande aviphirika tsi yosi ya Iziraeli, kpwendaamba, “Yeyesi ambaye kandatuluka kumlunga Sauli na Samueli, ngʼombeze zindahendwa dza vivi.” Phahi hinyo atu ainjirwa ni wuoga wa Mwenyezi Mlungu achituluka chivyamwenga. Sauli ariphoaolanga Aiziraeli hiko Bezeki afika atu elufu magana mahahu na atu a Juda elufu mirongo mihahu. Nao achiaambira hinyo ajumbe ariokpwedza, “Aambireni atu a Jabeshi-Giliadi, ‘Muhondo kufikira wakati wa dzuwa ngerengere, mundakala mkativywa.’ ” Phahi hara ajumbe aphiya, kuamanyisa atu a Jabeshi nao achihererwa. 10 Kpwa hivyo atu a Jabeshi akpwendaambira Aamoni, “Muhondo hundadzireha kpwenu namwi mundahuhenda kama mlondavyo.” 11 Siku ya phiriye, Sauli waapanga atu katika vikosi vihahu. Nao ainjira kahi-kahi ya kambi pepho za kucha, achiapiga Aamoni hata wakati wa dzuwa ngerengere. Hinyo ariosala atsamukana, hata chila mmwenga achichimbira chivyakpwe. 12 Alafu atu achimuuza Samueli, “Akuphi nyo arioamba kukala Sauli kaweza kuhutawala? Arehe hipha huaolage.” 13 Ela Sauli achiamba, “Takuna mutu ndiyeolagbwa rero, mana rero Mwenyezi Mlungu akaativya Aiziraeli.”
14 Chisha Samueli waambira atu, Haya! Nahuphiyeni hadi Giligali, ili hukamtawaze Sauli kukala mfalume kano ya phiri. 15 Phahi atu osi aphiya Giligali, achendamtawaza Sauli mbere za Mwenyezi Mlungu. Achimlavira Mwenyezi Mlungu sadaka za amani na hipho Sauli na atu osi a Iziraeli achihererwa sana.