28
Siku hizo Afilisti akusanya majeshi gao ili apigane viha na Iziraeli. Akishi achimuambira Daudi, “Nalonda umanye kukala uwe na atuo mundadziunga na jeshi rangu huphiyeni vihani.” Daudi naye achimjibu achiamba, “Uchivyogomba ni sawa kabisa nawe undadzionera mwenye vira mtumishio anavyoweza kuhenda.” Akishi achimuamba Daudi, “Ichikala unaweza kuhenda vivyo phahi ndakuhenda mrindzi wangu wakati wosi.”
Sauli anaphiya mburugani
28:3 1 Samueli 25:1 28:3 Alawi 20:27; Kumbukumbu 18:10–11Wakati hinyo Samueli kala akafwa nao Aiziraeli osi kala akamririra na akamzika hiko kpwakpwe mudzini, hiko Rama. Sauli naye kala akaazola apigadzi mburuga na atsai osi atuluke Iziraeli.
Hinyo Afilisti adzikusanya achendachita kambi yao hiko Shunemu. Sauli naye waakusanya Aiziraeli osi achendachita kambi yao hiko mwango wa Giliboa. Sauli ariphoona ro jeshi ra Afilisti waogopha na achikakama sana. 28:6 Isabu 27:21Ariphokpwendauza ushauri kpwa Mwenyezi Mlungu, ye Mwenyezi Mlungu kayamjibu kutsupira ndoso, wala kutsupira Urimu wala kutsupira manabii. Ndipho Sauli achiambira atumishie, “Kaniendzereni mchetu ambaye anaweza kupiga mburuga ili niphiye akanilorere.” Nao atumishie achimjibu achiamba, “Kuna mmwenga hiko Eni-Dori.”
Phahi Sauli wadzigaluza kpwa kuvwala nguwo zanjina na achiphiya phamwenga na ayae airi. Ariphofika kpwa hiye mchetu usiku achimuamba, “Nalonda unipigire mburuga na uniihire chiuganga mutu ndiye kuhadzira” Yuya mchetu achimjibu achiamba, “Kpwani kumanya vyo Sauli arivyoolaga apigadzi mburuga na atsai osi tsi ndzima? Mbona ukedzanihega kpwa niolagbwe?” 10 Ela Sauli wamuapira achimuambira, “Naapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu kukala kundatiywa adabu kpwa ajili ya dzambo hiri.” 11 Ndipho hiye mchetu achiuza, “Unalonda nkuihire ani?” Sauli achimjibu achiamba, “Niihira Samueli.” 12 Hiye mchetu ariphomuona Samueli, wapiga kululu achimuuza Sauli, “Mbona ukanichenga? Avi we u mfalume Sauli!” 13 Mfalume wamjibu, “Usiogophe niambira tu chira unachochiona.” Yuya mchetu achiamba, “Naona roho inatuluka kula kuzimu.” 14 Sauli wauza, “Anaonekana dza utu wani?” Hiye mchetu wajibu, “Ni mtumia akavwiswa vwazi.” Hipho Sauli achimanya kukala ni Samueli, ndipho achizama hadi chilanguche chichiguta photsi, achimsujudiya.
15 Alafu Samueli achimuuza Sauli, “Unaniyugirani? Kpwa utu wani ukanireha hiku?” Naye Sauli achijibu achiamba, “Mino nina tabu kulu kpwa kukala Afilisti ananipiga viha naye Mlungu akaniricha. Kanijibu tsona kpwa kutsupira manabii wala kpwa kutsupira ndoso. Ndio mana nkakuiha ili uniambire ra kuhenda.” 16 Hipho Samueli wamuamba, “Napho Mwenyezi Mlungu akakuricha na akakala mvihao, mbona phahi unaniuza mimi? 17  28:17 1 Samueli 15:28Mwenyezi Mlungu akakuhendera kama arivyogomba kutsupira kpwangu mimi. Akakufuta ufalume wa Iziraeli naye akaupha Daudi, Muiziraeli myao. 18  28:18 1 Samueli 15:3–9Kpwa kukala uwe kuyatii amuri ya Mwenyezi Mlungu wala kuyamtimizira tsukizize kpwa kuangamiza Aamaleki na vitu vyao tsetsetse, ndiyo sababu akakuhendera gaga rero. 19 Mwenyezi Mlungu andakutiya mikononi mwa Afilisti, uwe phamwenga na jeshi ra Aiziraeli. Chisha muhondo uwe na anao mundadziunga nami hiko kuzimu.” 20 Sauli ariphosikira maneno ga Samueli, gafula wadzibwaga chimabumabu kpwa wuoga munji. Wakosa mkpwotse mana kala kakarya mutsi na usiku wosi.
21 Ndipho yuya mchetu achimsengerera Sauli na ariphomuona anaphaha tabu sana wamuamba, “Mino mtumwao nkazindza maisha gangu kuhenda uchigoniambira. 22 Phahi nami niphundza mtumishio. Ndakutayarishira chakurya urye ili uphahe mkpwotse wa kuuyira.” 23 Ela ye warema achiamba, “Mino sindarya.” Ndipho atumishie phamwenga na ye mchetu achimlazimisha arye naye achikubali. Achiunuka kula hipho photsi achisagala chitandani. 24 Hiye mchetu kala phakpwe kaya ana mwana ngʼombe wa kunona, achimtsindza wangbwi-wangbwi, achikanda unga na achitengeza mikahe isiyotiywa hamira. 25 Chakurya chiriphokala tayari, wamuandazira Sauli na atumishie achirya, ndipho achigbwira njira achiuka usiku uho.

28:3 28:3 1 Samueli 25:1

28:3 28:3 Alawi 20:27; Kumbukumbu 18:10–11

28:6 28:6 Isabu 27:21

28:17 28:17 1 Samueli 15:28

28:18 28:18 1 Samueli 15:3–9